Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İlle Gâmıda
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Merdûd Âhad
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Subâ'iyyât
· Ta'lîku'l-İcâze
· Telfîku'l-Hadîs
· Yurvâ

Son Okunanlar
· Mutâba'at
· Ashâb-ı Suffe
· Subâ'î
· Sahih-i Buhârî
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Merâtibu'l-Cerh
· Hafîtyu'l-İrsâl
· Cehaletu't-Ta'yîn
· Ahfaz
· Ta'lîku'l-İcâze
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Abdullâh b. Mes`ûd

Abdullâh b. Mes`ûd

Abdullâh b. Mes`ûd ravisine ait 8 sayfada 72 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Şirk
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : LOKMAN SURESİNİN 31 NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ
Hadis : Şöyle demiştir: ... Âyet-i Kerîme`si nâzil olduğu zaman Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in Ashâb`ı "Hangimiz nefsine zulmetmemiştir?" dediler. Bunun üzerine ... Âyet-i Kerîme`is nâzil oldu.
HadisNo : 30

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Adam öldürmek;Müslümana söğmek
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : MÜSLÜMANA SÖVMENİN VE ONUNLA DÖĞÜŞMENİN NEHYİNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Müslümana sövmek fısk, onunla kıtâl etmek küfürdür." buyurdu.
HadisNo : 45

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Bıktırmamak;Vedâ Haccı Hutbesi
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN FÂSILALI OLARAK VA`ZETTİĞİNE DÂİR İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem va`z (ve nasîhat) husûsunda bize bıkkınlık gelmesin diye hâlimize bakıp (ona göre) gün ve (saat) kollardı.
HadisNo : 62

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Allah yolunda harcamak (infak);İlim öğretmek;İlmiyle âmil olmak;İnfak;Kazâ-Kader
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : İKİ HASLET SÂHİBİNDEN BAŞKASINA HASED EDİLEMİYECEĞİNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İki (haslet sâhibin)den başkasına hased olmaz. Bunlar da Allah tarafından kendisine mal ihsân olunub da hak (yolun)da onu ihlâke taslît edilen kimse ile kendisine hikmet ihsân olunup onunla hükmeden ve anı ta`lîm eden kimsedir.
HadisNo : 66

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Ruh
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : YEHÛDÎLERİN PEYGAMBER ALEYHİ`S-SELÂM`A, RUH NEDİR? DİYE SORMALARI
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (bir gün) Medîne harâbelerinde yürüyorduk. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken bir kaç yahûdîye tesâdüf etti. Bir takımı diğer takımına: "Ona rûhu sorun." dedi. Bir takımı da: "Ona (bir şey) sormayın (belki) bunun hakkında hoşlanmayacağınız bir şey söyler." Bâzıları ise: "Herhalde soracağız." dedi. Derken biri kalkıp: "Yâ ebe`l-Kâsım, rûh nedir?" diye sordu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) sükût buyurdu. (Kendi kendime): "Ona şüphesiz vahiy geliyor." diyerek (yanından) kalktım.
HadisNo : 104

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : İstincâda taş kullanmak
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : İSTİNCÂNIN ÜÇ TAŞLA YAPILACAĞINA DÂİR İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) kazâ-yı hâcete gitti. "Üç taş getir." diye bana emretti. İki taş buldum. Üçüncüsünü aradımsa da bulamadım. Bir fışkı alıp (ve hepsini birden) götür(üp ver)düm. İki taşı alıp fışkışı attı ve "Bu, pistir." dedi.
HadisNo : 124

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Müşriklerin Hz. Peygamber`e eziyetleri
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : PEYGAMBER ALEYHİ`S-SELÂM`A KUREYŞ RÜESÂSININ EZÂSI VE RESÛLULLAH`IN BEDDUÂSI
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) Beyt(-i Muazzam)in yanında namaz kılıyordu. Ebû Cehil ile bâzı arkadaşları da oturuyorlardı. Derken biri, diğerlerine: "Falancalarda (yeni boğazlanan) devenin döl eşini hanginiz (muhteviyâtiyle berâber) getirip secdeye vardığında Muhammed`in sırtına kor?" dedi. Oradakilerin en şakîsi seğirdip getirdi. Bekledi, tâ Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem secdeye varınca iki omuzu arasına mübârek sırtının üzerine koydu. Ben ise hiçbir işe yaramıyarak (bel bel) bakıyordum. (Ah, ne olurdu o zaman) elimde kuvvet olaydı. -(İbn-i Mes`ûd radiya`llâhu anh) der ki, (herifler) gülmeğe ve (eğlenmek için bu işi) birbirine isnâd etmeğe başladılar. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ise secdeden başını kaldırmıyordu. Nihâyet Fâtıma (radiya`llâhu anhâ) gelip onu sırtından attı. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) başını kaldırdı. (Namazı itmâm buyurduktan) sonra (da) üç kere: "İlâhî, Kureyşi sana havâle ederim." (diye duâ) buyurdu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in) aleyhlerinde böyle duâ buyurması onlara (pek) girân geldi. Zîrâ o makamda duânın müstecâb olduğuna kâil idiler. Ondan sonra (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem birer birer) isim sayarak: "İlâhî, Ebû Cehl`i sana havâle ederim, Utbe b. Rebîa`yı, Şeybe b. Rebîa`yı, Velîd b. Utbe`yi, Ümeyye b. Halef`i, Ukbe b. Ebî Muayt`ı sana havâle ederim." buyurdu. Yedinciyi de saydıysa da (ismini) râvî unutmuştur.- İbn-i Mes`ûd (radiya`llâhu anh) der ki nefsim, kabza-i kudretinde olan Allâh`a kasem ederim ki Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (bu) saydıklar(ının ekser)ını Kalîb`de yâni Bedir çukurunda serilmiş gördüm.
HadisNo : 177

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kıbleye dönmek;Namazda yanılmak;Sehiv secdesi
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : SECDE-İ SEHV HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bize) namaz kıl(dır)dı. İbn-i Mes`ûd`dan rivâyet eden Alkame (b. Kays-i Nehal)den rivâyeten (hemşîre-zâdesi) İbrâhîm (b. Yezîd-i Nehal): "Amma (namazı) artık mı, eksik mi kıldırdı bilemiyorum." ded(ikten sonra İbn-i Mes`ûd`un lâfzını rivâyete dönerek ded)i ki: (Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem) selâm verince biri ona: "Yâ Resûlâ`llâh, namaz hakkında yeniden (vahiy, falan gibi) bir şey mi geldi?" diye sordu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem): "(Yok) neden sordun?" deyince: "Yâ Resûlâ`llâh, şöyle böyle kıl(dır)dın da ondan." dediler. Bunun üzerine (aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz hemen teşehhüd vaz`ını almak üzere) iki bacağını kıvırdı. Ve Kıble`ye karşı yönelip iki secde ettikten sonra selâm verdi. (Mübârek) yüzünü bize dönünce buyurdu ki: Namaz hakkında yeniden (vahiy, filân gibi) bir şey gelmiş olaydı (muhakkak) size (evvelce) haber verirdim. Lâkin ben de (nıhâyet) sizin gibi beşerim. Siz unuttuğunuz gibi (ben de) unuturum. (Bir şeyi) unuttuğum zaman (tesbîh ve sâire ile) bana hatırlatınız. İçinizden biri namazda şekkedecek olursa savâbı taharrî edip (savaptır diye verdiği karâra binâen) namazını tamamlasın. Sonra selâm verip ondan sonra da iki kere secde etsin.
HadisNo : 260

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : PEYGAMBER (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN, NAMAZDA İKEN ÜZERİNE DÖL EŞİ ATILMASI ÜZERİNE KUREYŞ`E BEDDUÂSI VE BUNUN BEDİR`DE TAHAKKUKU HAKKINDA İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Ravi`nin, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem üzerine (küffâr-ı) Kureyş tarafından döl eşi atılması üzerine, aleyhlerinde duâ buyurulduğu hakkındaki rivâyeti ki, yukarıda (177. hadîsde) geçmişti. Burada (ki rivâyete nazaran) da (hadîsin sonunda) şöyle demiştir: Sonra (Umâreti`bni`l-Velîd hâric olmak üzere) bunları Kalîb`e, yâni Bedir`deki çukura sürüklediler. Sonra Resulullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Ashâb-ı Kalîb`in hemen ardından lâ`net gönderildi." buyurdu.
HadisNo : 314

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Namaz kılmak
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : HUD 114 NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) bir kimse (yabancı) bir kadından bir bûse aldı. (O adam) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e gelip keyfiyyeti haber verdi. Allâhu Azze ve Cel Hazretleri ... âyet-i kerimesini inzâl buyurdu. O kimse: "Yâ Resûlâllâh, bu yalnız benim için mi?" diye sordu. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de: "Ümmetimin âmmaten, kâffeten hepsi içindir," buyurdu. (Buhârî`nin) yine İbn-i Mes`ûd`dan olan diğer rivâyâtında: "Ümmetimden bununla âmil olan (herkes) içindir." denilmiştir.
HadisNo : 317

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Uluvv-u Mutlak · Yerfau'l-Hadîse · Mûdih · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · Remiz · Rivayet Bi'l-Ma'na · E'imme Sitte · Telakkub · Sadûkun Yehimu · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Sahîh Muttefak Aleyh · Merdûd Şaz · Fulân Yus'elu Anhu · İrsal · Arzı Münâvele · Sikât · Ruvînâ · Neseb · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Min Belâyâhu · Sû'u’l-Hıfz · Gayru Me’mûn · Mevdu’u’l-Metn · Fartu'l-Gafle · Mubhemât · Ahâdîs · Sahîhu'l-İsnâd · Muhtelefu'l-Hadîs · Ashâbu'l-Ulûf · Meşhur Âhad · Meğâzî · Sumânî · Hazâ Semâ'î · Yervi'l-Menâkîr · Hadis Tedvini · Leyse Bi-Sika · el-Kutubu'l-Erba'a · Leyse Bi-Şey · Tarih · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ · İlmu'r-Rivâye · İcâze Âmme Mukayyede · Mudevven · Leyse Bihî Be'sun · Leyse Bi-Zalik · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Temrîz · Kara'tu Alâ Fulân An Fulân · İdâl
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Lafzı Tevatür · İstinbâtu'l-Ahkâm · Kale Fulân · Lâ Yus'elu Anhu · Leyse Bi'l-Metîn · Mucâzât · Mudevvenât · Makbul Âhad · Sahabe · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber