Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

3. Dipnotlar

1Ulûm, 281.
2Ulûm, 284.5.
3 Tehzîb, 41356. Krş. Hadis İstılahları, 16; Hadis Tarihi, 46.
4 Keşf, 1/914; Esma, 1179; Mustatrafe, 22.
5Muhaddis, 352,3.
6İlmâ', 200,202.
7Ulûm, 213,4.
8Muhaddis, 354.
9Ulûm, 215,6.
10Tedrîb. 2/129,30.
11 Hucurât: 49/2.
12 Tedrib. 2/132. Hadis için bk., Müstedrek, 1/194.
13Bk. Âdâbu'l-Muhaddis.
14 Ebu Dâvud, İlm 12: 4/71; İbn Mâce, Muk., 23: 1/93.
15Tedrîb. 2/141.
16 Müslîm, Kader 8; İbn Mâce, Muk., 10: 1/31 r.79; Zühd 14: 2/1395 r. 4168; Müsned, 2/366, 370.
17Tedrîb, 2/144.
18 Buhari, İlm 50: 1/41.
19 a.g.e., aynı yer.
20Tedrib, 2/145-153.
21 Câmi'ut-Tahsil, 35, 38.
22Kifâye, 62.
23Hadis Istılahları, 22, 23.
24 İsra:17/36.
25 Necm: 53/28.
26el-Câmî, 1/58, 9.
27Muhaddis, 216, 7.
28Bk. İbdâl.
29Takrib, 45.
30Tevcih, 26,7.
31Kifâye, 139.140.
32 el-Mustasfâ'dan naklen. Tevcih, 27
33Kifâye, 141.
34 Kifâye, 141. Hadis için bk. Ebu Dâvud, Savm 14: 2754 r. 2340; Tirmizi, Savm 7:3/65 r. 691; Nese'i İyâm: 4/106; İbn Mâce; Sıyâm 6: 1/ 529; Dârimi, Sıyam 2/4.
35Kifâye. 141.2.
36 Hadis Istılahtan, 20, 21, Krş. Ulûm, 95.
37 Bakara: 2/143.
38 Âl-i İmrân: 3/110.
39 Buhâri, Şehâdât: 3/151; Müslim. Fedâilu's-Sahâbe. 52. bab.
40Tedrîb, 2/215, 6.
41Tecrid Mukaddimesi, 400.
42 Sahih, İlm4: 1/21.
43İlmâ', 69.
44Ulûm. 120
45Tecrid Mukaddimesi, 403.
46Hadis Istılahları. 27.
47Bk. İcazet.
48Tecrid Mukaddimesi. 402.
49Hadis Istılahları, 29.
50Tedrîb, 2/21.
51Ma'rife, 29.
52Bk. İbhâm.
53Bk. Darb.
54Tedrîb, 2/155.
55Bk. etraf.
56Tedrîb, 2/1541.
57Bk. Anane. mu'an'an, mu'an'in.
58Muvatta, Buyı', I.
59Tecrid Mukaddimesi, 406.
60Tecrid Mukaddimesi, 413, 4.
61Ulum, 126.
62Ulûm, 129.
63Tedrîb, 2/24.
64Tecrid Mukaddimesi, 417.
65Tecrid Mukaddimesi, 419.20.
66İlmâ', 71.
67Tedrîb, 2/16,7.
68Ulûm. 123.
69Tecrid Mukaddimesi, 411. 2.
70Tevcih, 201.
71Buhârî. 1/23.
72Kifâye 383.
73Tedrib, 2/14.
74Tedrib. 2/15.
75Hadis ıstılahları, 42.
76Tedrîb, 2/16. 16.
77Tedrîb. 2/15.
78Tedrîb, 2/16.
79Bkz. Münâvele.
80Buhâri. 1/33.
81Buhâri. 1/31.
82Buhârî, 1/25.
83Bk. Sahabe.
84Buhârî, 1/144.
85Aynî, 2/380.
86Cevâmi', 276.
87Cevâmi', 275.6.
88 Te'vil'den naklen. Şerefmukaddime. 25, 6.
89 Cumu'a: 62/5.
90 Şeref Mukaddimesi, 27.
91Cevâmi'. 287, 8.
92Cevâmi', 277.
93Cevâmi', 276.
94Cevâmi'. 276.
95Hadis Istılahları, 54.
96Müsned, 1/193.
97Müsned, 1/188.
98Telkih, 104.
99bk. Lahak.
100Bk. âlî.
101 Diğerleri için bk., Mustatrafe. 123. 4: Keşf. 2/1178, 9.
102Ulûm. 243.
103Lemehât, 292.
104 Buharı, İman 7: 1/9: Müslim İman 15. bab.
105Nuzhe, 25.
106Nuzhe, 25.
107Tecrid Mukaddimesi, 109.
108Kamus, 3/143.
109 Misali için bk. el-Fevâid, 294, 5.
110Muvatta, 91.
111Zem, 3 b.
112Ulûm, 94.
113Ulûm, 94.
114Muratta, 106.
115 M. Fu'ad Abdulbâkt, Muvatta Mukaddimesi, 4.
116Ulûm, 54.
117 Nahl: 16/44.
118Câmi'u Beyâni'1-İIm, 2/34.
119 Ebu Davud, Sunne 6: 5/10r. 4604: Mûsned 4/ 131, Krş, Merâsil, 55: Kifâye, 39.
120Kamus. 2/543.
121Kamus, 2/543.
122Mizân, 1/5,6.
123Ulûm, 94.
124Kifâye. 178.
125Hadis Istılahları. 70.
126Tevcih, 117.
127Kamus, 3/170.
128Müfredat, 143.
129Tecrid Mukaddimesi, 319.
130Kamus, 1/461.
131Müslim Şerhi. 1/105
132Müslim Muk. 5. bab.
133Tevcih, 117.
134İlel. 5/739.
135Cerh, 1-1/37
136Tedrîb, 1/342.
137Cerh. 1-1/37.
138Ulûm. 112.
139Nuhbe Şerhi, 234.
140Bk. Cerh lafızları.
141Hadis Istılahları. 79.
142 Hucurat: 49/6.
143Cerh. 1/15.6.
144Mizan, 1/3.
145Müslim, Muk. 4. bab.
146Ma'rife, 52.
147Müslim Şerhi, 1/105.
148Kifaye, 175.
149Tecrid Mukaddimesi, 326.
150Tecrid Mukaddimesi, 368, 9.
151Cerh, 1-1/ 37.
152Buhâri, 4/12; 8/138.
153Müslim, 2/64; Nese'î, 6/4.
154Ayni, 7/26.
155Zehru'r-Rabâ, 7/4.
156Aynî, 7/26.
157Kamus. I/591.
158 Mesela, tahâre 20: 1/38.
159 Söz gelimi tıb 1: 4/382 r. 2037.
160Ma'rife, 54.
161Ulûm, 12.
162Tedrîb, 1/178.
163Tedrîb, 1/178.
164Nuhbe şerhi, 108.
165Tecrid Mukaddimesi, 1/348. 9.
166Turâs, 1/89.
167Dirâsât, 13-24
168Mustatrafe, 34.
169Mekasıd, 411.
170Cerh, 1-1/37.
171Takrîb, 20.
172Kamus, 1/186
173Muhaddis, 606.
174Ulûm, 162.
175İlmâ, 171.
176Ulûm, 177.
177Muhaddis, 607
178Ulûm, 178, 9.
179İslamda Eğitim Tarihi, 278.
180Kamus, 3/206,7.
181Tecrid Mukaddimesi. 5.6..
182Lemehât, 343.
183Tecrid Mukaddimesi, 329.30.
184Mizân, 1/6.
185Mizan. 1/27.
186Mizan, 1/28.
187Mizan, 3/249.
188Tecrid Mukaddimesi, 1/330.
189Kamus, 3/957, 8.
190Câmi'u-Beyâni'l-İlm, 2/117.8.
191Ulûm, 276.
192Ulûm, 277. 8; Tedrib, 2/244,5.
193Bazı Hadis Meseleleri, 35.
194 Hucurât: 49/11.
195Tedrîb, 2/290.
196Tedrîb, 2/ 289.
197Ulûm. 305.
198 Bundâr, haraç divanının defterlerine sahip memur demektir. Denildi ki, Mııhammed b. Beşşâr'a Bundâr lakabı, memleketinin bütün hadislerini toplaması yüzünden verilmiştir.Hulasa. 328.
199 Lakab, el-İclbuzağı kelimesinin ötresi ile okunur, Buna göre Abîdun vasıf, el-İclu lakab olmaktadır. Bunların izafeti caiz değildir. Şu da varki İbnu's-Salâh, el-Huseyn'in künyesini Ebu Abdillah olarak kaydetmiştir. Bizim yazdığımız Târihu Bağdâda göredir.S/94. Burada bu lakabı atmasının sebebi olarak özellikle müsned hadisleri hıfzetmesi gösterilmiştir.
200 İbnu's-Salâh, Buharı Şeyhi Ebu Nu'aym el-Fadl b. Dukeyn'in iki kişiye bu lakabla hitap ettiğini, onların da kabul ettiklerini kaydeder. Bunlardan biri hadis meclisine gelirken giyinir, kuşanır, kokular sürünürmüş. İkincisi çocukken arkadaşlarıyla çamurlar içinde oynar, arkadaşları sırtına çamur sıvarlarmış. Bugün Ebu Nu'aym onu üstü başı çamur içinde görmüş. ?Ya Mutayyen demiş; hadis meclisine neden geliniyorsun?'Tedrib. 2/296, 7.
201Ulûm, 306-309.
202Mustatrafe, 90.
203Bazı Hadis Meseleleri, 102.
204İsâbe, 4/ 35.
205Lemehât, 105; Usûlu'l-Hadîs, 447.
206Kamus, 3/345.
207Şemâ'il, 70. 1.
208Buhâri, 1/28.
2095/144-154.
210Ulûm, 180.
211Fethu'l-Muğîs, 1/189,90.
212Kifâye, 416.
213İlmâ' 69.
214Ulûm. 118.
215 Takrib, 26. el-Vicâze fî'l-İcâze, el-Velid b. Bekr b. Mahled es-Serakusti'nin eseridir. Bk. Keşf. 2/2000.
216Tedrîb, 2/53.
217Tedrîb, 2/8.
218Tedrîb, 1/241.
219Kamus, 1/266.7.
220Mustatrafe, 94.
221 Muhaddis, 173; Hilye, 4/189; el-Câmi', 1/151; Mutenâhiye. 1/111.
222 Diğer kırk hadis kitapları için bk, Keşf, 1/52 vd.
223 Şerhleri için bk., Keşf, 1 /59.
224Ulûm, 114.
225Tedrîb, 1/348.
226Nuzhe, 29.
227 Meselâ ?...hazâ esahhu min hadisi Şerik?Tahâre 35: 1/65.
228 Meselâ ?esahhu şey'in fi hâzâ indi, hadîsu isrâ-ile?Tahâre 13: 1/27.
229Bk. Esahhu şey'in fı'l-bâb.
230Ma'rife, 54.
231Ulûm, 14
232Müslim Şerhi, 1/10.
233Tedrîb, 1/93.
234Müslim Şerhi, 1/10.
235Tedrîb, 1/92.
236 Sahih-i Buhâri ile Sahihi Müslim'in özellikleri için maddelerine, ikisinin karşılaştırması için ise es-Sahîhân maddesine bakınız.
237EbuDavud, 4/411.
238Tedrîb, 2/394.
239Beyân, 1/31.
240Nuzhe, 70.
241Ulûm, 42.
242Takrîb, 8.
243Nuzhe, 57.
244Ma'rife, 177, 8.
245Tedrib, 2/279.
246 Bu misal, aslında ismi ve künyesi bir olanlar içindir. Nitekim İbn Ebî Hatim bunu tasrih etmiştir.Cerh, 4-4/336. Diğer taraftan el-Iraki İbnus-Salâh'a itiraz etmiş, bu künyenin Buhârî tarafından rivayet edilip zayıf olduğunu söylemiştir.Takyid. 369. Ona göre Ebu Bekr'in ismi ve künyesine dair Buhârî 'nin iki rivayeti vardır. Bunlardan birine göre Ebiı Bekr künyesi. Muhammed ismidir. İkincisine göre ise ismi künyesidirTârih.I-I/146. İbn Ebi Hâtim'in ve İbn Hihbân'ı tercih ettikleri de budur.
247 İsminin Mirdâs b. Muhammed olduğu nakledilir. Bir rivayete göre ise adı Abdullahtır.Mizân, 4/ 507 Lisân, 6/14. 7/22.
248 Yezid b. Mu'aviye zamanında İstanbul muhasarasına katılmış, orada şehit düşmüştür.İsti'âb. r. 1690: Usud, 6/168: İsâbe. 7/29.
249 İbnus-Salâh, kulakları büyük olduğundan bu lakabla anıldığını söylüyor.
250 İbn Haceril-Askalâni bu konuda 21 ayrı rivayet kaydetmiştir.İsâbe, 3/132.
251 Esma ve kunâ konusundaki diğer eserler için bk. Mustatrafe. 1/90: Keşf 1/87.
252Takyîd, 368.
253Mustatrafe, 125-7.
254Tecrid Mukaddimesi, 467. 8.
255Buhârî, 1/3.
256Müsned, 3/360.
257Ebu Davud. 1/33: Tirmizî, 1/120; Nese'î, 1/ 90.
258Tedrîb, 2/395,6.
259Müslim, 1/160.
260Tedrib, 1/180, 1.
261Nuhbe şerhi, 234.
262Ma'rife. 190.
263Ulûm, 362. 3.
264Ma'rife, 191-4.
265Ma'rife, 195.
266Kamus, 1/659.
267Takrîb, 12.
268Takrîb, 12.
269Hadis Istılahları, 108.
270Buhâri, 3/120; Müslim, Itk, 3.
271Müslim, İman 12.
272Lemehât. 288.
273Nuhbe Tercümesi, 31. 2.
274Müslim, İdeyn. 3.
275Ma'rife, 97.
276Ma'rife, 98.
277 Ebu Dâvud, Etime 2: 4/126 r. 3744; Tirmizî, Nikâh 10: 3/394 r. 1095: Nese'î Nikah, r. 3387; İbn Mace, Nikah 24:1/615 r. 1909. Krş., Mûsned, 3/110.
278Tecrid Mukaddimesi, 109, 10.
279Lemehât, 289.
280 Bu ve öteki feva'id kitapları için bk, Mustatrafe, 71, 2.
281Hadis Istılahları, 111.
282 Ahzâb: 33/21.
283Kamus, 3/42.
284Çantay, 1/18, not 21.
285Takrîb, 18
286Takrîb, 18.
287Nuhbe şerhi, 234.
288Tedrib, 2 / 29.
289Ulûm. 273. 4.
290Ulûm, 274.
291Tedrîb, 2/200.
292Hadis Istılahları, 76-77
293Kamus, 2/436.
294Hulâsa, 51.
295Nuzhe, 26.
296Muvatta, 192.
297 Bakara: 2/187.
298Nihâye, 1/331.
299 Hemen hemen bütün, garibu'l-hadis kitaplarına kaynaklık eden bu kitap basılmıştır. Çorum İl Halk. Kütüphanesi 248 no. da kayıtlı 319 h. tarihini taşıyan eski ve kıymetli bir nûshası vardır.
300 Diğer garibu'l-Hadis kitapları için bk. Keşf, 2/1203 vd. Mustatrafe, 115 vd.
301Tecrid Mukaddimesi, 250.
302Buhârî 1/9.
303Takrîb, 31.
304Ulûm, 181.
305Ulûm, 117.
306Takrib, 37.
307 Tur: 52/34.
308 77/50.
309 Ahzâb: 33/53.
310 Taha: 20/9.
311Buhârî, 7/204; Müsned, 2/373.
312Teysîr, 14.
313Mevdû'ât, 1/32-35.
314 Bakara: 2/187.
315Buhari, 5/156.
316 Enam: 6/82.
317Buhari, 5/193.
318 Tevbe: 9/112.
319 Nisa: 4/80.
320 Haşr: 59/7.
321 Ahzab: 33/21.
322Hadis Dersleri, 1/17.8.
323Takrîb, 3.
324Müslim şerhi, 1/2.
325Tedrib, 1/41.
326Tevcih, 20.
327Tedrîb, 1/41.
328Tedrîb. 1/40.
329Tercih, 20.
330Tedrîb, 1/41.
331Tedrîb, 1/41.
332Teysîr, 10-12.
333Ulûm, 181.
334 Batıdaki Hadis Çalışmaları Üzerine., 86. Hadis için bk., Ebu Ddvud, 4/69; Tirmizi 5/34; İbn Mace, 2/10l6; Müsned. 5/183.
335Tedrib, 1/44, 48.9.
336Kamus, 3/81.
337Muhaddis, 606.
338Ulûm, 176
339Ahterî, 1/266.
340 Bk. İhtisâr-ı hadis maddesi Krş., Aynî, 1/342.
341Kavâ'id, 103
342Tirmizî. 5/758; İlel Şerhi, 257.
343Hadis Usûlü, 95.
344Me'âlim, 1/6.
345Hulasa, 38.
346Ulûm, 26.
347İktirâh, 164.
348Tedrîb, 1/ 154.
349Tedrîb, 1/153
350Ulûm, 27,8.
351Hadis Istılahları, 127, 8.
352Mevdû'at, 1/35.
353Hulâsa, 41.
354Tecrid Mukaddimesi, 245.
355Nuhbe Tercümesi, 39.
356Nuhbe Tercümesi, 33.
357Tecrid Mukaddimesi, 245.
358Tirmizî, 4/309.
359Mîzân, 1/353, 4.
360Tecrid Mukaddimesi, 246.
361Tirmizî, 4/175.
362Kavâid, 105.
363Hadis Istılahları, 131.
364Ulum, 271.
365Tirmizî, 3/554.
366Tirmizî, 2/407.
367Tirmizi, 5/653.
368 Kaynağı için bk, Erba'ûn maddesi.
369Ulûm, 28.
370Nuzhe, 32, 3.
371Tirmizî, 1/34.
372Ulûm, 35.
373İktırâh, 173- 176.
374Tirmizî. 3/106.
375 Hadis edebiyatı içinde Câmi'u Beyâni'l-İlm ve Fadlihi adiyle meşhurdur.
376 Krş. Câmi', I/65.
377 Krş., Mecruhin, 2/242; Mizan, 4/219; Hasis, 435.
378 Krş. Tarih, 3-2/104.
379Takyîd, 60. 1.
380Bâ'is, 22.
381Tevcih, 159.
382Tedrîb, 1/164.
383Tevcîh. 159.
384Tevcih, 159. 60.
385Hadis Istılahları, 137.
386Tirmizî. 3/128.
387Tirmizî, 4/170.
388Tevcih, 162.
389Elfiyye, 10.
390Takrîb, 33.
391Ulûm, 34.
392Takrîb, 7.
393Takyid, 55.
394Tedrib. 1/165, 6.
395Kamus, 1/849, 50.
396Feth, 1/335, 38.
397Feth, 1/338.
398Ulûm, 110. 1.
399Ulûm, 111.
400Mustatrafe, 74.
401Kamus, 1/491
402Tirmizî, 4/223.
403Ulûm, 233
404Tecrîd Mukaddimesi, 195.
405Kamus, 3/405.
406İlel, 1/i84.
407Kamus, 3/510.
408Ulûm, 16.
409Tevil. 11.
410Tedrib, 2/68.
411Muhaddis, 608
412Ulûm, 136. 7.
413Tedrîb, 2/32, 3.
414Ulûm, 137
415İlmâ, 101
416Tecrîd Mukaddimesi, 425.
417Tecrîd Mukaddimesi, 428.
418Kifâye. 466.
419Tecrîd Mukaddimesi. 428.
420İlmâ', 106.
421Takrib. 24.
422Ulûm, 138. 9.
423Tecrid Mukaddimesi. 427.
424Kamus, 2/167.
425Kifâye. 446, 7; Ulum, 145.
426Ulûm, 134, 5.
427Tedrîb, 2/30.
428Kifâye, 446.
429Ulûm, 135.
430Kifâye, 447, 8.
431Kifâye, 449.
432Kifâye, 454.
433Kifâye, 455.
434Kifâye, 467-495; Ulûm. 134-144.
435Ulûm. 134.
436Tecrid Mukaddimesi, 421, 2.
437Kamus, 1/396.
438İbn Mâce, 1/422.
439Buhâri, 1/49.
440Müslim, Tahâre. 9.
441Buharı, 1/3.
442Buhari, 6/88
443Buhâri, 2/69.
444Tedrîb, 1/269.
445Ebu Dâvud, 1/593.
446 Krş., Müslim, eymân 11; Müsned, 2/330, 402.
447Tevcih, 8.
448Kamus, 3/387.
449Ref, 61.
450Tecrid Mukaddimesi, 403.
451Bk. Muhtelefu'l-Hadis.
452Kamus, 2/469.
453Tehzîb, 7/203,4.
454Mîzân, 3/70,1.
455Mizan, 2/343.
456Mizan, 2/574.
457Tecrid Mukaddimesi, 1/333, 4.
458Tedrib, 2/372.
459Mizan, 2/151.
460Esma, 1/19.
461Aynî, 1/342.
462Tedrîb, 2/103.4.
463Tecrid Mukaddimesi, 470.
464Marife. 155.
465Ulûm, 279. 81.
466Tabakât, 6/206.
467Kifâye, 408. 9.
468Kamus, 3/49.
469İlmâ. 110.
470Ulûm, 157.
471Kamus, 3/562.
472Tedrib, 1/252.
473Tecrid Mukaddimesi, 179.
474el-İlel Muk. . h.
475Mustatrafe, 111.
476Kamus, 3/296.
477Tevcih, 266.
478Müslim, Salat 13.
479Muvatta, 1/64.
480 Tirmizî, Salât 182: 2/15 r. 246; İbn Mâce, ikame 4: 1/267 r. 813. Krş., Ebu Dâvud, Salât 124: 1/I24 r. 782.
481Tedrîb, 1/255, 6.
482Tedrîb, 1/252.
483 Hâlid'in mevsul rivayeti için Bk. Buhâri, icâze haberi'l-vahid: 8/134; Mûsned, 3/189. 245.
484 Bütünüyle mevsul görünen rivayetler için Bk. Tirmizi, menakib 33: 5/664 r. 3790: Mûsned, 3/184, 281.(1 Meselâ, Tirmizi Tefsir 35:5/362 r. 3224; Müsned, 1/218.
485Müslim, zikr 12; Ebu Dâvud, vitr 26
486Buhârî, 6/49, 50.
487 Meselâ; Tirmizi, Tefsir 35:5/362 r. 3224; Mûsned, 1/218.
488Müsned. 2/394.
489 Krş., Dârim î Savm: 2/25; Müsned, 3/118, 201.
490 Krş. Nese'î, iftitâh, 2/100.
491Ma'rife, 1.13 vd.
492Ma'rife, 119.
493Ulûm, 84.
494Bazı Hadis Meseleleri, 95, 6.
495Tedrib, 2/139
496Bazı Hadis Meseleleri, 97.
497Hadis Istılahları, 167.
498Siyam, 8:3/191.
499Kamus, 1/200.
500 Tirmizî, et'ime 2:4/72 r. 1476; Ebu Davud, edâhi 18: 3/253 r. 2828, İbn Mâce, Zebâih 15: 2/1069 r.3199, Dârimi, edâhî 17; Müsned 3/ 31,39,45.53.
501Tedrîb, 2/69.
502Tedrîb, 2/69.
503Esma. 1/459.
504Kamus, 2/224.
505Ma'rife, 25, Ulûm, 48.
506Tedrîb 1/97.
507Kifâye. 546,7.
508Muvatta, 476.
509Müslim, muk., 5. bab.
510 Ahkâf: 46/4.
511Tedrib, 1/59. 60.
512Mecrûhin, 1/36.7.
513Müslim, nwk., 5. bab.
514Müslim, Muk., 4. bab.
515Ma'rife, 6.
516Kavâ'id, 186.
517Muhaddisûn. 185.
518 Buhâri, Tefsir: 5/50. Son cümle ayetten iktibas edilmiştir. Bakara: 2/136.
519Kamus, 2/519.
520Kamus, 3/256.
521 Ebu Dâvud. Salâtsutre 103: 1/443 r. 689: İbn Mâce. İkâmetu's-Salût 36:1/303 t. 943.
522Ebu Davud, 1/443.
523Ulûm, 85.
524Takyîd. 37.
525Tedrîb, 16254.
526Tirmizî, 5/402
527Tirmizî, 3/39. 40.
528İbn Mâce, 1/570.
529Müslim, Salât. 13. bab.
530Hadis Istılahları, 179.
531Kamus, 1/505.
532Ulûm, 82.
533Kamus, 1/237.
534Bağdâd, 2/20.
535Beykûniye, 126
536Kifâye, 396.
537Tedrib. 2/14.
538 Hadis Usulü, 103.
539Tecrid Mukaddimesi, 449.
540İlmâ, 69.
541Ulûm, 118.
542Ulûm, 63.
543Ulûm, 94.
544Tezkire, 2/657.
545Kamus, 2/509.
546 Tekvîr: 81/11.
547Feth: 2/180.
548Ulûm, 176.
549Ulûm, 176.
550Ulûm, 154.
551Buhâri, 7/227
552Tedrîb, 1/346.
553Tedrib, 2/56.
554Buhârî, 7/227.
555 Eymân ve'n-Nuzür, 7/227.
556Tedrîb. 2/55,6.
557Ulûm, 154
558Müslim, zuhd, 16
559Takyidu'l-İlm. 32.
560Ebu Davud, 4/60,10.
561Tirmizî. 5/39.
562Muhaddis, 369.
563Buhâri, 1/37.
564Buhari, 1/36
565 Zahiriye ve Berlin kütüphanelerinde bulunan iki müstakil yazma nüshası esas alınıp Buhâri Müslim, ve Müsneddeki nakillerle karşılaştırılarak Prof. M. Hamidullah tarafından neşredilmiştir. Baş tarafına hadis kitâbetiyle ilgili etraflı bir araştırma eklenmiştir. Kemal Kuşçu tercümesi Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahîfe-yi Hemmâm b. Münebbih adiyle 1967 de İstanbul'da: Prof. Dr. Talât Koçyiğit tercümesi ise Halen Elde Mevcut En Eski Hadis Eseri Hemmâm İbn Münebbih'in Sahifesi adiyle aynı tarihte Ankara'da yayınlanmıştır.
566 Her iki grubun görüşleri hakkında fazla bilgi almak için bk. Takyidu'l-İlm.
567Ulûm, 162-183.
568Kifaye, 190.
569Takrib 18.
570Ulûm, 1/329, 30.
571Ulûm, 104.
572Takrîb, 18.
573Tedrîb, 1/330.
574Hadis ıstılahları, 200.
575Kifaye, 193.
576Kifâye, 193.
577İlâhî Hadîsler, 39.
578Ulûm, 126.
579Tahzîr, 278.
580Esrar, 13.
581Hulâsa. 81.
582 Mecruhin, 1/85, 86; Tahzir, 202; Te'âlî 2/473.
583Kussâs, 152, 3.
584Mîzân, 1/418.
585Mecrûhim, 3/98.
586Mîzân, 2/289.
587Bağdad, 2/304.
588Keşf, 1/28.
589Hadis Istılahları, 202.
590Tedrîb, 1/296.7.
591Tedrîb. 2/297.
592Cerh, l-l/37: Mizan, l/4: Nuzhe, 71.
593Cerh. 1-1/37.
594Ulûm. 110.
595Ulûm. 111.
596Ulûm. 111.
597Tedrîb, 2/344.
598Tedrîb. 1/344.
599Ulûm, 171. 2.
600Zem v. 17/a.
601Muhaddis, 606.
602Ulûm, 172.
603Kamus. 3/699.
604Ulûm, 194.
605Tecrid Mukaddimesi, 480.
606Miyânişî, 8.
607Cerh. 1-1/37.
608Takrîb, 201.
609Hedy, 419.
610Tedrîb, 1/346.
611Tedrib, 1/348.
612Tecrid Mukaddimesi, 395.
613Cerh. 1-1/37.
614Ulûm, 110.
615 Tirmizî, Ferâ'iz 14: 4423 r. 2106; İbn Mâce, Ferâ'iz 11: 2/905, r. 2741. Krş. Ebu Davud, Ferâ'iz 8: 3/324, r. 2905.
616İktirah, 236.
617Tedrib, 1/291.
618Müslim, Mesâcid. 29; Nese'i 2/63.
619Tedrîb, 1/294, 5.
620İbn Huzeyme, 1/210: Müsned, 6/433.
621Buhârî, 1/153, 4; Müslim, Siyam 8. bab.
622İbn Huzeyme, 1/210, 1.
623Buhari, 1/161; Müslim, zekat 30. bab.
624Müslim, Zekât, 30.
625Buhari, 8/142: Müslim, Hac, 73.
626Tedrîb, 1/293.
627Tedrîb, 1/295.
628Müslim, Muk., 5. bab.
629İlam, 42.
630Tecrid Mukaddimesi, 307.
631Ulûm, 81.
632Tedrîb, 1/251.
633Tevcih, 264.
634Feth, 1/348.
635Kifâye, 149, 50.
636Kifaye, 150.
637Kifâye, 150.
638Kifâye, 150.
639Nuzhe, 50.
640 Hûcurat: 49/12.
641Tecrid Mukaddimesi, 324, 5.
642Kamus, 2/223.
643salât. 66 r. 184.
644Medhal, 17-26.
645Medhal, 27-31.
646Tecrid Mukaddimesi. 250.
647Ulûm, 110.
648Ulûm, 41.
649Bâ'is, 38.
650Ulûm, 41.
651Tedrib, 1/184.
652Ma'rife, 92.
653Ulûm, 241.
654Tecrid Mukaddimesi, 106.
655Nuzhe, 23.
656Tedrîb, 2/173.
657Tecrid Mukaddimesi, 106.
658 Buhârî, ilm 34:1/34; Müslim, ilm 5. bâb; Tirmizri, ilm 5.5/31 r. 2652: İbn Mâce, Muk. 8:1/20 r. 52; Darimi, Muk. 26:1/77; Müsned. 2/162. 190.
659İbnMâce, 1/181.
660 Ebu Davud, Tahâre 50:1/93 r. 134: Tirmizî, Tahâre 29: 1/53 r. 37; İbn Mâce, Tahâre 53:1/152 r. 443, 444,445.
661Ma'rife, 93,4; Ulûm, 240,1.
662Buhârî 1/8.9.
663 Ebu Dâvud, Talak 2/632; İbn Mâce, 1/650 Krş, Mustedrek, 2/196.
664 Krş. İbn Mâce, Talak 16: 1 /659 r. 2045.
665Tevcih, 35.
666Tedrîb, 2/175.
667Buhârî, 1/9.
668Lemehât, 263,4.
669Tecrid Mukaddimesi, 126.
670Ulûm, 358.
671Ulûm. 361, 2.
672Ulûm, 362.
673Ulûm, 41, 2.
674Buhârî, 2/6.
675Ma'rife, 19.
676Ulûm, 42.
677Tehzîb, 1/272.
678Kamus, 2/689.
679 Buhârî, Cenaiz: 2/81: Müslim, Mukaddime: 2. bab.
680Mevdû'at, 1/347.
681Mevdû'at, 1/347.
682Mevdû'at, 1/385.
683Mevdû'at, 2/26.
684Nehc şerhi, 3/26.
685Mevdû'at, 1/38, Beykûniyye, 172.
686Cerh, 1/16.
687Mevdû'ât, 1/106.
688Hadis Istılahları, 226.
689Tedrîb, 1/275.
690Mevdû'ât, 1/231
691Hasîs, 317.
692Nuzhe, 44.
693Tedrîb. 1/277.
694Tedrîb. 1/278.
695Mevzu Hadisler 178.
696Mevdû'at, 194.
697Mevzuat Ali Tercümesi, 156.
698Mevdû'ât, 1/153, 261; lisân. 1/31.
699 Nisa: 4/48-116.
700Mevzu Hadisler, 183.
701Masnû, 20: Esne'l-Metâlib. 16.
702Mevdû'ât. 1/411, 2, 3.
703Mevzu Hadisler.180.
704 Ahzâb: 33/21.
705 Haşr: 59/7.
706Keşfu'l-Hafâ, 1/493.
707 Kasas: 28/77.
708 Bakara: 2/29.
709 A'râf: 7/32.
710Mevzu Hadisler, 187.
711 Müslim, Cenaiz 33. bab98; Nesei, Kıble 17: 2/53; krş. Müslim, aynı yer97; Tirmizî, Cenaiz 57:3/358, 359; Ebu Dâvud, Cenaiz 77:3/554 r. 3229.
712 Bir önceki notta gösterilen kaynakların hepsinin isnadlarında Sufyan mevcut değildir. Ebu İdris ismi ise Müslim'in ve Tirmizî'nin birer rivayetinde mevcuttur.
713İlelu'l-Hadis, 1/349.
714Tirmizî, 3/359.
715Müslim, 98; Tirmizî. 1050.
716Tecrid Mukaddimesi. 310. 311.
717Takyid. 290.
718Tecrid Mukaddimesi, 272,3.
719Hadis Istılahları, 235.
720Kifâye, 143.
721Kifâye, 145.
722 Kifâye, 146.
723Müsned, 1/192.
724Ulûm, 20.
725Ulûm, 20.
726Ulûm, 63.
727Tedrîb, 1/221.
728Nuhbe Tercümesi,52.
729Buhâri. 1/119.
730Buhâri, 1/27.
731Buhârî, 1/41.
732Hedy, 14.
733Hedy, 17-71.
734Ulûm, 21
735Hadis Istılahları, 238.
736Kavâ'id, 124.
737Tedrîb, 1/251.
738Nuhbe Tercümesi, 60.
739Ulum, 82.
740Ulûm, 84.
741Muvatta, 695.
742Buhari, 5/94.
743 Müsned, 2/342. aynı hadis müsnedde bir de, Muhammed b. Aclan-babası Ebu Hureyre isnadiyle de yer eder.2/247.
744Nuhbe Tercümesi, 37.
745Müslim, Muk. 6. bab
746Müslim, hac, 74. bâb.
747Müslim, Muk. 6. bab.
748Tecrid Mukaddimesi, 320-22.
749Tecrid, ı/69.
750Ebu Dâvud, 2/402
751 Tirmizî, Hac 87:3/260 r. 930; Nese'i, Menâsikul-hacc: 5/88, 89; İbn Mace, Menâsik 10: 2/970 r. 2906.
752Tirmizî. 3/260.
753Mustatrafe, 91.
754Tedrib, 2/342.
755Tedrîb, 1/178.
756Feth, 1/347.
757Tevcih, 239.
758Marife, 36.
759Ulûm, 54.
760Takyîd, 81.
761Ulûm, 55.
762Ma'rife, 36.
763Takyîd, 334
764Ma'rife, 215-19
765Ulûm, 278.
766Takyîd, 334.
767Nuzhe,60.
768 Krş. Mu'cemu'l-Elfazi'l-Fârisiyyeti'l-Mu'arrebe, 60.
769Ma'rife, 335.
770Ulûm, 66-68.
771Takrîb, 11,21.
772Nuhbe Tercümesi, 55.
773Hadis Istılahları, 250.
774Marife, 104,5.
775 Hadisin Ebu Davud'daki şekliEdeb 5:5/142 r. 4786 ve Müsnedde mevcut iki rivayetten birisi6/232 ez-Zuhrî - Urve - Hz. Aişe isnadıyladır. Oysa MüslimFedâ'il 20; İbn Mâce,Nikâh, 51: 1/638 r. 1984; Dârimi,Nikah 34: 2/147 ve Müsneddeki bir rivayet6/229 Urve - Hz. A'işe tarikıyladır. Sonuncu rivayetlerde Hişâm'ın tedlisini açıkça ortaya koymaktadır.
776Ma'rife, 105.
777Mudellisîn, 7/8.
778Hadis usulü, 103.
779Hadis ıstılahları, 251, 2.
780Nuzhe, 43.
781Bk. Tedvin.
782Nuzhe, 49.
783Tecrid Mukaddimesi, 320.
784Buhari, 6/136.7; 7/88,9: 8/29; Müslim .biır. 7. bab
785Ulûm, 47.
786 Hadis için bk.Buhüri, Vudü: 1149; Müslim, Tahâre 9.
787Buhari, 1/3.
788Buhârî, 2/69, 70; Müslim, İman, 40.
789Ebu Dâvud. 1/593. r. 970.
790Ayni, 1/67.
791Ulûm, 57.
792Tedrîb, 1/217.
793Ulûm, 57.
794Ulûm, 58.
795Takyid, 85.
796Takyid, 66.
797Kifaye,186.
798Tedrib, 1/219.
799Reff, 60.
800Ref, 62. 3.
801Ulûm, 293,6.
802Ulûm, 309.
803Tedrîb, 2/296,7.
804Tedrib. 2/278.
805Ulûm, 292.3; Esma, 1/56.
806Tedrîb, 1/43. 45.
807Tedrîb, 1/46.
808Kamus, 3/444.5.
809Ulûm, 273.
810Tedrîb, 2/238.
811Ulûm. 273.
812Ulûm. 273.
813Kamus, 2/740
814Nuzhe. 47.
815Buhâri, 7/99; Müslim. Salâtu'l-Musâfirin. 29.
816 İbn Lehi'anın muharref rivayeti için Bk. Mûsned, 5/185.
817Ulûm, 255.
818Ulûm. 252.
819Ulûm, 254.
820 Umde, 4. Krş, Buhâri, 2/43; 8/59.
821Nuzhe, 61
822Hedy, 217.
823Takrîb, 43.
824Buhari,7/17, 27-31.
825Buhari, 7/17.
826Tedrîb, 2/197, 8.
827Ulûm, 257. 8.
828Tedrîb, 2/197, 8.
829Mustatrafe, 118;9.
830Ulûm, 11.
831Ulûm, 168.
832Tedrîb, 1/348.
833Tecrid Mukaddimesi, 53.
834Tecrid Mukaddimesi, 320
835Buhârî, 1/23.
836Tedrib, 2/44, 5.
837Buhâri, 1/23.
838Tedrib, 2/44.5
839Tedrîb, 2/45.
840Buhâri, 1/23.
841Takrîb, 25.
842Ulûm, 149,50.
843Ma'rife, 27,8.
844Ulûm, 52, 3.
845Feth, 1/129.
846Takrib, 10.
847Ma'rife, 29.
848Ma'rife, 27.
849Ulûm. 71.2.
850Muvatta, 351.
851Takyîd, 106, 7.
852İbn Mâce. 2/ 1105.
853Ulûm, 74.
854Tecrid Mukaddimesi, 123.
855 Ebu Davud, Tahâre 10: 1/25 r. 19ş Tirmizi, libâs 17: 4/228 r. 1746: İbn Mâce, Tahâre 11: 11110 r, 303.
856Ebu Davud, 1/25.
857Kamus, 1/53.
858Nuzhe, 29.
859Hadis ıstılahları, 299.
860Nuhbe Tercümesi, 53.
861Ulûm, 233.4.
862Nuzhe, 59.
863Ulûm, 234.
864Hadis Istılahları, 300.1.
865Nese'î, 2/132.
866Ma'rife, 149; Ulûm, 252.
867Krş. Musned, 4/98.
868Ulûm, 255.
869Muğni, 47.
870Sifr, 2/214.5.
871Buhârinin Kaynakları, 42,3.
872Kamus, 3/ 843
873Ulûm, 233.
874Nuzhe, 59.
875Ulûm, 233.
876Nesei, 2/ 132.
877Ma'rife, 30.
878Ma'rife, 29, 30.
879 Krş. Ebu Dâvud, Salût 361: 2/180. 181 r. 1522; Neseî, bâbu'd-Du'â, r. 1304.
880Müslim, musâfirîn, 15.
881Kava'id, 127.
882Ma'rife, 33,4.
883Nuzhe, 62.
884Hadis Istılahları, 313.
885Ma'rife, 17.
886Ma'rife, 18.
887Kifâye,58.
888Ulûm, 39.
889 Bu diğer müsnedler için bkz. Mustatrafe, 46.
890Tedrib, 1/112.
891Tedrîb, 1/112, 3.
892Tedrîb, 1/115.
893Tedrib, 2/115, 6.
894Mustatrafe, 21.3.
895Tedrîb, 2/116,7.
896Tedrîb, 2/173.
897Ulûm, 131.
898Bağdâd. 1/178.
899el-Câmi, 2/127.
900Ulûm, 2/8
901Ulûm, 132.
902Ulûm, 131.
903Tedrîb, 2/26.
904Buhârî, 8/127.
905 Misali için bk. Lubab, 3/209.
906Hadis Istılahları,334.
907Tedrîb. 1/178.
908Hadis Istılahları, 334.
909Nuzhe, 36.
910 Nuzhe, aynı yer. Hadis için bk, Buhâri, Savm 11:2/229.
911Siyam, 6. bab.
912Ulûm, 311, 2.
913Takyid. 384.
914Ulûm, 316
915Lubâb, 1/131
916Ulûm, 317,22.
917Mustatrafe, 86.7.
918Ulûm. 331, 4.
919Ulûm, 334, 5.
920Ulûm, 11.
921Mevdû'at, 1/11.
922Feth, 1/347.
923Ulûm, 324, 31.
924Mustatrafe, 86.
925Buhârî, 3/169
926Tecrid Mukaddimesi. 194,5.
927Ulûm, 233.
928Tecrid Mukaddimesi, 195.
929Tenvir, 1/7.
930Ebu Zehv, 248, 9.
931Ulûm, 14.
932Takyîd, 25
933Tedrib, 1/90.
934Tenvir 1/8.
935Hadis Istılahları, 355.
936Tedrîb, 1/91.
937Ebu Zehv, 250.1.
938Ma'rife, 25
939Kifâye, 546.7.
940Ulûm.48.
941Ulûm.47,8.
942Nuzhe, 41.
943Muvatta, 672.
944Tedrib, l/199.
945Merasil, 33
946Sahih, Muk. 6. bab
947Lemehât, 229.
948 Buhâri, şehâdât 3/151; Müslim. fedâ'ilu's-sahabe, 52. bab.
949Ulûm, 261.
950Nuzhe, 43.
951Ulûm, 261. 2.
952Kamus, 2/ 139
953Nuhbe Tercümesi, 25 not. 21.
954 Buhâri, İbn: 1/36; Müslim, zûd, 16. bab.
955Ulûm. 242.
956Nuhbe Tercümesi, 24.5.
957Nazm, 21.
958Nazm, 4
959 el-Cami'den naklen es-Sunne, 60.
960Muhaddis, 545.
961Muhaddis. 547.
962Ulûm, 228.
963Tecrid Mukaddimesi,241.
964Nuzhe. 62.
965Hadis Istılahları,147-50.
966Ulûm,237.
967Nuzhe, 64.
968 Bakara: 2/106.
969 Bakara: 2/187.
970 Bakara: 2/144-150
971Müslim, Cenâiz, 36. bab.
972Müslim, Cenâ'iz, 36. bab.
973Müslim, edâhî, 5. bab.
974Ebu Davud, 1/133: Nese'î, 1/88
975Ebu Davud, 1/133.
976Ebu Davud, 4/300; Tirmizî, l/113.
977Tirmizî, 3/257.
978İ'tibâr, 138.
979İ'tibâr, 141.
980Ulûm, 164,5.
981Ulûm,94.
982el-Câmi'us-Sağîr, 1/4.
983 Misali için bk., Buhâri, Um 26:1/30.
984Rıhle, 118.
985Buhari, 1/27.
986Tedrîb. 2/142.
987Muhaddis, 216,7.
988Hadis Istılahları, 371.
989 Buhâri, 7/86; Müslim, iman 45169. 170; Ebu Davud, 5/190; Tirmizi, 4/375; Müsned, 5/382, 389, 392, 397, 402, 404.
990 Meselâ, Müslim, iman 45168 de olduğu gibi.
991Müslim, sifatul-muhâfikîn, 17
992Kifâye, 268.
993Ebu Davud, 4/69; Tirmizî, 4/34; İbn Mâce, ı/84; 2/1015.
994Buhârî, 1/67.
995Kifâye, 302.
996Kifâye, 308.
997Tecrid Mukaddimesi, 458-62.
998Nüzhe.48.
999Kifâye, 300, 301.
1000 Bu konuda geniş bilgi için bk. Rivâyetu'd-darir.
1001 Bk. Hıfzı keza.
1002Ulûm. 187-211.
1003Ulûm, 278. 9
1004 Marife, 49. Krş. Ebu Davud, Edeh 23:1/1. - r. 4842.
1005Ulûm, 276. 7.
1006Hedy, 480
1007Ulûm, 278.
1008Mustatrafe, 73.
1009Ulûm, 21.
1010Ulûm, 94.
1011Tedrîb, 2/263.
1012Nuhbe Tercümesi, 84.
1013Tedrîb, l/178.
1014Ulûm, 181.
1015Cerh, 1-1/37
1016Ulum, 110.
1017Buhari, 4/188.
1018Ma'rife, 22-24.
1019İsbehân, 1/71
1020İsâbe, 7/ 209, 10.
1021 Al-i İmrân: 3/110.
1022 Bakara:2/143.
1023 Feth: 48/29.
1024Müslim, Fedâ'ilu's-Sahâbe, 52. bab. Tirmizî, 5/695.
1025 Buhârî. feda'il 5; Müslim, fedâ'ilu's-sahabe 54221, 222; Ebu Davud, sunne 11:5/45 r. 2658; Tirmizi, Menakib 59: S/696 r. 3861; Müsned, 3/11.
1026 Bakara: 2/159-60.
1027Müsned, A.M. Şakir neşri, 12/269,70.
1028Buhâri, 1/25.
1029Nuhbe Tercümesi, 103.
1030Tehzîb, 4/214.
1031Cerh, 2-1/136
1032Turâs, 1/120,1.
1033Tehzîb, 4/236.
1034Ebuı Davud, 4/60; Müsned. 2/162. 192.
1035Müsned, A.M. Şakir neşri. 10/131
1036Hadis Tarihi, 46, Bk. Âbâ ve Ebnâ.
1037Tehzîb, 8/49.
1038Mizan, 1/20.
1039Nuzhe. 29,30.
1040Tevcih. 162.
1041Ulum, 11.
1042Müslim şerhi, 1/10.
1043Müslim Şerhi, 1/10, 1.
1044Tedrib, 1/92.3.
1045Tedrîb, 1/93.
1046Nuhbe Tercümesi, 36,7.
1047Bağdâd, 2/8.9.
1048Aynî,1/9, 10.
1049Turâs, 1/175.
1050Hedy, 6.
1051Buhari'nin Kaynakları, 173, 184.
1052Tecrid, l/VII.
1053Aynî, 1/98.
1054Aynî, 1/98.
1055Buhârî. 1/7, 8.
1056 Diğer şerhler ve Sahihi Buhâri ile ilgili diğer eserler için bk. Turâs, 1/177 vd.
1057Ulûm, 16.
1058Müslim Şerhi, 1/25.
1059Müslim şerhi, 1/21.
1060Ulûm, 35.
1061Tedrîb, 1/148.
1062Tedrîb, 1/148.
1063Risale Ebî Dâvud, 27.
1064Ulûm, 33.
1065Cerh, I-1/37.
1066Kifâye; 189.
1067Kifâye, 188.
1068Kifaye, 103.
1069İlmâ. 71.
1070Ulûm, 117.
1071Ulûm, 117.
1072Kifâye, 118.
1073Kamus, 1/625.
1074Müslim, kasame, 5.
1075Ulûm. 12,3.
1076Takrîb, 6.
1077Tedrîb, 1/147,8.
1078Mustatrafe, 110.
1079Beykûniyye, 126.
1080Mustatrafe, 74.
1081Mustatrafe, 72,3.
1082Mustatrafe, 75.
1083Tedrib, 1/174.
1084 Bu rakamı kendisi vermiştir. M. Muharnmed Abdulhamid neşri ile elimizdeki İzzet Ubeyd ed-De'âs ve Adil hazırlanan beş ciltlik baskısında 5274 hadis vardır. Sayı farkı aynı isnadla gelen mükerrer rivayetler ile farklı rivayetlerden kaynaklanmaktadır.
1085Risale Ebî Davud, 22 vd..
1086Ulûm, 33,4.
1087Tedrîb, 1/168.
1088Bâ'is.29.
1089Tezhîb, 9/531.
1090Cihâd 11,2/929
1091Mevdû'at, 2/56.
1092Mîzân, 2/20.
1093Tezkire, 3/940.
1094Mustatrafe, 10.
1095Avnu'l-Ma'bud, 4/545.
1096 Dr. Faruk Hamade, Amelu'l-Yevmi vel-Leyle mukaddimesi, 4, ve 5. bölümler.
1097Şurût, 54.
1098es-Sunne ve Mekânetuhâ, 61.
1099İslâm Toplumu, 54.
1100Edeb, 1/230.
1101Buhâri, 1/60.
1102Ebu Davud, 1/238.
1103 Ahzab: 33/36.
1104Ulûm, 75.
1105Nuzhe, 36.
1106Ulûmu'l-Hadîs, 241.
1107Muhaddis, 606.
1108İlmâ, 71.
1109Kamus, 2/485.
1110Şurût, 10 vd.
1111Şurût, 10 vd.
1112Mevdû'ât, 1/32; Câmi'u'l-Usul, 1/92.
1113Şurût, 10
1114Hedy, 1/6.
1115Tedrîb, 1/76.
1116Kamus. 16728.
1117Ma'rife, 119.
1118Ma'rife, 119.
1119Ulûm, 69.
1120Ulûm. 70.1.
1121Nuhbe Tercümesi,43, 4.
1122Tedrîb. 1/235.
1123Müslim, Siyam 23. bab.
1124Tecrid Mukaddimesi, 123.
1125Kamus, 1/630.
1126Tedrîb, 1/332.
1127Buhari, 1/11.
1128Keşf, 2/1059.
1129Cerh, 1-1/37.
1130Ma'rife, 42.
1131Takyid, 318.
1132Ma'rife. 42.
1133Tevbe, 100.
1134Kamus, 1/185.
1135Ulûm, 174.5.
1136Cerh, 1-1/37.
1137Ulûm, 110,1.
1138Kifâye, 241.
1139Kifâye. 241.2.
1140Ulûm. 107.
1141Nuzhe, 47.
1142Kamus. 2/890.
1143 Ebû Davud, 1/238. Amr'n iktibas ettiği ayet, Nisa: 4/29.'tir.
1144Ulûm, 194.
1145Takrib, 34.
1146Tecrid, 6/495
1147Tecrid Mukaddimesi, 471.
1148Ta'rifât. 45.
1149Nuzhe, 45.
1150Nuhbe Şerhi, 53.
1151Kamus, 1/679.
1152Buharî, 1/25.
1153Kamus, 3/28, 9.
1154Takrîb, 11.
1155Bazı Hadis Meseleleri, 102.
1156Nuhbe Tercümesi, 52.
1157Tedrîb, 1/219.
1158Nuzhe, 47.
1159Takrib, 6.
1160Muhaddis, 611-3.
1161Hedy. 4,5.
1162 Ahzâb: 33/56.
1163Ulûm, 167.
1164Tedrîb, 2/26.
1165Kamus, 2/240.
1166İktirâh, 214.
1167Hadis Istılahları, 434.
1168Câmi'u Beyâni'l-İlm. 1/76.
1169Takrîbu't-Tehzîb, 1/4.
1170Müslim, İdeyn 4. bab21.
1171Buhâri, 5/55
1172Kamus, 3/703.
1173Tedrîb, 1/339.
1174Bağdâd, 1/90.
1175Ulûm, 94.
1176Ulûm, 258.
1177Tedrîb. 2/198-202.
1178Ulûm, 107.
1179Kifâye, 213.
1180Fevâid, 4.
1181Tecrid Mukaddimesi, 484.
1182Tedrib, 2/349, 50.
1183Mustatrafe, 75.
1184Tecrid Mukaddimesi. 396
1185el-Camî', 1/ 58,9.
1186Mevdû'ât, 1/38.
1187Buhârî, 1/3.
1188 Tevbe: 9/43.
1189 Nisa: 4/113.
1190 Nisa: 4/105
1191 Necm: 53/3-4.
1192 Ebu Davud, 3/272: Müsned, 2/242, Krş., Müslim. İman 43. bab; Tirmîzî, 3/597; İbn Mace, 2/749: Darimî, 2/248; Mûsned, 2/50; 3/466, 4/45.
1193Buhari,2/44.
1194İlmâ', 115.
1195Ulûm, 157.
1196Takrîb, 27.
1197Kamus, 2/689.
1198Nehc Şerhi, 3/26, 7.
1199Muntekâ. 88.
1200Takyîdu'l-İlm, 107, 8.
1201
1202Ulûm, 204, 5.
1203s. 27.
1204Ulûm, 200.
1205Ulûm, 94.
1206İlma', 120.
1207Ulûm. 160.
1208Takrîb, 28.
1209Hadis Istılahları, 465.
1210Tecrid Mukaddimesi, 320.
1211Tecrid Tercümesi, 482.3.
1212Feth. 1/344.
1213Ulûm, 94.
1214Feth, 1/18.
1215Nuzhe, 29.
1216Ulûm. 95.6.
1217Feth, 1/18. Bk. Kitâbetu'l-Hadîs.
1218Hadîs İstılahları, 149.
1219Mevdû'at, 1/35.
1220Kava'id, 116.
1221Kavâid, 113,4.
1222Tecrîd Mukaddimesi. 400.
1223İlmâ, 69.
1224Metâlib, 1/4.
1225Mevdû'at, 1/ 37.
1226Hasîs, 272.
1227Mevdû'ât, 1/38.
1228Tirmizî, 3/ 52.
1229Müslim, Mesâcid, 4. bab.
1230Ulûm, 79
1231Kifâye, 597.
1232Kifâye, 598.
1233Ulûm, 78.
1234Nuhbe Tercümesi, 41,2.
1235Hadîs Istılahları, 478.

---
3. Dipnotlar ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler