Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
es-Subeyy İbnu Ma`bed dedi ki: "Ben Hıristiyan bir bedevi idim. Sonradan Müslüman oldum. Kabilemden Hüzeym İbnu Sürmüle adında bir kimseye gelerek: "Hey adamım, ben cihad hususunda hırslıyım. Hacc ve umre yapmayı da üzerime vecibe buldum. Ben bu ikisini nasıl birleştirebilirim?" diye sordum. Bana: "İkisini birleştir ve kolayına gelen bir kurban kes" dedi. Ben de ikisine birden (niyet edip) ihrama girdim. (Küfe`ye bir merhale mesafedeki) Uzeybe nam mevkiye geldiğim zaman Selman İbnu Rebia ve Zeyd İbnu Suhan ile karşılaştım. Ben hacc ve umre her ikisi için ihramdaydım. Biri diğerine benim hakkımda: "Bu adam devesi kadar da bilgili değil" dedi. Bunu işitince tepeme dağ yıkıldı zannettim. Doğru Ömer İbnu`l-Hattab (ra)`a gittim. Ben, hac ve umre her ikisi için de ihramımı devam ettirerek, hikayemi anlattım. Hz. Ömer bana: "Hz. Peygamber (sav) sünnetine irşad edilmişsin" dedi."
Sıra :
 
Hadis :
Cafer İbnu Muhammed babasından naklediyor: "Mikdad İbnul-Esved, (Mekke yolu üzerindeki Sükya nam karyede) Hz. Ali (ra)`nin yanına girdi. Hz. Ali, bu sırada develerine un ve ağaç yaprağı karışımı yemlerini veriyordu. Mikdad: "Şu Osman İbnu Affan (ra) hacc ve umrenin arasını birleştirmeyi yasaklıyor" dedi. Hz. Ali (ra), ellerinde un ve yaprak bulaşığı olduğu halde dışarı çıktı. -Kollarındaki un ve yaprak bulaşığını hiç unutmayacağım- doğru Hz. Osman`ın yanına girdi. "Sen," dedi "hacda umrenin arasını birleştirmeyi yasaklıyormuşsun, doğru mu?" Hz. Osman (ra) şu cevabı verdi: "Bu benim reyimdir!" Hz. Ali: "Umre ve hacc için lebbeyk!" diyerek, öfkelenmiş olarak çıktı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) hacc ve umreyi birleştirip, her ikisi için de tek bir tavaf yaptı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hac ile umreyi birleştiren kimseye tek bir tavaf yeterlidir, ikisinin ihramından birlikte çıkar.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Tirmizi`de şöyle gelmiştir: "Kim hacc ve umre için ihrama girerse, her ikisinin de ihramından çıkıncaya kadar, tek tavaf, tek sa`y yeterlidir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Haccac-ı Zalim, Abdullah İbnu Zübeyr (ra)`le savaşmak üzere Mekke`ye indiği zaman, Abdullah İbnu Abdillah ile Salim İbnu Abdillah geldiler ve Abdullah İbnu Ömer (ra)`le konuştular: Kendisine: "Bu yıl haccı terketmen sana bir zarar vermez. Zira biz, halk arasında savaş çıkıp seninle Beytullah arasına girileceğinden korkmaktayız" dediler. Abdullah onlara: "Benimle Beytullah arasına girilerek engel çıkarılırsa, ben de Kureyş`in Hz. Peygamber`le Beytullah arasına girdiği zaman Resulullah`ın davrandığı şekilde davranırım. Şahid olun, şu anda umreye niyet ettim!" dedi ve derhal kalkıp Zülhuleyfe`ye gitti. Umreye niyet ederek ihram giydi, telbiye getirdi. Sonra şunu söyledi: "Yolumu serbest bırakırlarsa umremi tamamlarım. Beytullah`la aramda engel olurlarsa Resulullah (sav)`ın yaptığı gibi yaparım." Ve şu ayeti tilavet etti. (Mealen): "Resulullah`ta sizler için güzel örnek vardır" (Ahzab 21). Sonra yoluna devam etti ve Beyda sırtına kadar geldi. Orada: "Bunların ikisinin hükmü de aynı. Eğer benimle umrem arasına girip mani olurlarsa haccıma da mani olmuşlar demektir. Sizleri şahid kılıyorum, umre ile birlikte hacca da niyet ettim" dedi. Yoluna devam etti. Kadid`e geldiği zaman bir kurbanlık aldı. Sonra (Mekke`ye girip) hacc ve umre her ikisi için tek bir tavsif yaptı." Bir rivayette şöyle denmiştir: "Her ikisi için de ihrama girdi ve böylece Mekke`ye geldi. Beytulah`ı tavaf etti. Safa ve Merve arasında sa`y etti, buna bir ilavede bulunmadı, ne kurban kesti, ne traş oldu, ne taksirde bulundu, ne de ihramla haram ettiği şeylerden birini nefsine helal kıldı. Kurban gününe kadar bu hal üzere devam etti. O gün kurban kesti, traş oldu. ilk yaptığı tavafla hem haccin hem de umrenin tavafını yerine getirdiği kanaatinde idi. Sonunda: "Resulullah (sav) böyle yapmıştı" dedi.
Sıra :
 
Hadis :
Hz. Osman (ra) hacc sırasında temettuda bulunmayı yasaklıyor, Hz. Ali de bunu emrediyordu. Hz. Osman, Hz. Ali (ra)`ye bir kelam söyledi. Hz. Ali (ra): "Sen de biliyorsun ki biz, Resulullah (sav)`la birlikte haccederken temettü haccı yaptık" dedi. Hz. Osman da: "Evet, ama biz korkuyorduk" dedi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra) hacc-ı temettü yaptılar. Bunu ilk yasaklayan Hz. Muaviye (ra) oldu."
Sıra :
 
Hadis :
Biz Resulullah (sav) ile hacc-ı temettü yaptığımız zaman bu adam -ki Muaviye`yi kasteder- Urş`ta -ki Urş`la cahiliye devrindeki Mekke evlerini kasteder" kafirdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Veda haccında umre ile hacca kadar temettuda bulundu ve kurban kesti. Kurbanını Zülhuleyfe`den itibaren beraberinde götürdü. Menasikin icrasına (umre için niyetli) başlayıp, umre telbiyesi getirdi. Sonra hacc için telbiye getirdi. Beraberindeki ashabı da umre ile hacca kadar temettuda (istifade) bulundu. Hacc kafilesi içerisinde kurbanı olanlar da vardı, olmayanlar da. Resulullah (sav) Mekke`ye geldiği zaman halka hitaben: "Kimin kurbanı varsa, haccını tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmasın, kimin kurbanı yoksa tavaf ve sa`yini yapsın, saçını kısaltarak ihramdan çıksın. Sonra hacc için tekrar ihrama girip kurbanını kessin, kim kurban bulamazsa hacc sırasında üç gün, evine dönünce de yedi gün olmak üzere (on gün) oruç tutsun" buyurdu.
Sıra :