Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
İbnu Abbas (ra)`a a dedim ki: "Resulullah (sav)`ın, vacib kıldığı zaman, getirdiği telbiye hususunda Ashabım ihtilama doğrusu hayret ediyorum!" Bana şu cevabı verdi. "Bu meseleyi ben herkesten iyi biliyorum. Aslında Resalullah (sav) tek bir hacc yaptı. Bütün ihtilaflar bununla ilgili. Resulullah (sav) hacc maksadıyla (Medine`den) yola çıktı. Zülhuleyfe Mescidi`ne gelip iki rekatlık ihram namazını kılınca, haccı fiilen olduğu yerde başlattı. Namazı bitirince de hacc için telbiyede bulundu. İşte bu telbiyeyi bir kısım insanlar işitti. Bunu kendisinden ben de (işittim ve) hatırımda tuttum. Sonra hayvanına bindi. Devesi onu yerden kaldırınca tekrar telbiye getirdi. Bu ikinci telbiyeyi de işitenler oldu. (Her seferinde telbiyeleri) farklı kimselerin işitmesi, insanların dağınık ve hareket halinde olmalarındandır Böylece, devesi onu kaldırdığı zaman çektiği telbiyesini de yeni insanlar işitti, işte bunlar: "Resulullah (sav), devesi kaldırdığı zaman telbiye getirdi" dediler. Resulullah (sav) yoluna devam etti. Beyda tepesine çıkınca da telbiye getirdi. Bu telbiyeyi de işiten başkaları vardı. Bunlar: "Resulullah (sav) Beyda`ya çıkınca telbiye getirdi" dediler. Allah`a kasem olsun! Resulullah namazgahında haccı başlattı. Devesi kaldırdığı zaman telbiye getirdi, sonra Beyda tepesine çıkınca orada da telbiye getirdi." Said İbnu Cübeyr sözüne devamla dedi ki: İbnu Abbas`ın sözünü esas alanlar (Zülhuleyfe`deki) namazgahta iki rek`atlık ihram namazını kılar kılmaz telbiye getirdi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra) Harem bölgesinin en yakın yerine geldi mi telbiyeyi artık bırakırdı. Sonra Zu-Tuva nam mevkide geceyi geçirir, orada sabah namazını kılar, sonra yıkanırdı ve derdi ki: "Resulullah (sav) böyle yapmıştı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mukim olanlar veya umre yapanlar, Hacer-i Esved`i istilam edinceye kadar telbiyeyi bırakmazlar." (Hadis, Tirmizi`de şöyledir: "Resulullah (sav), umrede iken, Hacer-i Esved`e istilam yapınca telbiyeyi bırakırdı.")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`ı telbiye çekerken -bir rivayette mülebbiyen değil, mülebbiden demiştir- işittim şöyle diyordu: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnne`l-hamde ve`n-ni`mete leke ve`l-mülk, la şerike leke." Bu kelimelere başka ilavede bulunmuyordu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir rivayette şu ziyade var: "Abdullah İbnu Ömer (ra) derdi ki: "(Babam) Ömer İbnu`l-Hattab (ra) bu kelimelerden ibaret olan Resulullah`ın telbiyesi ile telbiye getirir ve şunu söylerdi: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ve sa`deyk ve`l-hayru fi yedeyk. Lebbeyk, ve`r-rağbau ileyk ve`l-amel." (Ebu Davud`un diğer bir rivayetinde Hz. Cabir (ra)`den şu ziyade vardır: "Resulullah şöyle telbiye getirirdi..." dedikten sonra tıpkı İbnu Ömer`in hadisindeki gibi bir metin zikretti. Sonra Hz. Cabir`in şunu ilave ettiğini kaydetti: "insanlar telbiyeye "...Zü`l-Mearic" ve benzeri kelimeler ilave ettiler. Resulullah (sav) bunları işitti ancak hiçbir müdahelede bulunmadı." Zü`l-Mearic, Allah`ın isimlerinden biri olup "yükselme yerlerinin sahibi" "yüksek dereceler sahibi" manasına gelir.)
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`ın telbiyesinde "Lebbeyk ilahe`l-Hakk (Buyur! Hak olan İlah!)" tabiri de vardı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) şunu söylediler: "Cibril (a.s) bana gelip, ashabıma ve beraberimde olanlara telbiye -veya ihlal dedi- çekerken seslerini yükseltmelerini emretmemi emir buyurdu."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Müşrikler (haccederken şu şekilde telbiyede bulunurlardı): "Lebbeyke la şeri-ke leke". Resulullah (sav) da: "Yazık size, yeter, yeter" buyururdu. Müşrikler (telbiyelerinin devamında): "Yalnız bir şerik müstesna, o senin şerikindir, sen ona da, onun malik olduğu şeylere de maliksin" derlerdi. Onlar, bunu, Kabe`yi tavaf ederken söylerlerdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İmam Malik (ra) anlatıyor: "Bana ulaştı ki, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Ebu Hüreyre (ra)`ye haccetmek üzere ihrama girmiş bulunan birisi hanımı ile cinsi temasta bulunursa ne gerekir diye sual sorulmuştu. Şu cevabı verdiler: "Bunlar (başladıkları) haccı tamamlarlar. Sonra müteakip sene yeniden hacc yaparlar ve (ceza olarak da) kurban (hedy) keserler." Hz. Ali (ra) şunu söylemiştir: "Müteakip yıl, bunlar hacc için ihrama girince, haccı tamamlayıncaya kadar birbirlerinden ayrılırlar."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Abbas (ra), Mina`da iken, ifaza tavafından önce, hanımına cinsi temasta bulunan bir kimse hakkında sorulmuştu, bir bedene kesmesini emretti." Bir rivayette şöyle demiştir: "İfazadan önce ehline temas eden kimse (ceza olarak) yeni bir umre yapar ve bir de kurban (hedy) keser."
Sıra :