Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Ashâb-ı Kiram
· İsrailiyyât
· Elkâbu'l-Muhaddısîn
· Ma'ruf
· Mutâba'at
· Cami
· Tâbi
· Kuna
· Mevsûl
· İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » İSTİSKÂ BAHSİ

İSTİSKÂ BAHSİ


İSTİSKÂ BAHSİ faslinda 2 sayfada 14 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsı
Ravi : Abdullah İbn-i Zeyd
Baslik : İSTİSKÂNIN MEŞRÛİYYETİ;İSTİSKÂNIN ÂDÂBI;İSTİSKÂNIN HUTBESİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem istiskâ etmek üzere (musallâya) çıkdı ve (mübârek) ridâsını tahvîl etdi. Yine Abdullâh İbn-i Zeyd radiya`llâhu anh`den olan (diğer) bir rivâyetde: "İki rek`at (namaz) da kıldırdı" denilmiştir.
HadisNo : 533

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in müşriklere bedduâsı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSTİSKÂDA İSLÂM LEHİNE, KÜFFÂR ALEYHİNE DUÂ-İ NEBEVÎ`YE DÂİR RİVÂYET
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in müstad`afîn-i ehl-i îmân lehine ve Mudar (küffârı) aleyhine duâ-yı Nebevîlerine dâir mervî olan hadîs (ki evvelce 449 uncu olarak) geçmişti. (Buradaki) rivâyetin sonunda (Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Gıfâr`a Allah mağfiret etsin, Eslem ile de barışık gitsin" (diye duâ) buyurduğunu da (ziyâde olarak) söylemiştir.
HadisNo : 534

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in müşriklere bedduâsı
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : BU HUSÜSDA İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Hicretden evvel) nasda (yâni Kureyş`de İslâm`a karşı) aleyhdarlık (olduğunu) görünce: "İlâhî, (bunlara) Yûsuf (Aleyhi`s-selâm)ın yedi (kıtlık) seneleri gibi yedi (yıl) musallat et" diye duâ buyurdu. Öyle bir kaht (belâsına) uğradılar ki, her şeyi (kökünden) aldı (kuru toprakdan başka bir şey bırakmadı.) O derecede ki, (her çeşit hayvan) derisi, ölü hayvan (etleri), hem de kokmuşlarını ye(meğe başla)dılar. Onlardan biri gök yüzüne bakınca (ziyâde) açlıkdan (gözleri ortalığı) duman (kaplamış gibi) görürdü. Ebû Süfyân (radiya`llâhu anh) Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in nezdine geldi de. "Yâ Muhammed, sen Allâh`a tâatı ve sıla-i rahmi emredip duruyorsun. Kavmin ise helâk oldu (gitdi) artık onlar için (bir) duâ et" dedi. Allah Azze ve Celle Hazretleri ... buyurdu. Batşe (-i kübrâ) Bedir günü (olanı) dır demek ki Dühân da, Batşa da; Lizam da, Âyet-i Rûm da (zuhûr etmiş ve) geçmiş.
HadisNo : 535

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsı
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : EBÛ TÂLİB`İN HAZRET-İ RESÛL İLE İSTİSKÂ BUYURMALARI HAKKINDA RİVÂYET
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (Medîne`de minbere çıkıp) istiskâ buyurduğunu ve daha inmesine mahal kalmadan bütün olukların gürül gürül aktığını görünce mübârek vech-i şerîflerine baka baka şâirin: ... sözünü -ki, (râvî, Abdullâh İbn-i Dînâr-ı Adevî`nin dediği üzere) Ebû Tâlib`in kelâmıdır- nice def`alar yâdetmişimdir.
HadisNo : 536

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu :
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HAZRET-İ ÖMER`İN ABBÂS İBN-İ ABDİ`L-MUTTALİB İLE TEVESSÜL EDEREK İSTİSKÂSI
Hadis : Şöyle demiştir: Halk kıtlığa dûçâr olduklarında, Ömer İbn-i Hattâb radiya`llâhu anh (Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in amm-i mükerremi) Abbâs İbn-i Abdi`l-Muttalib radiya`llâhu anh ile (tevessül ederek) istiskâ eder ve: "İlâhî, bizler (eyyâm-ı hayâtında) Peygamberimiz salla`llâhu aleyhi ve sellem ile tevessül ederek Sen`den niyazda bulunurduk da bize yağmur (lar) ihsân edersin. (Şimdi de) Peygamberimiz`in amm (-i muhterem) i ile tevessül ederek Sen`den niyâz ediyoruz bize (yine) yağmur ihsân et" diye duâ eylerdi. (Râvî Enes radiya`llâhu anh) der ki: (Bu duâyı edince) iskâ olunurlardı.
HadisNo : 537

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsı
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ENES İBN-İ MÂLİK`İN RİVÂYETİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ayakta hutbe îrâd buyururken Mescid(-i Şerîf)`e girip zât-ı Akdes-i Risâlet-Penâhîlerinden yağmur duâsı niyâzında bulunan kimseye dâir hadîs ki, (Buhârî`de) çok tekerrür etmiştir. Bu (radaki) rivâyetde ise [505 inci hadîsin ilk kısmında olduğu gibi duâ-yı Nebevî`yi müteâkıben hemen kuvvetli bir yağmurun başladığını söyledikten sonra Enes radiya`llâhu anh] şöyle demişdir: Altı gün artık güneş (yüzü) göremez olduk. Sonra öbür cum`a günü (yine) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ayakta hutbe îrâd buyururken (yine) o kapıdan biri girip ve (muvâcehe-i Nübüvvet-Penâhî`de) ayakta durup: "Yâ Resûla`llâh, hayvanlar helâk oldu, yollar da kapandı. Allâhu Teâlâ`ya, duâ buyur da artık bu yağmurları dindirsin" dedi. (Enes radiya`llâhu anh der ki:) Bunun üzerine Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem mübârek ellerini kaldırdı ve: "İlâhî, etrâfımıza (yağsın,) üzerimize değil. İlâhî, bayırlara, dağlara, (büklere), tepelere, dere içlerine ve otlaklara yağdır" diye duâ buyurdu. Bunun üzerine (hemen) yağmur kesildi. Ve (namazdan) çıktığımızda güneşte yürüdük. [Hadîsi, Enes radiya`llâhu anh`den rivâyet eden Şerîk İbn-i Abdillâh dedi ki: İkinci hafta gelen adam, evvelki hafta gelen adam mıydı? diye Enes`den sordum. Bilmiyorum dedi].
HadisNo : 538

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsında elleri kaldırmak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ENES İBN-İ MÂLİK`İN RİVÂYETİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (istiskâda) mübârek ellerini kaldırıp (üç kerre): ... diye duâ buyurduğu (sened-i sahîh ile) rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 539

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsı
Ravi : Abdullah İbn-i Zeyd
Baslik : HAZRET-İ RESÛL`ÜN İSTİSKÂDA TAHVÎL-İ RİDÂ BUYURDUĞUNA DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ZEYD HADÎSİ
Hadis : Ravi`nin (ebvâb-ı) istiskâdaki hadîsi ki, 533 üncü olarak geçmişti. Bu rivâyette ise: "(Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem mev`ızadan fâriğ olup duâya başlarken sağ tarafına dönüp mübârek) arkasını nâsa çevirdi ve kıbleye karşı durarak duâ buyurdu. Sonra ridâ-yı şerîfini tahvil buyurarak bize iki rek`at (namaz) kıldırdı (ki bu iki rek`atte) cehren okudu" demiştir.
HadisNo : 540

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsında elleri kaldırmak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ENES İBN-İ MÂLİK RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem hiçbir duâsında (mübârek) ellerini yukarıya kaldırmazdı, meğer ki istiskâ (duâsında) ola. (Bunda mübârek ellerini) koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırdı.
HadisNo : 541

 
Fasil : İSTİSKÂ BAHSİ
Konu : Yağmur duâsı;Yağmur yağarken duâ etmek
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : YAĞMUR ESNÂSINDAKİ DUÂ-İ NEBEVÎ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem yağmurlar (ın yağdığın)ı görünce: ... di(ye duâ ede)rdi.
HadisNo : 542

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Edâ Lafızları · Kizb · Umirnâ Bi-Kezâ · Yehimu Fî Hadîsihî · Hasen-Sahîh-Garîb · Haber-i Aziz · Muhbir · Aşere-i Mübeşşere Ashabı · Âhır · Leyse Bi-Zâke'l-Kavî · Şart · Tecvîd · Mesrûk · Ziyadetu's-Sika · Adlun Hâfizun · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Sika · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · Rubâ'iyyât · Nazarî İlim · Lafzen Rivayet · Belağahû · Dabt · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Muhalefet · Hasen-Garîb · Muteşâbîh · İntihâ · Enne Fulânen Haddesehu · Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) · Müfredat · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Ecâze Lî · Mislehû Sevâ'en · Asl · Garibeyn · Âlî İsnad · Istılah · Sudâsiyyât · Murselu's-Sahâbî · Âfetuhû Fulân · Mudellis · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Makbul · Tahvîk · Muştebih · İcâze Âmme · Ashâb-ı Suffe · Subût · Rıhle
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mu'âsarat · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber