Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Kuran ve Hadis
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Tevâtür
· Kudsi Hadis
· Cüz
· Sahîfe
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Kara'tu Alâ Fulân
· Lâ ... İlâ
· Mesânîd
· Min Belâyâhu
· Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze
· Ricâluhu Sikât
· Sikatun-Hâfizun
· Şart
· Şeyhun Vasatun
· Tashîhu'l-Kutub
· Telfîku'l-Hadîs
· Uhbirtu An Fulân

Son Okunanlar
· Meşhur
· Ale'r-Ricâl
· Ta'dil Lafızları
· Cehâletu'r-Râvî
· Tevârih Ve Vefeyât
· An'ane
· Sadûkun Yehimu
· Cerh Ve Tadil Lafızları
· Tasnîf
· Kalb Fi'l-MetnTüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Meşhur

Türkçedeki gibi meşhur, şöhreti yaygın, ünlü manalarına kullanılan meşhur, terim olarak hadis çeşitlerinden birinin adıdır.

Hadis Usulü âlimleri meşhur hadisi birbirlerinden az da olsa farklı tarif etmişlerdir. el-Hâkimu'n-Nîsâbûri'nin verdiği misallere bakılırsa meşhur, Hz. Peygamber (s.a.s)'in sözleri olarak meşhur olan hadislerdir. 652Öyle görünüyor ki İbnu's-Salâh da ona uymuştur. Bununla birlikte onun “meşhurun mütevatir olanları vardır. Ancak hadis âlimleri meşhuru manasını iş'ar eden hususi ismiyle zikretmemişlerdir.” dediği dikkate alınırsa 653 meşhurun tarifinde Hz. Peygamber (s.a.s)'in sözü olarak meşhur olanın esas alındığı, daha so aki Hadis Usulü âlimlerinin tariflerinde esas olan rivayet tarîki sayısının söz konusu edilmediği söylenebilir. Nitekim bazı usûl alimleri meşhur hadisi “önceleri, yani ilk asırda aslı olup ümmetçe kabul edilen so adan şayi olan hadis” olarak tarif etmişlerdir. Bu tarife göre hicretin ilk asrında bir veya daha fazla ravi tarafından rivayet edilip hadis İstılahlarının yerleştiği ikinci ve üçüncü asırlarda nerdeyse mütevatir addedilecek dereceye varmış her haber meşhur olur. 654

Meşhurun en veciz tarifini İbn Haceri'l-Askalânî vermiştir. Ona göre ahadin ilk kısmı olan meşhur, tevatür derecesine varmamakla birlikte ikiden fazla tarîki bulunan habere denir. Fıkıh âlimlerinden bir kısmına göre aynı haber müstefîz adını alır. 655

Allah rahmet eylesin, İbn Hacer'in bu tarifinde haberin rivayet tanklarının sayısı esas alınmıştır. Öyle ki bu tarif pek tutulmuş ve “en az üç isnadla rivayet edilen ancak tevatür derecesine erişmeyen hadisler” şeklinde yerleşmiştir. 656Bu manada meşhur haber ile tevatür derecesine varmaksızın en az üç sahabi tarafından nakledilmiş bulunan müstefîz arasında bir yönden umum-husus münasebeti var demektir. Yani her müstefîz meşhurdur; fakat her meşhur mustefiz değildir. Aslında ikiden fazla ravisi olup ikinci ve üçüncü asırlarda mütevatir derecesine yükselen haberlere hem meşhur hern de müstefîz denir. Ne var ki aslında üç ravisi olup, mütevatir olmayana yalnız mustefiz denir; meşhur denmez. Aksine önceleri bir iki ravisi olup so aları tevatür derecesinde çoğalan haberlere meşhur denir, mustefiz denmez. Söz gelişi hadisi öyledir. Önceleri sadece Hz. Ömer'den rivayet edilmiş olmakla ferd iken isnadında ondan so a gelen üçüncü ravisi Yahya b. Sa'îd el-Ensârî'den Ebu İsmail El-Herevî'nin araştırmasına göre yediyüz kişinin rivayetiyle so adan şöhret bulmuş ve meşhur haline gelmiştir. 657

Meşhur hadislerin bir kısmı sahihtir. Bir kısmı hasendir. Bir kısmı da zayıftır. Sahih olana misal Amr İbnu'1-As (r.a.)'ın rivayet ettiği şu hadistir:

“Allah ilmi kullarının göğüslerinden silmek suretiyle değil, âlimlerin ruhlarını kabzederek yok edecektir. Nihayet hiç bir alim kalmayınca halk cahilleri reis edinir. Bunlara sorular sorulur. Onlar da ilimleri olmadığına bakmadan fetvalar verirler. Böylece hem kendileri sapıtırlar hem de halkı doğru yoldan saptırırlar. 658

Enes b. Malikten rivayet edilen şu hadis meşhurun hasen olanına misaldir.

“İlim aramak her müslümanın boynunun borcudur.” 659

Şu hadis de meşhurun zayıf olanlarına misaldir:

“Kulaklar başın parçası sayılırlar.”660

Ravisi olsun olmasın yahut aslı bulunsun, bulunmasın dillerde hadis olarak dolaşan haberlere de meşhur denir. Bir başka deyişle isnadı ister bir; ister birden fazla olsun, isterse hiç olmasın halk arasında hadis olarak bilinen rivayetler de meşhur adıyla bilinirler. Bu demektir ki bir hadis bazen alimler arasında, bazen özellikle hadis, fıkıh veya usûl alimleri nezdinde, bazen de halk arasında yaygın bir şöhrete sahip olur. Böyle hadislere meşhur denmesinin rivayet tarikları ile alakası yoktur. Rivayetin hadis olarak yayılmasına bağlıdır. Söz gelişi şu rivayet hadisciler arasında meşhurdur.

“Hz. Peygamber bir ay boyunca Ri'l ve Zekvâna beddua ederek kunut yaptı.”661

Şu hadis de hadisciler, alimler ve halk arasında meşhur olmuştur.

“Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladıklarından uzak kalandır.” 662

Fıkıh alimleri arasında meşhur olana da şu hadis örnek verilebilir:

“Allah katında en hoşa gitmeyen helal, kadın boşamaktır.”663

Fıkıh usulü alimleri arasında meşhur olan,

“...Ümmetimden hata, unutma ve zorlanma sonucu yapakları işlerin sorumluluğu kaldırıldı.”664

Tasavvuf ehli arasında meşhur olanı,

“Sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım”

“Nefsini bilen rabbini bilir”; 665

Çoğu darb-ı mesel haline gelmiş ve halk arasında meşhur olanlardan birkaçı:

“Haber almak, gözle görmek gibi olmaz”

“İnsanların cefasına katlanmak, sadakadır”.

“Acele etmek şeytandandır.” Bu hadislerin çoğunun aslı yoktur. 666

Dillerde meşhur olan hadislere dair müstakil kitaplar yazılarak bu kabil nakillerin sıhhat durumu veya zayıf yahut uydurma oldukları açıklanmıştır. Böyle kitapların en meşhurları şunlardır

1. el-Mekâsidul-Hasene: es-Sehâvî.

2. Keşfu'1-Hafâ: el-Aclûnî.

3. Esne'l-Metâlib: el-Hutûl-Beyrûti.


12.02.2009 tarihinden beri 24642 defa okundu. Son takip: 27.02.2024 - 12:46


Kuran Kerim ve Hadis şerifler üzerinde bilgi ve yazılarınızı paylaşmak için yeni projemiz olan KuranveHadis.COM sitemize üye olunuz. Piyasadaki yerden bitme hadis düşmanlarına karşı siz de bu yeni sitemizin gelişiminde destek olunuz.· Sevk · Ve Bihi · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Sadûkun Yuhti'u · Mucevved · Sikât · Seyyi'u'l-Hıfz · Dayyiku'l-Mahrec · Kutub-i Sitte · Nehâ · İcazet · Mütevatir-i Lafzî · Kale Resûlullah · Şartu Müslim · Nushatu'l-Asl · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Mechûlu'z-Zât · Neseb · Ale'l-Mesânîd · Tukullime Fîhi · Ha · İlhak · Edâ · İlm-i Nazarî · Haddesenâ Mukâtebeten · Müslim · Şartu’l-Buhârî · Ademu's-Subût · İlmu'r-Rivâye · Ka-Senî · Kesîru'l-Rıhle · Lem Ecidhu Hâkezâ · Sâhîb · Enbe'enâ · Hadis Tarihi · Maklûbu'l-İsnâd · Seketû Anhu · Râfi · Ta'lîkât · Tahdis Ücreti · Arz Ale'ş-Şeyh · İttefekâ Aleyh · Hakk · Sunâ’î · Cerh · Hazâ Min Hadîsî Fervihî Annî · Lâ Yu’rafu Lehu Aslun · Tahammulu'l-İlm · İlhâm
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Nebevî Hadis · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Bilâd Tedlîsi · Leyse Bi-Umde · Fıkhu'r-Râvî · Kizbu'r-Râvî · Hadîs-i Nebevî · Ashâbu's-Suffe · Da'îfun Vahin · Sebtun-Huccetun · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Kas · Fîhi Lînun · Sükût Tedlîsi · Kaviyyu'l-Hadîs · Rudde Hadîsuhû · Men Mislu Fulân · Sâlih Li'l-İhticâc · Mucâzât · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · İhve Ve Ahavât · Kâdih · Karin · Kâdiha · Garâ'ib · Azbatu'n-Nâs · Tedlîsu's-Şuyûh · Sünen Nese'î · Mu’en’en · Mubtedi'a · Dâ'ire · Kalb Fi's-Sened · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İrsâl-i Hafî · Bâtıl · Li'd-Da'fi Ma Huve · Ehlu's-Suffe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber