Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Mürsel-i Zahir
· Muhtelefun Fîhi
· Hıfzı Kezâ
· Istılah
· Azbatu'n-Nâs
· Muşkilu'l-Hadis
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sadûkun Yehimu
· Belağanâ
· Sâlihu'l-Hadis
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI

RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI


RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI faslinda 1 sayfada 6 kayitli hadis var

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu : Ebû Bekr;Habeşistan hicreti;Hz. Ebûbekr`in fazîleti;Hz. Peygamber`le Hz. Ebûbekr`in Medîne`ye hicretlerine âit teferruat;İlk müslümanların gizli ibâdetleri;Medîne Mescidinin inşâsı (Mescid-i Nebî);Med
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : MEDÎNE`YE HİCRET HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in zevcesi Âişe radiya`llahu anhâ`dan rivâyete göre şöyle demiştir: Babamla anamın İslâm dîniyle mütedeyyin olmıyarak yaşadıklarını hiç hatırlamadım. O zamanlarda bir günümüz geçmezdi ki, o günde sabah ve akşam vakitlerinde Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bize gelmemiş olsun. Müslümanlar (Kureyş müşrikleri tarafından) ezâ ve işkenceye uğrayınca (Resûlullah Habeşistan`a hicrete izin vermiş) Ebû Bekir de Habeşe diyârı tarafına hicret etmek üzere (Mekke`den) çıkmıştı. Ebû Bekir Berkü`l-ğımâd mevkiine gelince kendisine İbnü`d-Değıne kavuşmuştu. İbnü`d-Değıne Kare kabîlesinin ulusudur. Ebû Bekir`e: - Nereye gitmek istiyorsun? diye sordu. Ebû Bekir de: - Beni kavmim (in ezâsı) çıkardı. Şöyle tenhâ bir yere çekilmek ve orada Rabb`ime ibâdet etmek istiyordum! demekle İbnü`d-Değıne: - Ey Ebû Bekir! Senin gibi bir zât, ne yurdundan çıkar, ne de (başkaları tarafından) çıkarılır. Bir hakîkattir ki, sen, herkeste bulunmıyan (en değerli) bir mahı ihsân edersin; akrabânı ziyâret eylersin; reşîd olmıyan âile efrâdının yükünü çekersin; misâfiri ağırlarsın; hayır işlere yardım edersin!. Şimdi ben senin için bir hâmîyim. Haydi (Mekke`ye) dön de kendi memleketinde Rabb`ine ibâdet et! demiştir. Bunun üzerine Ebû Bekir geri dönmüş, İbnü`d-Değine de kendisiyle berâber yollanmıştır. (Mekke`ye gelince) İbnü`d-Değıne o akşam Kureyş eşrâfını dolaşarak onlara: - Ey Kureyş! Ebû Bekir gibi muhterem bir zât şüphesiz ki, ne memleketinden darılıp çıkar, ne de çıkar (ılmağa mecbûr ed) ilirdi. Ey Kureyş! Siz, şu âlî fazîletleri hâiz olan bir adamı memleketinden çıkarmak mı istersiniz? O, hayır işlere yardım eder; o, akrabâyı ziyâret eyler; o, âile yükünü çeker; o, misâfiri ağırlar; o, kimsede bulunmıyan en kıymetli malı ihsân eder! diyerek Ebû Bekir`i emânına aldı. Kureyş de İbnü`d-Değıne`nin Ebû Bekr`i emânına almasını reddetmedi. Hakkındaki bu sözlerini yalanlayıp ahd ü emânını reddetmediler. Ve İbnü`d-Değıne`ye: - Ebû Bekr`e söyle! O, (bir şeye karışmasın!) Evinde Rabb`ine ibâdet etsin; evinde namaz kılsın; ne dilerse okusun! Fakat okuduğu ile bize ezâ vermesin; alenî okumasın!. Çünkü biz, kadınlarımızı ve çocuklarımızı dalâle düşürmesinden korkarız! dediler. Kureyş`in bu sözlerini de İbnü`d-Değıne Ebû Bekr`e söyledi. Ebû Bekir de bu şerâite göre evinde Rabb`ine ibâdet etmek, namazını âşikâre kılmamak, evinin dışında Kur`ân okumamak üzere ikamet etti. Bir zaman sonra Ebû Bekir için bunu muhâlifi bir re`y hâsıl oldu da evinin önünde bir mescid yaptı. Burada namaz kılmağa, Kur`ân okumağa başladı. Bunun üzerine müşrik kadınları ve çocukları Ebû Bekir`in ibâdet ve kırâatine taaccüb ederek ona bakmak için birbirlerini itiyor ve onun üzerine düşüyorlardı. Ebû Bekir ince yürekli idi. Çok ağlardı. Kur`ân okuduğu vakit bir türlü göz yaşların tutamazdı. Ebû Bekr`in bu hâli Kureyş müşriklerinin eşrâfını korkuttu da onlar İbnü`d-Değıne`ye haber gönderdiler. İbnü`d-Değıne de onların yanına geldi. Kureyş: - Biz Ebû Bekir hakkında -evinde Rabb`ine ibâdet etmek üzere- himâye ve siyânetine müsâade etmiştik. Ebû Bekir ise bu haddi tecâvüz ederek evinin önünde bir mescid yapmış, içinde alenî namaz kılmağa, Kur`ân okumağa başlamıştır. Doğrusu biz, kadınlarımızın, çocuklarımızın iğfâl edilmesinden korkuyoruz.
HadisNo : 1555

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu : Medîne`ye ilk hicret edenler
Ravi : Ensâr`dan Berâ` İbn-i Âzib
Baslik : MEDÎNE`YE İLK HİCRET EDEN ASHÂB HAKKINDA BERÂ` (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Rivâyetine göre şöyle demiştir: Bize ilk önce hicret edenler Mus`ab İbn-i Umeyr ve İbn-i Ümm-i Mektûm`dur. Bunlar Medîne müslümanlarına Kur`ân okuturlardı. Sonra Bilâl, Sa`d İbn-i [Ebî Vakkas], Ammâr İbn-i Yâsîr hicret ettiler. Daha sonra Ömer İbn-i Hattâb -Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in Ashâbından yirmi kişi ile- hicret etti. Bunlardan sonra da Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Ebû Bekir ve Âmir İbn-i Füheyre ile) hicret buyurdu. Artık ben Medîne halkını Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in teşrîfine ferahlandığı gibi bir şeye ferahlandığını görmedim. Hattâ (Benî Neccâr`dan) genç kızlar "Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem geldi" diye sevinmeğe başladılar. Ben de Resûlullah henüz hicret etmeden önce -mufassaldan sayılan sûrelerle berâber- ...(sûresin)i okumuştum.
HadisNo : 1556

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu : Hz. Peygamber`in Medîne`ye hicret sırasında bir mağarada gizlenmesi
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : HİCRET SIRASINDA MAĞARADA GEÇİRİLEN TEHLİKELİ BİR ZAMAN HAKKINDA EBÛ BEKR HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Ben (hicrette) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber bir mağarada bulundum. Bir ara başımı kaldırdım, (baktım). O anda Kureyş câsuslarının ayaklarını gördüm. Bunun üzerine: - Yâ Resûla`llah! Bunlardan bir kaçı gözünü aşağı eğse (de baksa muhakkak) bizi görür! dedim. Resûlullah: - Sus yâ Ebâ Bekr! İki yoldaş ki, Allah onların üçüncüsü ola (endîşe edilir mi?) buyurdu.
HadisNo : 1557

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu : Hz. Peygamber`le Hz. Ebûbekr`in Medîne`ye hicretlerine âit teferruat;Hicretten sonra Medine`de doğan ilk müslüman çocuk
Ravi : Esmâ` b. Ebî Bekr
Baslik : MUHÂCİR ÂİLELER ARASINDA İLK DOĞAN ÇOCUK
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyhâ (Mekke`de iken oğlu) Abdullah İbn-i Zübeyr`e hâmil olmuştu. Esmâ` der ki: Ben gebelik müddetimi tamamlıyarak (Mekke`den) çıktım. (muhâcir olarak) Medîne`ye geldim. Kubâ`ya indim. Abdullah`ı orada doğurdum. Sonra nevzâdı Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e getirdim de kucağına koydum. Bunun üzerine Resûlullah bir hurma istedi. Onu çiğneyip çocuğun ağzına tükürdü. Bu sûretle oğlumun mîdesine ilk giren şey, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in tükrüğü oldu. Sonra Resûlullah hurma çiğnemiyle çocuğun damağını uğdu. En sonra çocuğa duâ buyurdu: Bereket ve saâdet temennî eyledi. Ve nihâyet Abdullah İbn-i Zübeyr, (Hicret`den sonra Medîne`deki muhâcir) müslüman âileleri içinde ilk doğan çocuk oldu.
HadisNo : 1558

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu :
Ravi : Alâ` İbn-i Hadremî
Baslik : HİCRET`TEN SONRA MEKKE`YE GİDENLERİN ÜÇ GÜNDEN FAZLA MEKKE`DE KALMALARI RESÛL-İ EKREM YASAK ETMİŞTİR
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Sadar tavafından sonra muhâcir için (Mekke`de oturmağa) üç (gece ruhsat verilmiş) dir, dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1559

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu : Medîne`de yahûdilerle ilk münâsebetler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİCRET SIRASINDA MEDÎNE YEHÛDÎLERİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: (Hicreti müteâkib) Yehûd (hahamların) dan on kişi bana îmân etmiş olsaydı, yehûdun hepsi bana îmân etmiş olurlardı! buyurmuştur.
HadisNo : 1560
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mürüvvet · Eceztu Li'l-Mevcûdîn · Ve Bi'l-İsnad · Azbat · Leyse Bi'l-Metîn · Mu'allil · Elfâz-ı Câzime · Kudsi Hadis · Yekzibu · Ehlu'l-Hevâ · Sikatun-Sebtun · Fîhi Şeyun · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Maktu · Mutâba'at · İrsal · Kesret-i Galat · Ekzebu'n-Nâs · Âlî Hadis · El-Fiten Ve'l-Melâhim · İllet · Merâsîlu's-Sahâbe · Kari · Mu'dal · Matrûh · Hıfzı Kezâ · Lehû Evham · Mubhem · Terâcum · Esbâbu'l-Vaz’ · Fîhi Ednâ Mekal · İcâze Mechule · Suveylih · Uhtulife Fîhi · Muztarıbu'l-Hadîs · Cârih · Ashâbu'l-Aşerât · Câmiu't-Tirmizî · Tarih · Şeyh · Huve Ruknu'l-Kizb · Musannif · Mechûlu'l-Hâl · Şâfehenî · İcâze Mu'allaka · Müslim · Zabıt · Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ · Ademu's-Subût · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber