Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sâhîb
· Câ'e An Fulân Mevkûfen
· İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz
· İcâzetu’l-Mucâz
· Kalb Fi's-Sened
· Mâ Alâ Şarti'l-Buhârî
· Mutekaribu’l-Hadîs
· Ravâ Anhu
· Rudde Hadîsuhû
· Sadûkun Yehimu

Son Okunanlar
· Şâz
· Lâ A'rifu Lehu Aslen
· Munâvele
· İllet
· Musned
· Matrûh
· Ferd-i Muhâlif
· Leyse Bi-Sâbit
· Dabbe
· Belâğât
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » BED`ÜL-HALK BAHSİ

BED`ÜL-HALK BAHSİ


BED`ÜL-HALK BAHSİ faslinda 6 sayfada 51 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Mebde`-Me`âd
Ravi : İmrân İbn-i Husayn
Baslik : BU BÂBDA İMRÂN İBN-İ HUSAYN HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre şöyle demiştir: (Bir ara) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e Temîm oğullarından bir cemâat gelmişti. Resûlullah onlara: - Ey Temîm oğulları! Size müjde olsun, buyur (up onlara Mebde` ve Meâda dâir İslâm akîdelerinin umdelerini öğret)ti. (İçlerinde Akra` İbn-i Hâbis bulunan bu) bedevîler: - Bizi müjdeledin. (İyi amma) bize (Beytü`l-malden dünyâlık) da ver! dediler. Bunların şu hâline eseflenerek Resûlullah`ın sîmâsı değişti. (Hayber`in fethi sırasında da) Yemen halkı (Eş`arîler) de geldi. Resûlullah onlara da: - Ey Yemenliler! Temîm oğulları mâdem ki, kabûl etmek istemediler, o hayır ve saâdet müjdesini siz alınız! buyurdu. Yemenli Eş`arîler de: - Kabûl ettik (yâ Resûla`llah! Esâsen biz huzûrunuza bunun için geldik) dediler. Bunun üzerine Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem mahlûkatın ve arşın hilkati mebdeini anlatmağa başladı. Bu sırada bir kişi geldi: - Yâ İmrân! Binit deven bağından sıyrılıp kaçtı! dedi. (Ben de deveme bakmak için kalktım). Keşke (Resûlullah`ın meclisinden) kalkmasaydım (da Peygamber`in mübârek sözlerini dinlemek fırsatını kaçırmasaydım, demiştir).
HadisNo : 1316

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Allah ezelîdir;Arş;Göklerin, yerin yaratılması;Kâinatın takdîri
Ravi : İmrân İbn-i Husayn
Baslik : İMRÂN İBN-İ HUSAYN`İN DİĞER BİR RİVÂYETİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: (Ezelde) Allah vardı; ve Allah`dan başka bir şey yoktu. Ve Allah`ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah (levhde) kâinâtın tamâmını takdîr ve tesbît etti. Ve göklerle yeri yarattı. Resûlullah böyle buyurduğu sırada bir sözcü: Ey Husayn oğlu, deven kaçtı! diye seslendi. (Hemen çıktım baktım). Halbuki devemin berisindeki Serab (aramızı) kesiyordu (onu görmeme hâil oluyordu). Vallahi ben pek arzu ederdim ki, keşke deveyi bıraksaydım (da Resûlullah`ın kelâmını dinlemek fırsatını kaçırmasaydım).
HadisNo : 1317

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Allâh`a noksan sıfatlar isnadı;Allâh`a oğul isnadı;Allâh`ı inkâr;Ba`sı inkâr
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLAH NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEZZEHTİR
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in (Hak Teâlâ`dan hikâye ederek) şöyle dediği rivâyet olunmuştur. Allahu Teâlâ buyurmuştur ki: Âdem-oğlu bana noksan sıfat isnâd eder. Halbuki ona beni noksan sıfatla tavsîf etmek gerekmezdi. Âdem-oğlu beni tekzîb de etmek ister ki, bu da ona yakışmazdı. Onun bana noksan sıfat isnâdı: (gûyâ Îsâ) benim oğlum olduğuna dâir tefevvühâtıdır. Âdem-oğlunun beni yalanlaması da: Allah beni ilk yarattığı gibi iâde sûretiyle yaratacak değildir, demesidir (ki, bu da putlara tapan ve ba`si inkâr eden müşriklerin sözüdür).
HadisNo : 1318

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Allâh`ın rahmeti;Arş
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : GÖKLERİN VE YER TABAKALARININ YARADILIŞI HAKKINDAKİ ÂYETLER
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: [Allah halkı yaratınca Levhine -ki, Allah indinde o Arş`dan üstündür-: "Rahmetim, intikamıma galibtir!" diye yazmasını (Kaleme) emretti] demiştir.
HadisNo : 1319

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Haram aylar;Kamerî aylar
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : GÖKLERİN VE YER TABAKALARININ YARADILIŞI HAKKINDAKİ ÂYETLER
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: Zamân (mikyas olan yıl hesâbı) Allah`ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki (ilk) hey`etine dönmüştür. (Artık) sene on iki aydır. Bunlardan dördü harâm aylardır. Üçü mütevâlîdir ki. Zilka`de, Zilhicce, Muharrem`dir. Receb de Cümâdâ (`l-âhır) ile Şa`bân arasında olarakMudar`ın (ayı)dır.
HadisNo : 1320

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Güneşin mahrekinde hareketi
Ravi : Ebû Zerr-i Gıfârî
Baslik : GÜNEŞLE AY`IN MEDARLARINDAKİ HAREKETLERİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh, güneş battığı sıra Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bana: - Ey Ebû Zer, güneş nereye gider, bilir misin? diye sordu. Ben: - Allah ve Peygamber`i bilir, dedim. Resûlullah: - Güneş gider tâ arşın altında (ki karargâhında) secde eder (gibi Allah`a inkıyâd eder) ve (mu`tâd üzere maşrıktan doğmak üzere) izin ister de ona destûr verilir. (Ve şarktan doğar. Bununla berâber güneş Âdem-oğullarının günahkârları üzerine doğmayı fenâ görür) ve bu halde secde etmeğe yaklaşır. Fakat secdesi kabûl olunmaz. (Matla`ına gitmeğe) izin ister de izin de verilmez. Ve ona: artık nereden geldinse oraya dön! denilir. O da battığı taraftan doğar. Resûlullah`ın güneş hakkındaki bu ihbârı, Allahu Teâlâ`nın: - "Güneş, onun devrine ta`yîn olunan makarrinde seyr eder. Güneşin (en ince bir hesap üzere) makarrindeki bu seyri, kudreti her şeye galip, ilmi her ma`lûmu muhît olan Allah`ın takdîridir" meâlindeki kavli (nin mazmûnu) dur.
HadisNo : 1321

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Güneş ve ay;Kıyâmet günü güneş ve ayın dürülmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : GÜNEŞLE AY`IN MEDARLARINDAKİ HAREKETLERİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Güneşle ay Kıyâmet gününde (zıyâları sönüp biribiri içine) dürülürler, buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1322

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HUSÛF VE KÜSÛF HÂDİSELERİNİ İSLÂM`IN SÛRET-İ TELÂKKÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, demiştir ki: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem gök yüzünde yağışlı sanılan bir bulut görünce (kâh) ona karşı durur, geri dönerdi; (kâh evimize) girer, çıkardı. Ve (bu karanlık buluttan ümmete bir âfet erişmesinden endîşe ederek) çehresi (nin rengi) değişirdi. Yağmur gökten yağınca da Resûlullah`dan bu endîşe zâil olurdu. Âişe (Hazretleri) demiştir ki: ben bunun sebebini Resûlullah`dan öğrenmek istedim. O bana: - Ne bileyim? Belki bu kara bulut bir kavmin (Âd kavminin) dediği gibi (bir azâb) olur (ki Kur`an`da şöyle hikâye olunmuştur:) Âd kavmi kendîlerine va`d olunan azâbı -âfâkı enine kaplayarak vâdîlerine karşı gelen- bir bulut hâlinde gördükleri zamân onlar: - Şu ufuktaki karaltı bize yağmur yağdıracak bir buluttur, demişlerdi. (Hûd Peygamber de onlara): - Belki o, (gelmesini) ta`cîl ettiğiniz azâbtır; (o bir) rüzgârdır ki, içinde elem verici azâb vardır (diye cevap vermiştir).
HadisNo : 1323

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hilkatin mebdei;Kazâ-Kader
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : İNSANIN YARADILIŞINDAKİ TEKÂMÜL TAVIRLARI
Hadis : Rivâyete göre, demiştir ki: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bana (insanın hilkati atvârından) haber verdi -ki o, kendi doğru söyler, kendisine de doğru bildirilir- buyurdu ki: sizin biriniz (in hilkati mebdeinde) ana vebaba maddeleri kırk gün ananın karnında toplanır, (halka müstaid bir halde tahammür eder). Sonra o maddeler o kadar zamân (kırk gün) içinde katı bir kan pıhtısı hâlini alır. Sonra yine o kadar zaman (kırk gün) içinde mudga = bir çiğnem ete tahavvül eder. (Dördüncü tekâmül tavrında) Allah bir Melek gönderir. Ve tekâmül eden mudgaya (şu) dört kelime (yi yazması) emrolunur ki: onun işini, rızkını, ecelini, şakî veya saîd olduğunu yaz! denilir. (İbn-i Mes`ûd demiştir ki: Abdullah`ın hayâtı yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki: Melek bunları yazdıktan) sonra ona ruh üflenir. (Cenin canlanır). İmdi sizden bu kişi (bu fıtratı îcâbı dünyâda) iyi iş işler de hattâ kendisiyle Cennet arasında yalnız bir kulaç mesâfe kalır. Bu sırada (Meleğin ana karnında yazdığı) yazı gelir; o kişiyi önler. Bu def`a o, Cehennemliklerin işini işlemeğe başlar (da Cehennem`e girer) sizden bir kişi de (fenâ) iş işler. Hattâ kendisiyle Cehennem arasında ancak bir kulaç mesâfe kalır. Bu sırada (Meleğin yazdığı) kitâbı gelir onu önler. Bu def`a o kişi ehl-i Cennetin işini (hayır iş) işler, (Cennet`e girer).
HadisNo : 1324

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Allâh`ın sevdiği kul
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR KİŞİ HAKKINDA DUYULAN MUHABBET VE NEFRETİN İLÂHÎ BİR İLHÂMIN ESERİ OLDUĞU
Hadis : Gelen bir rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah, bir kulu sevdiğinde Cibrîl`e: - Allah filân kulu sever; sen de onu sev! diye emreder. Cibrîl de o kulu sever. Sonra Cibrîl gök halkına: - Allah filânı seviyor; onu siz de seviniz! diye seslenir. Göktekiler de o kimseyi sever. Sonra yerdeki insanlar (dan bir sevgi) konulur (da müslümanlar arasında da sevilir ve iyi kişi olarak anılır).
HadisNo : 1325

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· An · Sahihi Müslim · Sikât · Mecâlis · Cevdet · Fîhi Mekalun · Sudâsiyyât · Evsaku'n-Nâs · A'delu'n-Nâs · Asleyn · Nekâret · Da'îfun Vahin · Ziyâdâtu's-Sikât · Merfû · Talebu'l-Hadîs · Garâ'ib · Cevâmi'u'l-Kelim · Sünen · İstişhad · İntikâ · Mucîz · Hüccet · Leyse Bi-Sika · Lem Ecidhu · Kale Resûlullah · Me'sûr · Emera · Lâ Be’se Bihî · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Sünen Tirmizî · Râfi · Tahvîk · Dâbıt · İ'râbu'l-Hadîs · Mustemlî · Uluvv-u Nisbî · Müzâkere · Huve Ruknu'l-Kizb · Hıfz · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen · An'ane · Tevâtür-ü Lafzı · İhticâc · Sıhah-ı Sitt · el-Kutubu's-Sitte · Ashâbu'l-Ulûf · Eceztu Külle Ahadin · Evvelu's-Sened · Haddesenî Men Lâ Ettehimu · Es-Sunnetu'l-Fi’iliyye
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Zevâ’id · Ev Şibhehû · Buldânu'r-Ruvât · Şurûtu'l-Mutevâtir · Rivayeten · Dabtu'l-Kitâb · Eceztu Li'l-Mevcûdîn · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Mu'allil · Tekaddum-u Vefat · Muda'af · Evvelu's-Sened · İkrâr · Neseb · Kalb Fi's-Sened · Mu’allak · Ta'lîk Meczûm · İlm-i Nazarî · Kara’tu Bi-Hatti Fulân · Sıhah-ı Sitt · Tahammulu'l-Hadîs · Lâ Yus'elu Anhu · Ve Zekera'l-Hadîse · Elfâz-ı Cerh Ve Ta'dîl · Ahberanî Fulân Kitâbeten · Tabakâtu'r-Ruvât · Cemâ'a · Hasâ'is · Fıkhu'l-Hadîs · Âbâ Ve Ebnâ · Âlî İbdâl · Min...İlâ · Mütevatir-i Lafzî · Fıkhu'r-Râvî · Remiz · La Tehillu'r-Rivâye Anhu · Hazâ Semâ'î

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber