Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Sadûkun
· Belağanî
· Tahammul
· Udûl
· Nese'î
· Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî
· Hâkim
· Leyse Bi-Hucce
· Sakîm
· Sahibu'l-Bid'a
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`T-TEVHÎD

KİTÂBÜ`T-TEVHÎD


KİTÂBÜ`T-TEVHÎD faslinda 2 sayfada 11 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : İHLÂS-I ŞERÎF`İN FAZÎLETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem Ashab`dan bir zâtı bir müfrezeye kumandan yaparak gazaya göndermişti. Bu zât ma`iyyetindeki arkadaşlarına kıldırdığı namazlarda Kur`ân okur ve her zaman (ikinci rek`atlarda ... sûresi ile bitirirdi. Hey`et-i seferiye gazadan döndüklerinde kumandanın i`tiyâdını ma`iyyeti, efrâdı Resûlu`llah`a arzettiler. Resûl-i Ekrem de: Niçin böyle yaptığını kendisine sorunuz, buyurdu. Onlar da gidip sordular. Kumandan şöyle cevap verdi: - ... sûresi Rahmân`ın sıfatıdır (Allah`ın bütün esmâ` ve sıfâtı bu sûrededir). Onun için bu sûreyi okumağı severim. Bu cevâbı alıp Resûl-i Ekrem`e haber verince, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: - Haydi kumandanınıza müjde veriniz ki, muhakkak Allah da onu sever, buyurmuştur.
HadisNo : 2179

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Allâh`a oğul isnadı;Allâh`ın rahmeti
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : ÂYETÜ`L-KÜRSÎ`NİN FAZÎLETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiç bir kimse (kendisi hakkında duyduğu ezâ (verici isnâd ve iftirâ) ya Allah`dan çok sabırlı değildir. Birtakım kâfirler ve müşrikler Allah`a oğul isnâd ederler de, sonra Allah yine onları ilel ve âfâttan masûn kılarak (türlü ni`metlerle) besler, yaşatır.
HadisNo : 2180

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in duâları
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN RAZZÂK, ZÜ`L-KUVVET, METÎN İSİMLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle du`â buyurdu: Allah`ım! Sen`in izzetine (kahir kudretine) sığınırım. Sen o kudret sâhibisin ki, Sen`den başka ibâdet olunacak ma`bûd yoktur, yalnız Sen varsın ve Sen ebedî hayat sâhibisin, halbuki Cin, İns (görülen, görülmiyen bütün mevcûdât) helâke mahkûmdur.
HadisNo : 2181

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Allâh`ın rahmeti;Kazâ-Kader
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN RAHMETİNİN GAZABINA GÂLİP OLDUĞU
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahu Teâlâ mahlûkatı yarattı (ve onların mukadderâtını ta`yîn buyurduğu) zaman kendi ulûhiyetine âit olmak üzere de bir kitâbını yazdı. (Zâtına ait ahd ü mîsâkı hâvî olan) bu mektûbu da kendi arşına koydu (ki, mazmûn-i şerîfi:) Benim rahmetim gazâbıma galebe eder.
HadisNo : 2182

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Allâh`ı zikretmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN KULLARININ NİYÂZINA SÜR`ATLE İCÂBETİ, EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Azîz ve Celîl olan Allah buyurur ki: Ben kulumun beni sanısı yanındayım (irâdem kulumun beni anlayışına göre, ta`allûk eder). Kulum beni andığı zaman muhakkak onunla berâber bulunurum. O beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu bu sûretle anarım. Eğer o beni bir cemâ`at içinde zikrederse ben de onu cemâ`at efrâdından daha hayırlı bir cemiyet içinde yâd ederim. O kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.
HadisNo : 2183

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : İyiliğin mükâfâtı;Kötülükten vazgeçmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR HASENEYE YEDİ YÜZ MİSLİ MÜKÂFAT DAİR EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Azîz ve Celîl olan Allah, (kullarının hasenât ve seyyiâtını yazmağa me`mûr olan meleklerine) her zaman şöyle emreder: Kulum fenâ bir iş yapmak istediğinde hemen bu irâdesini defterine kaydetmeyiniz; tâ ki, bu irâdesini tahakkuk ettirmedikçe. Eğer o fenâlığı yaparsa, o yaptığı fenâlığın bir mislini yazınız! Eğer benden çekinerek yapmaz bırakırsa, bu def`a onun hesâbına bir sevap yazınız! Bir de kulum bir iyilik yapmak isterse de (her hangi bir mâni` ile) yapamazsa ona da güzel niyetine mükâfât olarak bir sevap yazınız. Eğer yaparsa, yaptığı o işin mükâfâtını on mislinden yedi yüz katına kadar yazınız!.
HadisNo : 2184

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Tevbe-İstiğfar
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN MAĞFİRETİNİN GENİŞLİĞİ`NE DAİR EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Bir kula (bilmiyerek) bir günâh isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: - Yâ Rab! Ben (bilerek) bir günâh işledim, yâhut (bilmiyerek) ben bir günâhla musâb oldum, kusûrumu afv ü mağfiret eyle! Diye (günâhını i`tirâf ve) niyâz ederse, o kulun Rabbi: - Demek ki, kulum, (dilerse) günâhımı afvedecek, (dilerse) cezâlandıracak muhakkak bir Rabbi olduğunu bildi. Şu halde ben de kulumu mağfiret ettim, buyurur. Sonra bu kul Allah`ın dilediği kadar bir zaman (günâhsız) yaşar. Sonra bir günâh daha isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: - Yâ Rabbî! Ben (bilerek) bir günâh işledim, yâhut (bilmiyerek) bir günâhla musâb oldum. Kusûrumu afv ü mağfiret eyle, diye niyâz ederse, o kulun Rabbi: - Demek ki, kulum, günâhını affedecek veyâ cezâlandıracak bir Rabbi bulunduğunu gereği gibi bildi, şu halde ben de bu kulumu mağfiret ettim, buyurur. Sonra bu kul Allah`ın dilediği kadar bir zaman günâhsız yaşar. Sonra bir günâh isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: - Yâ Rab! Ben bir günâh işledim veyâ bir günâhla musâb oldum, kusûrumu afv ü mağfiret eyle, diye Allah`a yalvarırsa, o kulun Rabbi: - Demek ki, kulum, günâhımı affedecek veyâ cezâlandıracak bir Rabbi olduğunu bildi, ben de üç def`a kendisini afv ü mağfiret ettim. Artık (günâh işlediğinde tevbe etmesini bilen) bu kulum dilediği işi işlesin, buyurur.
HadisNo : 2185

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in şefâati
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HARDAL DÂNESİ KADAR ÎMÂNI OLAN CENNET`E GİRECEK DAİR ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Kıyâmet günü hulûl ettiğinde (Umûmî sûrette) ben şefâ`at ederim. Bunun üzerine ben: Yâ Rabbî! Gönlünde hardal dânesi kadar îmânı olanları Cennet`e koy, diye niyâz ederim, bunlar Cennet`e girerler. Sonra ben: Yâ Rabbî! Hardal dânesinden az îmânı olanları da koy, diye şefâ`at ederim. Enes İbn-i Mâlik der ki: (Az bir îmânı) dediği sırada ben Resûlu`llah`ın parmaklarına bakar gibi idim. O parmaklarını biribirine zam ederek işâret ediyordu.
HadisNo : 2186

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in şefâati;Mü`min Cennete girer
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ŞEFÂAT-İ KÜBRÂ HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Ma`bed İbn-i Hilâl ma`rifetiyle şefâ`at hadîsi rivâyet olundu, Ebû Hüreyre`den uzun bir metin ile rivâyet olunan şefâ`at hadîsi yukarıda geçti. Buradaki rivâyetin sonuna Enes İbn-i Mâlik şu ma`lûmâtı ziyâde etmiştir. Mahşer halkı `Îsâ`ya gelirler (şefâ`at dilerler). Hazret-i `Îsâ da onlara: - İstediğiniz umûmî şefâ`atci ben değilim. Lâkin siz, Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`e gidip mürâcaat ediniz, diyecek. Bunun üzerine ehl-i mahşer bana gelecekler. Ben de onlara: - Umum beşeriyete şefâ`at bana ihsân olunmuştur. Rabbimden müsâ`ade istiyeyim, diyeceğim. Rabbimden istediğim de müsâ`ade olunacak, ve bana Allahu Teâlâ`ya arz-ı Mahmedet için şimdi hâfızamda bulunmıyan birtakım hamd ü senâlar ilhâm olunacak. Bu mehâmid-i seniyye ile Allahu Teâlâ`ya hamdü senâ edip Cenâb-ı Hakk`a secdeye kapanacağım. Sonra bana Allahu Teâlâ: - Yâ Muhammed! Başını secdeden kaldır, hem (ne istersen) söyle, sözün dinlenecek, (ne dilersen) iste verilecektir, şefâ`at et, şefâ`atin de kabûl olunacaktır, buyuracak ben de artık: - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: - Haydi git, gönlünde arpa dânesi kadar îmânı olan müslümanları Cehennem`den çıkar, denilecek. Resûl-i Ekrem der ki: Ben de gidip vazîfemi îfâ edeceğim. Sonra dönüp geleceğim. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk`a o birtakım hamdü senâlarla hamd edip sonra Cenâb-ı Hakk`a secdeye kapanacağım. Bunun üzerine bana taraf-ı ilâhîden: - Yâ Muhammed! Başını secdeden kaldır, ve (ne dilersen) söyle, sözün dinlenecek, ve iste; istediğin verilecektir. Şefâ`at de et, şefâ`atin kabûl olunacaktır, buyurulacak. Ben de hemen: - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: - Haydi git, gönlünde zerre veyâ hardal dânesi kadar îmânı olan müslümanları Cehennem`den çıkar, denilecek. Ben de gidip onları çıkaracağım. Sonra dönüp geleceğim. Bu def`a da Cenâb-ı Hakk`a evvelki hamd ü senâlarla hamd edip sonra Cenâb-ı Hakk`a secdeye kapanacağım. Bunun üzerine taraf-ı ilâhîden bana: - Yâ Muhammed! Başını kaldır ve ne dilersen söyle, sözün dilenecek, ve iste, dileğin verilecek, şefâ`at de et, şefâ`atin kabûl olunacaktır, buyurulacak. Ben de: - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: - Haydi git, hardal dânesine yakın mikdarda, azın azı îmânı olan kimseleri Cehennem`den çıkar, denilir. Ben de gidip onları çıkarırım.
HadisNo : 2187

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in şefâati
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : TESBÎH VE TAHMÎD HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK VE EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Gelen bir rivâyet tarîkında deniliyor ki: Ben dördüncü def`a dönüp geleceğim. Ve Allahu Teâlâ`ya o mehâmid-i mübâreke ile hamd ü senâ edip sonra secdeye kapanacağım. Bunun üzerine bana: - Yâ Muhammed! Başını kaldır ve söyle; sözün dinlenecek, iste, dileğin verilecek. Şefâ`at et, şefâ`atin de kabûl olunacaktır, denilecek. Ben de: - Yâ Rab! Bana müsâ`ade buyur da Lâ ilâhe illa`llah, diyen bütün ehl-i tevhîd hakkında şefâat edeyim, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak: - İzzetim ve celâlim, kibriyâ ve azametim hakkı için Lâ ilâhe illa`llah, diyen ehl-i tevhîd`in hepsini muhakkak sûrette Cehennem`den çıkaracağım, buyuracaktır.
HadisNo : 2188

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Murû’et · Ashâb-ı Kiram · Rivâyetu'l-Akrân · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Metin · Munâvele · Vecih · Unvan · Metruk · Yeda'u'l-Hadîse · Ma'dinu'l-Kizb · Tesebbut · Fısk · Hazâ Min Hadîsi · Tercih · Gayruhû Evsak Minhu · Sahîfe Câbir · Hükmen Merfû · Ahberanâ · Mu'allil · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Cevvedehû Fulan · Lehû Evham · Mevzu · Mukabele · Meçhulün · Hafî Mursel · Esbâbu'l-Vaz’ · Cemâ'at · Ahvâlu'r-Ruvât · Mutâba'at-ı Tâmme · Rivâyetu'l-Âbâ Anil-Ebnâ · Rikak · Hâlikun · Esma-Yı Müfrede · Ev Kemâ Kale · Rubâ'iyyât · Tusâ’î · Müfredat · Kara'tu Alâ Fulân An Fulân · Kara'tu Alâ Fulân · Tebliğ · İlhak · Metrûku'l-Hadîs · Ravâ Anhu · Meğâzî · Esbâbu'l-Cerh · Mu'dal · Leyse Lehu Aslun · Rîvâyetu'd-Darîr
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber