Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Kara’tu Bi-Hatti Fulân
· Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh
· İdâl
· İbdâl
· Mubtedî
· Subût
· Sıhâh
· İbtidâ-yı Sened
· Hâl-i Ruvât
· Hâkim
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe ravisine ait 24 sayfada 234 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HAC
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN, EBÛ BEKR VE ÖMER`İN MEKKE`YE GİRDİKLERİNDE İLK EDÂ ETTİKLERİ İBÂDET, ABDEST ALIP TAVÂF ETMEK OLDUĞUNA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Mekke`ye) geldiğinde îfâya başladığı ilk ibâdet olmak üzere abdest aldı. Sonra tavâf etti. Sonra Resûl-i Ekrem bu tavâf ve sa`yi ömre addetmedi, Resûl-i Ekrem`den sonra Ebû Bekr ve Ömer radiya`llâhu anhümâ`da Resûl-i Ekrem gibi haccettiler. (Tavaf ve sa`yi ömre saymadılar).
HadisNo : 800

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HAC
Konu : Sa`y
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BAKARA SURESİNİN 158 NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN ÂLİMÂNE BİR MÜTÂLÂASI
Hadis : Âişe-i Sıddîka`dan kızkardeşinin oğlu Urve İbn-i Zübeyr, Allâhu Teâlâ`nın: "Safâ ile Merve Allâh`ın şiâr ve alâmetlerinden (iki tepe) dir. Kim ki Beytullâh`ı ziyâret veya ömre ederse, bu iki tepe arasında sa`yetmesinde günah yoktur" meâlindeki kavl-i şerîfinin hükmünden sorup. Şu halde: - Yemîn ederim ki, hiç bir kimse Safâ ile Merve arasında sa`yetmemekten dolayı günahkâr olmaz, (sa`y mübah olur) demiştir. Hazret-i Âişe şöyle cevab vermiştir: - Ey kardeşimin oğlu, ne fenâ söz söyledin. Eğer bu âyet-i kerîmenin hükmü senin te`vîl ettiğin gibi (sa`y mübah) olsaydı, âyet-i kerîme: "Safâ ile Merve arasında sa`y etmemekte günâh yoktur" sûretinde olurdu. Şu kadar ki, bu âyet-i kerîme Ensâr hakkında inzâl buyurulmuştur: Ensâr, müslüman olmazdan evvel "Menât-i Tağiye" putuna teabbüd için ihrâma girerlerdi. Bu puta (dikili bulunduğu) "Müşelled" mevkiinde ibâdet ederlerdi. Ensâr`dan ihramlanan kimseler, (kendi putları karşısında merkûz olan) Safâ ile Merve putları arasıda sa`yetmeği günâh addederlerdi. Ensâr müslüman olunca müşkül addettikleri bu vaziyeti Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem`den sordular. Ve: - Yâ Resûla`llâh! Safâ ile Merve arasında sa`yetmek bize girân geliyor, dediler. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak: (Safâ ile Merve şeâir-i ilâhiyyedendir...) meâlindeki âyet-i kerîme`yi inzâl buyurdu. Âişe radiya`llâhu anhâ: - Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem Safâ ile Merve arasında sa`yi (lisân-ı Kur`an`la) teşrî` buyurdu. Bunlar arasında sa`yi terk etmek kimse için câiz değildir, demiştir.
HadisNo : 807

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HAC
Konu : Bir yere girmek için izin istemek (istizan);İstizan
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HACCETÜ`L-VEDÂ`DA MÜZDELİFE`DEN MİNÂ`YA HAREKETE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE ABDULLAH İBN-İ MES`ÛD RİVÂYETLEARİ
Hadis : Vedâ` haccında biz, Müzelife`ye gelmiştik. Sevdv (bint-i Zem`a) halkın izdihâmından evvel kendisinin Minâ`ya gönderilmesi husûsunda Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`den izin istemişti. Sevde (iri yapılı), ağır canlı bir kadındı. Resûlullâh Sevde`ye izin verdi. Ve halkın izdihâmından evvel onu Minâ`ya gönderdi. Biz de sabaha kadar Resûlullâh`ın nezdinde kaldık. Sonra Resûlullâh bizi de, Sevde`yi gönderdiği gibi Minâ`ya gönderdi. (Kâşki) Sevde`nin isti`zân ettiği gibi ben de Resûlullâh`dan izin dileyeydim. Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem`den izti`zân etmekliğim, bana, dünyâya mâlik olmaktan daha sevimlidir.
HadisNo : 817

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HAC
Konu : Kurbanlık hayvanlar
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BU HUSÛSA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN İKİ HADÎSİ
Hadis : "Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Mekke`ye kurbanlık) koyun ihdâ buyurdu" vârid olmuştur. Yine Âişe radiya`llâhu anhâ`dan gelen diğer bir rivâyette de: "Resûllullâh salla`llahu aleyhi ve sellem (kurbanlık) koyun kılâdeledi Ve ehli yanında muharremât-i ihramdan mücerred bir halde bulundu" sûretinde vârid olmuştur. Diğer bir tarikte de Hazret-i Âişe`nin: bu kurbanlıkların kılâdelerin yanımdaki (renkli) bir softan büktüm, dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 824

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HAC
Konu : Kurbandan tasadduk
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ ALÎ`YE RESÛL-İ EKREM NÂMINA KESTİĞİ KURBAN DEVELERİNİN ÇULLARINI VE DERİLERİNİ TASADDUK ETMESİNİ EMRETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ALÎ`NİN RİVÂYETİ
Hadis : Sıddîka-i Müşârün-ileyhânın: "Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem ile biz, (Vedâ` Haccı`na) Zilka`de`den beş gün kala (Medîne`den) çıkmıştık" dediği yukarıda geçti. Bu rivâyette ise şu ziyâde vardır: Âişe Hazretleri demiştir ki: Kurban Bayramının ilk günü (Minâ`da elinde) sığır eti ile birisi geldi. Ben: - Bu nedir? diye sordum. Eti getiren: - Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem zevceleri nâmına kurban kesti. (Bu da kurbanınızın etindendir) diye cevab verdi.
HadisNo : 826

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Umre ecri
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BERÂ` İBN-İ ÂZİB RİVÂYETİ VE DİYER RİVAYETLER
Hadis : Hac hakkında Âişe radiya`llahu anhâ`nın hadîsi kesretle tekerrür etmiş ve tamâmı (nın rivâyeti) geçmiştir. Yine Âişe radiya`llahu anhâ`dan gelen bir rivâyete Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Âişe-i Sıddîka`ya ömre hakkında: "lâkin ömre (nin ecri) senin infâk (ının derecesi) ne, veyâhud (iltizâm ettiğin) tâb ü meşakkatin (nev`ine) göredir" buyurmuştur.
HadisNo : 850

 
Fasil : CEZÂ-İ SAYD BÂBI
Konu : İhramda iken öldürülebileçek hayvanlar
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAREM`DE VE HİL`DE KATLİ CÂİZ OLAN HAYVANLAR
Hadis : Rivâyet edildiğine göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem : yeryüzünde gezen hayvanlardan beş (nevi`) vardır ki, bunların hepsi de fâsıktır (sâir hayvanlara zarar verirler). Bunlar: Harem dâhilinde katlolunurlar ki, karga, çaylak, akreb, fâre, kelb-i akurdur.
HadisNo : 866

 
Fasil : CEZÂ-İ SAYD BÂBI
Konu : İhramda iken öldürülebileçek hayvanlar
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAREM`DE VE HİL`DE KATLİ CÂİZ OLAN HAYVANLAR
Hadis : "Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in keler cinsinden (sâmi ebreş = alaca keler denilen) muzır ve ağılı hayvancıklar vardır" buyurduğu, fakat bunları öldürmeği bize emrettiğini işitmedim, dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 868

 
Fasil : FAZÂİL-İ MEDÎNE
Konu : Medîne`nin fazîleti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : MEDÎNE HAKKINDA RESÛL-İ EKREM`İN DUÂSI VE HAYR-Ü BEREKET TEMENNÎSİ
Hadis : (Hicret`in ilk günlerinde Medîne`nin Muhâcirler üzerindeki sû-i te`sîri ve Resûl-i Ekrem`in ed`iye-i seniyyeleri hakkında) Hazret-i Âişe radiya`llahu anhâ`dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Medîne`ye hicret ettiğinde (babam) Ebû Bekr ile Bilâl sıtmaya tutulmuştu. Ebû Bekr`i sıtma hummâsı yakalayınca şu meâldeki beyti inşâd ederdi: "Yesrib diyârında her kişi âilesi içinde mes`ûd sabahlamışken bir de ölüm ansızın yakalar, akşama diri bırakmaz". Bilâl-i Habeşî de kendisinden hummâ nöbeti sıyrılınca şu meâldeki rübâîyi söyliyerek sesini yükseltirdi: "Şunu bilmek isterim ki: Mekke vâdîsinde etrâfımı izhir ve celîl otları sararak bir gece olsun geceler miyim?. Bir gün gelip de Ukâz`daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke`nin Şâme, ve Tufeyl dağları acaba bir kere daha bana görünürler mi?". Yine Bilâl-i Habeşî: "Yâ Rab! Şeybe İbn-i Rebîa`ya, Utbe İbn-i Rebîa`ya, Ümeyye İbn-i Halef`e gadab eyle! Nasıl ki bunlar (zulmedip) bizi ana yurdumuzdan çıkardılar, vebâ diyârına gelmeğe mecbûr ettiler" diye bed-duâ ederdi. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bunları işittikten sonra: Yâ Rab! Mekke`yi bize sevdirdiğin gibi Medîne`yi de sevdir! Yâhud onu daha ziyâde sevdir! Yâ Rab! Sâ` ile Müd ile ölçülen erzak ve ekvâtımıza feyz ü bereket ihsân eyle! Yâ Rab! Medîne`nin havasını bizim için tashîh ve ilel ü emrazdan sâlim kıl! Hummâsını ve sıtmasını da Mekke`nin Cuhfe`sine nakl eyle! diye duâ buyurmuştur. (Duâ-i Nebevî`nin karîn-i icâbet olduğuna işâret ederek) Hazret-i Âişe demiştir ki: Medîne`ye hicret edip geldiğimizde, Medîne, Allah`ın en vebâlı, hastalıklı bir diyârı idi. Medîne`nin Buthân sahrâsındaki vâdîden acı, pis bir su da akardı, demiştir.
HadisNo : 896

 
Fasil : KİTÂBÜ`S-SAVM
Konu : Cünüp olarak sabahlayan oruçlu;Cünüp olarak uyumuk
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : SÂİM ZEVCİN ZEVCESİNİ TAKBÎLİ CÂİZ OLDUĞUNA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in ehli ile mukarenette bulunarak cünüb olduğu halde fecir vakti iriştiği olurdu. Resûlullah fecirden sonra iğtisâl ederdi ve oruç tutardı, dedikleri rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 915

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Elfâz-ı Câzime · Kâle'llâhu Te'âlâ · Ekseru's-Sahâbe Fetven · Ahberanâ Münâveleten · Âfetuhû Keza · Takrîrî Sünnet · Reddû Hadîsehû · Kale Lî Fulân · İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz · Ravav Anhu · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · İlmu'l-Hadîs Rivâyeten · Tukullime Fîhi · Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî · Müselsel Bi'l-Kavl · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze · Kara'tu Bi-Kitâbi Fulân · Adalet · Fîhi Cehâle · Meşyeha · Mu'dal · Sohbet · Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz · Merdûdu'l-Hadîs · Enkeru Mâ Ravâhu Fulân Keza · Nese'î · Mucâzât · Sahîhun İnde Gayrihimâ · Eceztu Li-Men Yeşâ'u Fulân · Tekaddum-u Vefat · Eceztuke İn Eredte · Yervi'l-Menâkîr · Rivayet Bi'l-Lafz · Ev Şibhehû · Sebtun-Sebtun · Sahibu'l-Hadîs · Hasen Li-Zâtihî · El-Câmi'u's-Sahîh · Meğâzî · Telkîb · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Elfâzu't-Ta'dil · Haber-i Aziz · Buldânu'r-Ruvât · Dâru'l-Hadîs · Hayrun · Mumlî · Lem Yerid Fîhi Şey · Vaz
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber