Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Yuzkeru
· Râcih
· Munker
· Ceyyidu'l-Hadîs
· Şâfehenî
· Musannef
· İleyhi’l-Munteha Fi'l-Vad'
· Muhbir
· Mâ Alâ Şartihimâ
· Sünen
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » ŞARTLAR BAHSİ

ŞARTLAR BAHSİ


ŞARTLAR BAHSİ faslinda 1 sayfada 5 kayitli hadis var

 
Fasil : ŞARTLAR BAHSİ
Konu : Başlık;Mehir
Ravi : Ukbe İbn-i Âmir
Baslik : ÎFÂSI VÂCİB ŞARTLARDAN EN KIYMETLİ ŞART, HALÂLLIĞI TALEP EDİLEN KADININ MEHİR ŞARTIDIR, BUYURULDUĞUNA DÂİR UKBE İBN-İ ÂMİR HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Îfâ etmeniz îcâb eden şartlardan evlâ olanı, halâllığı taleb edilen kadının (mehir) şartıdır] buyurduğu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 1161

 
Fasil : ŞARTLAR BAHSİ
Konu : Recim;Zinâ haddi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HUDUTTA HALÂL OLMAYAN ŞARTLARA DÂİR EBÛ HÜREYRE İLE ZEYD İBN-İ HÂLİD HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyhimâ demişlerdir ki: Bedevî arablardan bir kişi (hasmı ile birlikte) Resûla`llah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gelmişti de: - Yâ Resûla`llah! Size Allah nâmına yemîn eder, ve yalnız Allah`ın Kitâbiyle hükmetmenizi dilerim, demişti. Öbür hasım ise daha dirâyetli ve edepli idi. O da: - Evet yâ Resûla`llah, aramızda Kitâbu`llah ile hükm ediniz ve (söz söylemek üzere) bana müsâade buyurunuz! dedi. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem de: - Söyle! buyurdu. İkinci hasım söze başlayıp: - Benim oğlum, bu A`râbînin yanında ecîr (çoban) idi. Bunun karısına zinâ etmiş. Bana söylendiğine göre oğluma recim lâzım gelirmiş. Bu cihetle ben, bu adama yüz koyun, bir de câriye vererek oğlumu kurtardım. Bilâhare ehl-i ilim (olan Ashâb) a sorduğumda onlar da: (henüz bekâr olan) oğluma yüz deynek had ile bir sene nefy-ü tağrib, bunun karısına da recim îcâb ettiğini haber verdiler (şimdi ne buyurulur yâ Resûla`llah!) dedi. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem de: - Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki, ben, aranızda Kitâbu`llah ile hükmedeceğim: Câriye ile koyunlar sana reddolunur. Oğluna da yüz değnek vurulup bir sene nefyedilir, dedi. (Sonra Ashab`dan) Üneyse de: - Bu Bedevînin karısına git! Günâhını i`tirâf ederse onu recmet! buyurdu. Râvî: "Üneys, kadına gitti. Kadın da fenâlığı i`tirâf etmesi üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in emriyle kadın recmolundu" demiştir.
HadisNo : 1162

 
Fasil : ŞARTLAR BAHSİ
Konu : Yahûdilerin tehcîri
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : MÜZÂREADA TARLA SÂHİBİNİN DİLEDİĞİ ZAMAN YARICIYI TARLASINDAN ÇIKARMAK ŞARTI MU`TEBER OLDUĞUNU İFÂDE EDEN İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: (Hazret-i Ömer`in hilâfeti zamânında) Hayber halkı (şakavete başlayıp) Abdullah İbn-i Ömer`i (bir gece damdan aşağı atarak) ellerini, ayaklarını kırıp büktükleri târihte (Medîne`de) Hazret-i Ömer hutbe îrâdına kıyâm edip demiştir ki: - (Vaktiyle) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Hayber Yehûdîlerini (iğtinâm edilmezden evvelki) malları (olan hurmalıkları) na yarıcı tâyin ederek: "Allah`ın size mukadder kıldığı vatanınızda biz de sizi terk ediyoruz" buyurmuştu. Şimdi ise (bunlar hıyânet etmeğe başlamış, hattâ oğlum) Abdullah İbn-i Ömer Hayber`deki malına (bakmağa) gittiğinde geceleyin oğluma tecâvüz edilmiş ve (bulunduğu evin üst katından aşağı atılarak) iki eli ve iki ayağı çarpılmıştır. Binâenaleyh bizim için Hayber diyârında Yehûdîlerden başka bir düşman yoktur. Bunlar muhakkak bizim düşmanımızdır. Ve nazarımızda müttehemdirler. Şimdi ben, bunları sürüp çıkarmak fikrindeyim, dedi. Ömer, Yahudîleri tehcîre azmedince bunların reisleri olan Ebü`l-Hukayk oğullarından birisi (Medîne`ye) geldi. Ve: - Yâ Emîre`l-mü`minîn! Bizi diyârımızdan çıkarmak mı istersiniz?. Halbuki bizi Hayber`de Muhammed bırakmıştır. (Muzârea sûretiyle) mallarımızda çalışmamıza müsâade etmiş ve âmil olarak diyârımızda kalmağı şart kılmıştır, dedi. Bunun üzerine Hazret-i Ömer: - Sen beni, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in söylediği şu sözleri unuttu mu sanırsın?: Vaktiyle Resûlullah sana: "ileride Hayber`den çıkarılıp -mezâhim-i seferiyyeye tahammül eden- kuvvetli deven seni (diyâr-ı hicretine) sürüklediği zaman hâlin nasıl olur?" buyurmuştu, diye cevap verdi. Yehûdî reisi de: - O söz, bana Ebü`l-Kasım tarafından ufak bir lâtîfe olarak söylenmişti, diye mukabele etti. Ömer de: - Ey Allah`ın düşmanı, yalan söyliyorsun! diye reddeyledi. Ve Hayber Yehûdîlerini (Hicaz kıt`ası hâricine) sürüp çıkardı. Fakat hurmadan ellerinde bulunan mahsûlün kıymetini mal, deve, deve palanı, deve yuları ve bunlardan başka meta` olarak onlara verdi.
HadisNo : 1163

 
Fasil : ŞARTLAR BAHSİ
Konu : Hudeybiye Gazâsı ve Sulhü
Ravi : Misver İbn-i Mahrem`e ile Mervân
Baslik : HUDEYBİYE SEFERİ HAKKINDA MİSVER VE MERVAN HADÎSİ
Hadis : (Her biri refîkının sözünü tasdîk ederek) şöyle dedikleri rivâyet edilmiştir. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Hudeybiye seferinde (Medîne`den) çıkmıştı. Yolun bir kısmına vardıklarında Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (maiyyetine): - Hâlid İbn-i Velîd birtakım Kureyş süvârisiyle gözcü olarak Gamîm mevkiindedir. Şimdi siz yolun sağ tarafını tutunuz! buyurdu. Vallahi Hâlid Peygamber`le maiyyetinin hareketini anlamadı. Nihâyet Hâlid, ordumuzun kaldırdığı kara tozu gördü de hayvanına ayağiyle vurup koşturarak (Resûl-i Ekrem`in geldiğini) Kureyş`e bildirmek üzere (sür`atle) gitti. Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem de (ordusiyle) yürüdü. Nihâyet Seniyye mevkiine gelmişti ki, oradan Kureyş (in karargâhı) üzerine inilirdi. Burada Resûlullah`ın râkib olduğu (Kasvâ) adlı deve çöktü. Nâs: - Kasvâ harîn oldu, Kasvâ harin oldu, demeğe başladı. Hayvan (ı sevk ettilerse de) çökertmekte ısrâr etti. Yine halk. - Kasvâ harîn oldu, Kasvâ harin oldu, demişlerdi. Bunun üzerine Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: - Kasvâ harînleşmez, onun çökmek huyu da yoktur. Fakat (vaktiyle Mekke`ye girmekten) Fîl`i men` eden (Kudretu`llah şimdi de) Kasvâ`yı men` etti, buyurdu. Bundan sonra Resûlullah: - Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki Kureyş, Allah`ın (Harem dâhilinde) muhterem kıldığı şeylere ta`zîm kasdederek benden ne kadar müşkül talebde bulunursa ben onu muhakkak onlara vereceğim, buyurdu. Sonra Kasvâ`yı sürdü. Hayvan hemen sıçrayıp kalktı. Râvî demiştir ki: Bu def`a Resûlullah Kureyş tarafından inhirâf ederek nihâyet suyu az olan "Semed" kuyusu yolu üzerindeki Hudeybiye (mevkii) nin müntehâsına indi. Bu az suyu, halk, birer parça almış ve halkın orada meks-ü ikameti için su bırakmayıp kuyunun suyunu kâmilen çekmişlerdi. Şimdi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e susuzluktan şikâyet olundu. Bunun üzerine Resûlullah ok mahfazasından bir ok çıkardı. Sonra onlara bu oku Semed kuyusuna koymalarını emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coşmağa başladı. Suyun bu feverânı, Ashâb-ı Resûl oradan dönünceye kadar onları suya kandırmak için devâm etti (Ashâb-ı Nebî kuyunun kenârında oturarak su kaplarını doldururlardı). Resûlullah ile maiyeti bu halde iken Huzâî Büdeyl İbn-i Verka` kendi kabîlesi Huzâa`dan bir kaç kişi ile çıkageldi (Mekke ve havâlisindeki) Tihâme kabîleleri arasında Huzâîler, ötedenberi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in sırdaşı idi. (Müslim olsun müşrik bulunsun bütün Huzâîler, Mekke`de olup biten her şeyi Resûl-i Ekrem`den saklamazlar, gizlice bildirirlerdi). Büdeyl gelince Resûl-i Ekrem`e: - (Haberiniz olsun! Kureyş`in) Kâ`b İbn-i Lüey ile Âmir İbn-i Lüey kabîleleri Hüdeybiye surlarının en zengin menbâlarına kondular. Sütlü ve yavrulu develeri (kadınları ve çocukları) da yanlarında bulunuyor (maîşetleri yolundadır). Şimdi ben onları bu halde bıraktım geliyorum. Bunlar muhakkak size karşı harb edecekler. Ve sizi Beyt-i Şerîf`e girmek) ten men` edecekler, dedi. Resûlullah da şöyle buyurdu: - Fakat biz, hiç bir kimse ile harbetmek için gelmedik. Biz yalnız omre etmek niyetiyle geldik. Bununla berâber (Bedr, Handek) harbi, Kureyş`in maddî ve ma`nevî bütün kuvvetlerini za`fa ve onları hayli zazara uğratmıştır. Eğer Kureyş arzu ederse ben onlarla aramızda bir (mütâreke) müddet (i) tâyin edeyim.
HadisNo : 1164

 
Fasil : ŞARTLAR BAHSİ
Konu : Allâh`ın isimleri;Esmâ-yı hüsnâ
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN DOKSAN DOKUZ İSM-İ ŞERÎF`İ. VE BU İSİMLERİN TEVKÎFÎ OLDUĞU YÂNİ ALLAH VE PEYGAMBER`İN TA`LÎMİ İLE BİLİNDİĞİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Allah`a hâs doksan dokuz -ki, bir eksik olarak yüz eder- isim vardır. Bu isimleri her kimi (tamâmen) sayarsa, Cennet`e girer" buyurduğu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 1165
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Musannef · Câmiu't-Tirmizî · Nakale-i Hadîs · Cehâletu'l-Ayn · Tukullime Fîhi · Ferd-i Muhâlif · Uluvv · Evâ'il · Udûl · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · İlmu'r-Rivâye · Sahih Li-Gayrihî · Eceztu Ehle Zemânî · Şekkun Mine'r-Râvî · İbtidâ-yı Sened · Fulân Yus'elu Anhu · Takrîrî Sünnet · Mucma' Alâ Terkihî · Nâsihu'l-Hadîs Ve Mensûhuhû · Ke'ennehû Mushafun · Şakk · Tedlîsu't-Tesviye · Meşhur Âhad · İntihâ · Fi's-Sahîh · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Mudebbec · Muttehem Bi'l-Vad’ · Kudsi Hadis · Şurûtu’r-Rivâye · İnfirad · Ravâ Ba'duhum · Ravâ Lehu · Hisân · El-Aşera · 3. Dipnotlar · Aslu's-Sened · Tercih · Metâ'in-i Aşere · De-Se-Nî · Ravâ Anhu · El-Kutubu’s-Seb’a · Hadis İlmi · Enne · Mukill · Teşdîd · Vahid · Mufîd · Adlun Dâbitun
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber