Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

FEZAİL BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki FEZAİL BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Acem Ve Rum`un Fazileti
Arapların Fazileti
Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Davud (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Eyyub (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Hızır (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İbrahim (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. İsa (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Musa (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Süleyman (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Hz. Yunus (as)
Bazı Peygamberlerin Faziletleri - Tahyirin Nehyi
Bazı Zamanların Fazileti - Arefe Günü
Bazı Zamanların Fazileti - Bayram
Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü
Bazı Zamanların Fazileti - Muharrem
Bazı Zamanların Fazileti - Nısf-u Şaban
Bazı Zamanların Fazileti - Zilhicce`de 10 Gün
Bedir; Akabe Ve Bey`atu`r-Rıdvan`a Katılanların Fazileti
Çocuk Ölümü
Ehl-i Beyt`in Fazileti
Ensarın Fazileti
Fazileti Belirtilen Amel Ve Sözler
Hastalık Ve Musibetlerin Faziletleri
Hastayı Ziyaretin Fazileti
Hususi Salavatların Fazileti
İslam Ümmetinin Fazileti
Kadın Sahabilerin Faziletleri - Aişe (ra)
Kadın Sahabilerin Faziletleri - Fatıma (ra)
Kadın Sahabilerin Faziletleri - Hatice Bintu Huveylid (ra)
Kadın Sahabilerin Faziletleri - Safiyye Bintu Huyey (ra)
Kadın Sahabilerin Faziletleri - Sevde Bintu Zeme`a (ra)
Kadın Sahabilerin Faziletleri - Ümmü Eymen (ra)
Kureyş`in Fazileti
Medine`nin Fazileti
Mekkenin Fazileti
Ölüm Ve Allah`a Kavuşma Sevgisi
Resulullah (sav)`ın Fazilet Ve Menkıbeleri
Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Ebu Talib
Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Malik İbnu Enes
Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Necaşi
Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Üveys el-Karani
Sahabe Dışındaki Bazı Kimselerin Fazileti - Zeyd İbnu Amr
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abbas İbnu Abdulmuttalib (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İbnu Abbas (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İbnu Mes`ud (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İbnu Ömer (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İbnu Selam (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdullah İbnu Zübeyr (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdurrahman İbnu Avf (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Adiyy İbnu Hatim (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ammar İbnu Yasir (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Amr İbnu`l-As (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Bera İbnu Malik (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Bilal İbnu Rabah (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cabir İbnu Abdillah (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cafer İbnu Ebi Talib (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cerir İbnu Abdillah El-Becali (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cüleybib (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Hüreyre (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Musa El-Eş`ari (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Sufyan İbnu Harb (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Talha El-Ensari (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Ubeyde İbnu`l-Cerrah (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Zerr El-Gıfari (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Enes İbnu Malik (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Halid İbnu`l-Velid (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Harise İbnu Süraka (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hasan Ve Huseyin (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Huzeyfe İbnu`l-Yeman (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ali (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ebu Bekr (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Osman (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ömer (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Muaviye (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sa`d İbnu Ebi Vakkas (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sa`d İbnu Muaz (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sabit İbnu Kays (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Said İbnu Zeyd (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Talha İbnu Ubeydullah (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ubey İbnu Ka`b (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zeyd İbnu Harise Ve Oğlu (ra)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zübeyr İbnu`l-Avvam (ra)
Yeryüzünde Faziletli Yerler
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`a bir adam gelip: "Ey Hayru`l-Beriyye (yaratılmışların en hayırlısı)" diye hitabetmişti. Aleyhissalatu vesselam hemen müdahale etti: "Bu söylediğin İbrahim aleyhisselam`ın vasfı dır."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kerim İbnu Kerim İbni Kerim İbni Kerim: Yusuf İbnu Yakup İbni İshak İbni İbrahim`dir."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Müslümanlardan biri ile Yahudilerden biri aralarında münakaşa edip küfürleştiler. Müslüman öbürüne: "Resulullah (sav)`ı alemler üzerine seçkin kılan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun!" diye yemin etti. Yahudi de: "Musa aleyhisselam`ı alemler üzerine seçkin kılan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun!" diye yemin etti. Derken, o böyle der demez, müslüman elini kaldınp yahudi`ye bir tokat vurdu. Yahudi de doğruca Aleyhisselatu vesselam`a gidip hadiseyi haber verdi. Aleyhissalatu vesselam: "Beni Hz. Musa`ya üstün kılmayın! Çünkü insanlar hep bayılacaklar. İlk kalkan ben olacağım. Ben ayılınca Hz. Musa`yı Arş`ın bir ucundan tutmuş göreceğim. Bilemiyorum. O, bayılıp hemen ayılanlardan mıdır, yoksa Allah`ın istisna ettiklerinden midir?" buyurdu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kulun: Benim, Yunus İbnu Metta`dan hayırlı oldugumu söylemesi uygun olmaz. Onun nesebi de babasınadır." [Bazı alimler demiştir ki: "Rivayette geçen "Onun nesebi babasınadır" cümlesi, Ebu Hüreyre`nin kelamıdır, bir derçtir. Zira bu hadisteki Yunus İbnu Metta babasına değil, annesine nisbettir. Böylece ravi "Onun nesebi..." sözüyle, Resulullah (sav)`ın Hz. Yunus`u annesine değil, babasına nisbet ettiğini beyan etmiştir."]
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Davud aleyhisselam`a okumak (Kur`an) kolaylaştırılmıştı. Böylece hayvanının eğerlenmesini emreder, eğerlenmezden önce (baştan sona Kur`an`ı) okurdu. O, kendi el emeğiyle kazandığından başka bir şey yemezdi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki kadın vardı. Bunların beraberlerinde iki de çocukları vardı. Bir kurt gelerek bu çocuklardan birini kapıp kaçırdı. Kadın, arkadaşına: "Kurt senin çocuğunu kaçırdı!" dedi. Diğeri ise: "Hayır, senin çocuğunu alıp gitti!" dedi. Bunlar (ihtilafa düşüp) Hz. Davud aleyhisselam`a dava açtılar. Hz. Dauud, büyük kadın lehine hükmetti. Küçük, hükme razı olmayınca, davayı Hz. Süleyman`a götürdüler. Hz. Süleyman aleyhisselam: "Bir bıçak getirin, çocuğu ikiye böleyim, size birer parça vereyim!" diye hükmetti. Küçük kadın: "Böyle yapma! Allah`ın rahmetine mazhar ol! Çocuk onundur." dedi. Hz. Süleyman bu cevap üzerine çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyrudular ki: "Hz. Süleyman Beytu`l-makdis`i bina ettiği zaman, Allah`tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi: İlahi hükme müsadif olacak (uygun düşecek) hüküm (verme kapasitesi) taleb etti; bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat taleb etti; bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken, annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını yalvardı; bu duası da kabul edildi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eyyub aleyhisselam üryan (çıplak) vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düştü. Eyyub aleyhisselam hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona nida etti: "Ey Eyyub, ben seni bu gördüğün (dünyalıktan) müstağni kılmadım mı?" Eyyub aleyhisselam: "Evet! Ey Rabbim! Velakin senin bereketine karşı istiğna yok!" diye mukabele etti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlundan doğduğu vakit, şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse yoktur. Bundan sadece Meryem oğlu İsa hariçtir."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben, dünyada da ahirette de Meryem`in oğluna insanların en yakınıyım. Benimle onun arasında başka bir peygamber yok. Peyamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler, dinleri de birdir."
Sıra :