Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Kuran ve Hadis
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Sahîfe
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Zekera Lî Fulân
· Cevvedehû Fulan
· Ev Karîben Minhu
· Ev Şibhehû
· Fe'ale Fulân
· Fî Hadîsihî Da'fun
· Fîhi Da'fun
· Fîhi Ednâ Mekal
· Fulân Lâ Yus'elu Anhu
· Galat
· Galatâtu'l-Muhaddisîn
· Haber-i Meşhur

Son Okunanlar
· Munâvele
· Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi
· Ta'dîl Mertebeleri
· Kalîlu't-Tahdîs
· Da'îfun
· Tedlîs
· Cerh Mertebeleri
· Bedel-i Âlî
· Mislehû
· Ma'nevî TevatürTüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Munâvele

Sözlükte bir nesneyi eliyle vermek manasına masdar olan munâvele, hadis rivayet usullerinden biridir ve şeyhin rivayet ettiği hadislerin yazılı olduğu kitabı veya birkaç sahifelik metni talebeye elden vererek irvi hazâ annî (bunu benden rivayet et) gibi bir eda lafzı ile rivayete müsaade ettiğini bildirmesine denir.

İlmin her dalında her meseleye Kur'ân-ı Kerim veya sünnetten yahutta İslâm büyüklerinin görüşlerinden delil arayan islâm alimleri, munâvele yoluyla rivayeti Hz. Peygamber (s.a.s)'in bir tatbikatını gösteren bir hadise dayandırmışlardır. Bu hadise göre Hz, Peygamber (s.a.s) bir seriyye kumandanına bir emirname yazmış, ona vererek “falan yere gelmeden bu mektubu okuma” demiştir. Kumandan o yere gelince Resulullahın mektubunu emrindeki askerlere okumuş; Hz. Peygamber (s.a.s)'in emirlerini haber vermiştir.” 835

Bazı âlimlere göre munâvele yoluyla rivayetin dayandığı delil, Hz. Osman'ın nıushaflar yazdırıp İslâm ülkelerine göndermesidir. Bazılarına göre ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Abdullah b. Huzâfe'ye Kisrâ'ya ulaştırılmak üzere bir mektup verip Bahreyn emirine yollamasıdır. 836Anlaşıldığına göre Hz. Peygamberin seriyye kumandanına mektup vermesi bazı İslâm alimlerine göre munâvelenin dayandığı ilk delil olmuştur. Nitekim Buhâri, Hicaz alimlerinin munâvelenin cevazı bahsinde bu rivayeti hüccet aldıklarını söylemiştir. 837es-Suyûtî'ye göre ise munâvele konusunda en sağlam delil, kisraya ulaştırılmak üzere Abdullah b. Huzâfe'ye verilen mektup hadisesidir. 838Bu konuda bir diğer rivayet daha vardır. O rivayete göre tabiilerden Yezîd b. Ebân er-Rakâşî şöyle demiştir. “Enes b. Malik (r.a)'dan çokça hadis sorduğumuz zaman kendisine ait bir mecmua getirip önümüze atar ve “bunlar Hz. Peygamber (s.a.s)'den işitip yazdığım so a da mukabele ettiği hadislerdir” derdi.”839

İslâm âlimleri -delilleri bunlardan hangisi olursa olsun o kadar önemli değildir,- munâvele ile rivayeti caiz görmüşler ve tatbik etmişlerdir. Yine Buhârinin kaydettiğine göre Abdullah b. Ömer, Yahya b. Said el-Kattân, Mâlik b. Enes munâveleyi caiz görmüşlerdir. 840

Munâvele ya icazetle birlikte ya da ica-zetsiz olur. İcazetle olan munâveleye el-munâveletu'l-makrûne bi'1-icâze, icazetsiz munâveleye ise el-munâveletu'l-mucerrede ani'l- icaze adı verilir.

el-Munâveletu'1-makrune bi'1-icâze, şeyhin işittiği hadislerin ya elindeki asıl nüshasını ya da asılla mukabele edilmiş nüshasını talebesinin eline teslim ederek “hazâ semâ'î” (bu benim işittiğim hadislerdir) veya “hazâ rivayeti an fulan f ervihi anni” (Bunlar benim falandan rivayetimdir. Sen onları benden rivayet et) veya benzeri sözlerle munâvele ile birlikte icazet vermesiyle hasıl olur. Şeyhin talebesine kitabı onda kalmak üzere vermesiyle istinsah ve karşılaştırma yaptıktan so a iade etmek üzere geçici olarak vermesi arasında fark yoktur. Her iki halde de munâvele hasıl olmuş demektir.

İcazete makrun munâvele şöyle de olur: Tâlib ya şeyhin aslını yahut onunla mukabele edilmiş fer'ini ona teslim eder, o da baktıktan so a onun hadisi veya şeyhinden rivayeti olduğunu tasdikten so a rivayet edilmesine icazet verir. Arzın başka bir tatbikatı olan bu çeşit icazete makrun munaveleye itiraz edenler olmuşsa da en-Nevevi “varsın ötekine arz-ı kıraat, buna da arz-ı munâvele densin” diyor. 841

Munâvele makrune bi'1-icaze bundan başka şeyhin hadislerini ihtiva eden kitabını talibe teslim edip rivayetine icazet vermesinden so a kitabı derhal geri alıp yanında bırakmaması bir de talebenin şeyhine bir kitap getirip “bu senin rivayetindir. Onu bana munâvele ile ver. İcazet de ver” diyerek munâvele istemesi şekillerinde de olur. Ne var ki bu iki şekil diğerlerinin altındadır.

Munâvele mücerrede ani'l-icaze'ye gelince, munâvele'nin bu ikinci nevi icazet söz konusu olmadan munâvele ile rivayettir. Bu da şeyhin, icazetten bahsetmeksizin hadislerinin yazılı olduğu kitabı “hazâ semâ'î” (bu benim işittiğim hadislerdir) veya “hazâ min hadîsi” (Bunlar benim hadislerimden bir kısmıdır) demesiyle hasıl olur. el-Hatîbu'l-Bağdadî'ye göre bu şekillerde rivayet caizdir. Bununla birlikte munâvelenin bu şeklini muhaddislerin çoğunluğu caiz görmemiştir. Hatta bu mesele ihtilaflı olduğundan fakihler ve usul alimleri bu yolla rivayeti caiz gören muhaddisleri ayıplamışlardır. İbnu's-Salâh ise icazetten mücerred munâveleyi doğru bulmayıp o yolla rivayetin caiz olmadığını söyledikten so a “bununla birlikte bu şekil munâvele ile rivayette bulunmak sırf şeyhin bu hadisler benim falandan rivayetimdir” diye ilamından daha iyidir; zira bunda munâvele vardır. Munâvele ise rivayete izni iş'ardan hali değildir” diyerek onu ilâmu'ş-şeyhten üstün görmüştür. 842

Munâvele ile rivayet edilen hadisleri eda ederken hangi lafızların kullanılacağı da ihtilaflıdır. Bazı âlimler munâveleyi sema mertebesinde görerek munâvele ile alınan hadislerin edası sırasında arzda olduğu gibi haddesenâ ve ahberanâ denilmesini caiz görmüşlerdir. Bununla birlikte âlimlerin çoğunluğu munâvelede bu iki eda lafzının yalnız başlarına kullanılmasını caiz görmemiş, bu lafızların icazeti ifade eden bir lafızla birlikte kullanılmasını öngörmüşlerdir. Müteahhir bazı âlimler ise icazette enbe'enî eda lafzını kullanmayı prensip olarak kabul ettiklerinden icazetle olan munâvelede de bu lafzı kullanmayı tercih etmişlerdir. Başka lafızların kullanılmasını savunanlar da vardır.


12.02.2009 tarihinden beri 22181 defa okundu. Son takip: 25.09.2023 - 05:18


Kuran Kerim ve Hadis şerifler üzerinde bilgi ve yazılarınızı paylaşmak için yeni projemiz olan KuranveHadis.COM sitemize üye olunuz. Piyasadaki yerden bitme hadis düşmanlarına karşı siz de bu yeni sitemizin gelişiminde destek olunuz.· Haddesenâ Fulân Kıra'aten Aleyhi · Gayru Sâbit · Ahberanî Racul · Arzı Münâvele · Cezm Sîğası · Ahberanâ İcâzeten · İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz · Telkîb · Tahvîl · Vâkıf · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Sevvâ · Bâtıl · Semâ'ul-Muzakere · Muntezihu'l-İsnad · Deccâlun · İnkıta · Sahibu'r-Resul · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Cevâmi'u'l-Kelim · Rudde Hadîsuhû · Enkeru Mâ Ravâhu Fulân Keza · Ma'ruf · Men'ferede Bihi'l-Buhârî · Kavlu Abâdile · Ashâbu'l-Hadîs · Turuk · Sâhibu'l-Kitâb · Sadûkun Yuhti'u · İ'câm · Sahih Muhtelef Fîhi · Bilâd Tedlîsi · Eceztuke İn Ahbabte · Asar · Vasatun · Ashâb-ı Resûlillâh · Cehâlet · Uluvv-u Nisbî · Garîb · Âdıd · Uhtulife Fîhi · Mürsel-i Zahir · Ahrece Lehû · Leyse Bi-Zalik · Cârih · Akâ'id · Cehâlet-i Ayniyye · Ebâha Lî · Tercih · İlm-i Zarurî
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Fî Hadîsihî Şey'un · Cehâletu'l-Vasf · Cerh-i Müfesser · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Râcih · Tebe'u't-Tâbi'în · Sâlihu'l-Hadis · Unvan · Hazâ Min Hadîsî Fervihî Annî · Edâ · Muttehem · Garîbun Metnen Ve İsnâden · Muteşâbîh · Azîz · Reka'ik · İndenâ · Aziz-i Meşhur · Zâhibun · Neseb · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Kibâr-ı Tâbi'în · Li'd-Da'fi Ma Huve · Lafzı Tevatür · Râfi · Lâ Yuhteccu Bihî · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Nâsih · Silsiletu’z-Zeheb · Muntezihu'l-İsnad · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Hafî Mursel · Eceztuke İn Ahbabte · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Tevâtür-ü Lafzı · Şuyuh Tedlîsi · İlâhî Hadis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber