Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât
· Kat’ Tedlisi
· Tahvîl
· Sâdıka
· Esmâ'u'l-Muhaddisîn
· Kesîru'l-Rıhle
· Da'îf
· Mutkin
· Şurûtu’r-Rivâye
· Rubâ'iyyât
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » BED`ÜL-HALK BAHSİ

BED`ÜL-HALK BAHSİ


BED`ÜL-HALK BAHSİ faslinda 6 sayfada 51 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Kahinler;Kazâ-Kader;Şeytanların kulak hırsızlığı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : PEYGAMBERİMİZİN NÜBÜVVETİNDEN SONRA KEHÂNET YOKTUR
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre Âişe, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`i şöyle derken işitmiştir: Melekler "Anân"e -ki, buluttur- inerler de gökte kazâ ve hükmolunan (istikbâle âit) bâzı şeyleri (kendi aralarında) görüşürler. Bu sırada şeytanlar (bu havâdisi) kulak hırsızlığı yaparlar. (İşittiklerini de) kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle berâber yüz (lerce) yalan da kendiliklerinden uydururlar.
HadisNo : 1326

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cuma hutbesini dinlemek;Cumanın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CUMA NAMAZIYLA İLGİLİ EBÛ HÜREYRE HADİSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Cum`a günü olunca mescidin kapılarından her kapıda melekler bulunur. Onlar mescide ilk gelenleri birinci, (ikinci, üçüncü gelenleri sırasına göre) yazarlar. Hatip minbere oturunca sahîfeleri dürerler ve saflar arasına gelerek hutbeyi dinlerler.
HadisNo : 1327

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cebrâil (A.S);Müşriklerin Hicvine karşılık vermek
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : PEYGAMBERİMİZİN ŞÂİRİ HASSÂN İBN-İ SÂBİT`İN MÜŞRİKLERİ HİCVİ. HASSÂN`IN ŞİİRLERİNİ MESCİDDE KURULAN KÜRSÜ ÜZERİNE ÎRÂDI
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in Hassân (İbn-i Sâbit)`e: Sen de müşrikleri hicv-ü zemmet, yâhud onların hicivlerine mukabelede bulun, Cibrîl de seninle berâberdir, buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1328

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi;Melekler
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ ÂİŞE`YE CİBRÎL`İN SELÂMI
Hadis : Rivâyete göre, bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ona: - Yâ Âişe! Şu (yanımdaki) Cibrîl`dir, sana selâm ediyor, buyurmuş, Âişe de: - Selâm ve Allah`ın rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun! (diye karşılamış, ve) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`i kasdederek: benim görmediğim (Cibrîl)`i sen görüyorsun! demiştir.
HadisNo : 1329

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cebrâil (A.S);Melekler
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : KUR`ÂN-I KERÎM`İN YEDİ LÛGAT VE LEHCE ÜZERİNE NÂZİL OLDUĞU
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Cibrîl`e: - Ey Cibrîl, sen bizi şu ziyâretinden daha çok ziyâret etmez misin? demiş (ve daha sık gelmesini temennî etmiş) ti. İbn-i Abbâs der ki: bunun üzerine: [Biz melekler ancak Rabbının emriyle ineriz. Bizim (şimdi) önümüzde (olacak) ve arkamızda (olmuş bitmiş) ve bunların arasında (olmakta) bulunan bütün şuûnât, Allah`ın emir ve irâdesine tâbi`dir. Bununla berâber Rabb`ın seni unutur değildir] (meâlindeki âyet) nâzil oldu.
HadisNo : 1330

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cebrâil (A.S)`ın Hz. Peyganber`e Kun`ân-ı Kerîm öğretmesi;Hurûf-u seb`a;Kırâet-i seb`a
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : KUR`ÂN-I KERÎM`İN YEDİ LÛGAT VE LEHCE ÜZERİNE NÂZİL OLDUĞU
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana Cibrîl Kur`ân`ı, bir okunuş üzerine okuttu. Ben de durmadan bunun artması (ve Arabın bundan başka okuyuşlariyle de okunmasını) isterdim. Tâ yedi türlü okunuşa erişinceye kadar bu dileğimde ısrâr ettim. (Her talebim Allah tarafından is`âf olundu).
HadisNo : 1331

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Melekler
Ravi : Ya`lâ İbn-i Ümeyye
Baslik : BU LEHCELERDEN ÖRNEKLER
Hadis : "Ben, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in minber üzerinde (ehl-i Cehennemin Cehennem muhâfızına:) yâ Mâli! (Rabb`ın hakkımızdaki hükmünü versin!) diye nidâ ettiklerini (bildiren âyeti) okuduğunu işittim" dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1332

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Akabe bîatları;Cebrâil (A.S);Hz. Peygamber`in kavmine duâsı;Hz. Peygamber`in Taîf seferi;Melekler;Tevhit nesli
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`Nİ TÂİF SEFERİ VE KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem eşi Âişe radiya`llahu anhâ`dan rivâyet olunduğuna göre, Âişe (bir kere) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e: - (Yâ Resûla`llah) sana Uhud (gazâsı) gününden daha şiddetli olan bir gün irişti mi? diye sormuş, Resûlullah: - Yâ Âişe! Kavmin (Kureyş) den gelen birçok zorluklarla karşılaştım. Fakat onlardan Akabe günü karşılaştığım müşkül vaziyet hepsinden zorlu idi: ben (Kureyş`ten gördüğüm ezâ üzerine Tâif`e gidip) hayâtımın sıyânetini Abd-i Külâl`ın oğlu İbn-i Abd-i Yâlîl`e teklîf ettiğim zaman dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve mütehayyir bir halde yzümün doğrusuna (Mekke`ye) dönmüştüm. Bu hayretim "Karn-i Seâlib" mevkiine kadar devâm etti. Burada başımı kaldırıp (semâya) baktığımda bir bulut beni gölgelendirmekte olduğunu gördüm. Buluta (dikkatle) baktığımda bunun içinde Cibrîl bulunduğunu gördüm. Şimdi Cibrîl bana: - (Yâ Muhammed!) Allah, kavminin senin hakındaki dediklerini muhakkak işitti. Seni sıyâneti esirgediklerine de vâkıf oldu. Allah sana şu dağlar Meleğini gönderdi (emrine müheyyâdır), kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin!, dedi. Bunun üzerine de dağlar (emrine müsahhar olan) Melek seslenip selâm verdi. Sonra: - Yâ Muhammed! dedi, Cibrîl`in söylediği bir hakîkattır: sen ne dilersen emrine hazırım; eğer (Ebû Kubays ile Kayakan denilen) şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine (çökerek) birbirine kavuşmasını (ve müşrikleri tamâmiyle ezmesini) istersen (onu da emret!) dedi. Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem de: - (Hayır, ben onu istemem) ben isterim ki, Allah bu müşriklerin sulbünden yalnız Allah`a ibâdet eden ve Allah`a hiç bir şey`i şerik kılmayan (müvahhid) bir nesil meydana çıkarsın! dedi.
HadisNo : 1333

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : RESÛLULLÂH`IN CİBRÎL`İ İKİ KERE KENDİ SÛRET VE HİLKATİNDE GÖRÜŞÜ
Hadis : Rivâyete göre, Azîz ve Celîl olan Allah`ın: "Allah; kulu (Muhammed)`e vahyettiğini vahyetti" kavl-i şerîfi (nin tefsîri) nde İbn-i Mes`ûd Resûlullah Cibrîl`i altı yüz kanatlı olarak gördü, demiştir.
HadisNo : 1334

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : RESÛLULLÂH`IN CİBRÎL`İ İKİ KERE KENDİ SÛRET VE HİLKATİNDE GÖRÜŞÜ
Hadis : Rivâyete göre Allahu Teâlâ`nın: "And olsun ki, Allah`ın bu (azîz) kulu, Rabb`ının âyetlerinden en büyüğünü gördü" kavl-i şerîfinin tefsîrinde İbn-i Mes`ûd: Resûlullah semânın etrâfını yeşil bir kumaş (hâlinde Cibrîl`in kanadı kaplamış) gördü, demiştir.
HadisNo : 1335

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mudevven · Vâkıf · Mubhemu't-Ta'dîl · Terceme · Î'tidâd · Mustedrek · Efrâdu'l-Buldân · Haber-i Âhad · Eş-Şeyhân · Haddesenî Ba'du Ashâbinâ · Âdâbu'l-Muhaddis · İcâze Âmme Mukayyede · İbn Mâce · Takrîrî Sünnet · Se-Nî · Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u · Sevvâ · Ahberanâ Münâveleten · Hasen Li-Zâtihî · İttefekâ Aleyh · Dabtu'l-Kitâb · Sünnet · Munkatı’ · Kari · Musnid · Edâ Lafızları · Leyse Bi-Ba'îd Mine's-Savâb · İbdâl-i Âlî · Murû’et · İlhak · İstinbâtu'l-Ahkâm · Tadbîb · Muhtalak · Hasen Li-Aynihî · Hasen-Sahîh-Garîb · Kale · 2. Kaynakça · İrvi Hazâ Annî · Bilâd Tedlîsi · Makrûnen · Vaz · Fîhi Cehâle · Sükût Tedlîsi · Ahvâlu'r-Ruvât · Haddesenâ · El-Muvatta’ · Elkâbu'l-Muhaddısîn · Rîvâyetu'd-Darîr · Nakl-i Hadîs · Şâz Bi-Merra
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber