Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Mâ Alâ Şarti Muslim
· Muksirîn-i Sahabe
· Ashâb-ı Sünen
· Zahirî İnkıta’
· Vehim
· Merfû'an
· Sevk
· Refe'ahû
· Şekkun Mine'r-Râvî
· Kara’tu Bi-Hatti Fulân
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Tevbe-İstiğfar
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAZRET-İ PEYGAMBER YATARKEN ETTİĞİ DU`ÂLAR HAKKINDA HUZEYFE, BERÂ`, İBN-İ ABBÂS, EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANHÜM RİVÂYETLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz: Allah`ım! Dilersen beni mağfiret eyle; Allah`ım! Dilersen bana merhamet eyle, diye du`â etmesin! Azim ve kat`iyyetle, kesin olarak (Yâ Rab! Beni afvet, bana merhamet et, diye) du`â etsin! Çünkü Allah`ı icbâr eden (hiç bir kuvvet) yoktur.
HadisNo : 2148

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Acele etmek;Duâ
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : DU`ÂNIN KABÛLÜ HUSÛSUNDA ACELE EDİLMEMESİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden her birinizin du`âsı isti`câl edilmedikçe kabûl olunur: İnsan (acele eder de) "Du`â ettim de kabûl olunmadı" der.
HadisNo : 2149

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Hz. Peygamber`in duâları
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAZRET-İ PEYGAMBER CEHD-İ BELÂDAN, DERK-İ ŞAKÂDAN, SÛ-İ KAZÂDAN, ŞEMÂTET-İ A`DÂDAN ALLÂH`A SIĞINIRDI
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem cehd-i belâ`dan, derk-i şeka`dan, sû-i kazâ`dan, şemâtet-i a`dâ`dan Allaha sığınırdı. Bu hadîsin râvîlerinden birisi olan Süfyân (İbn-i Üyeyne) der ki: Ebû Hüreyre`in bu hadîsi üç şey idi. Birisini ben (bir zan ile) ziyâde ettim. Bilmiyorum ki, ziyâde ettiğim bir, bu dörtten hangisidir.
HadisNo : 2151

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Ağır söz sarfetmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAZRET-İ PEYGAMBER CEHD-İ BELÂDAN, DERK-İ ŞAKÂDAN, SÛ-İ KAZÂDAN, ŞEMÂTET-İ A`DÂDAN ALLÂH`A SIĞINIRDI
Hadis : Rivâyete göre, Ebû Hüreyre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Allah`ım! Her hangi bir mü`mine ağır bir söz söylemiş olursam sen o sözümü Kıyâmet gününde o mü`min için sana yakınlığa vesîle kıl!" buyurduğunu işitmiştir.
HadisNo : 2152

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Hz. Peygamber`in duâları;Her gün okunacak duâlar
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : LÂ İLÂHE İLLA`LLÂH VAHDEHÛ LÂ ŞERİKE LEH, LEHÜ`L-MÜLKÜ VE LEHÜ`L-HAMD VE HÜVE ALÂ KÜLLİ ŞEY`İN KADÎR) DU`ÂSININ FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE, EBÛ EYYÛB, İBN-İ MES`ÛD RADİYA`LLÂHU ANHÜM RİVÂYETLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim günde yüz kere "Lâ ilâhe illa`llah, vahdehü lâ şerîke leh, lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve `alâ külli şey`in kadîr = Allah`dan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır, O`nun eşi ve ortağı yoktur, mülk O`nundur, Hamd O`nundur, O, her şeye kadirdir" derse, bu du`â o kimse için on köle âzadlamak sevâbına muâdil olur ve ona yüz hasene yazılır, yüz musîbet de ondan mahvolunur. O gün içinde akşama erişinceye kadar şeytan şerrinden eminlik olur. Ve o kimsenin bu du`âyı okumasından daha fazîletli hiç bir kimse evrâd ve ezkâr getiremez. Meğer ki bu du`âyı ondan daha çok okumuş ola!
HadisNo : 2157

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Her gün okunacak duâlar;Tesbihin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : GÜNDE YÜZ KERE (SÜBHÂNA`LLÂH VE Bİ-HAMDİH) DU`ÂSINI OKUMANIN FÂZÎLETİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Her kim günde yüz kere "Sübhâna`llah ve bi-hamdih = Allah`ı tesbîh ve Allah`a hamd ederim" derse, o kimsenin (Allah hakkı olan) günâhları -deniz köpüğü kadar çok olsa bile- mahv ü mağfiret olunur] buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2159

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DA`AVÂT
Konu : Allâh`ı zikretmek;Tesbihin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂH`I ZİKR HUSÛSUNDA EBÛ HÜREYRE`NİN MUFASSAL BİR RİVÂYETİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Allah`ın bir sınıf melekleri vardır ki, bunlar yolları, sokakları dolaşırlar, ehl-i zikri ararlar, onlar Azîz ve Celîl olan Allah`ı zikreden bir cemâat bulunca biribirlerine: Aradığınıza geliniz, diye seslenirler. Bunun üzerine melekler ehl-i zikri dünyâ semâsına kadar kanadlariyel tavâf ederler. Cenâb-ı Hak onları pek iyi bildiği halde meleklere: - Kullarım ne söylüyorlar? Diye sorar. Onlar da: - (Sübhâna`llah diyerek) Sen`i tesbîh ediyorlar, (Allahü Ekber diye) Sen`i tekbîr ediyorlar, (El-Hamdü li`llah diyerek) Sana hamd ü senâ ediyorlar, sûretinde cevab verirler. Sonra Cenâb-ı Hak: - Bu kularım Ben`i görürler mi ki? Diye sorar. - Hayır, Va`llahi Sen`i göremezler, derler. - O kullarım ya beni görseler nasıl olurlar? Buyurur. - Onlar Sen`i görseler Sana ibâdet ve ubûdiyetleri daha şiddetli, temcîd ve tahmîdleri daha çetin, tesbîhleri daha çok olur, derler. Cenâb-ı Hak: - Ben`den ne diliyorlar? Diye sorar. - Cennet istiyorlar, diye cevab verirler. Cenâb-ı Hak: - Onlar Cennet`i görmüşler mi? - Hayır, Va`llahi onlar Cennet`i görmemişlerdir. - Ya onlar Cennet`i görselerdi? - Eğer görselerdi, Cennet`e karşı hevesleri daha çok, talebleri daha şiddetli, rağbetleri daha büyük olurdu. Cenâb-ı Hak: - O kullarım neden istiâze ederler? Melekler: - Cehennem`den! - Cehennem`i gördüler mi? - Hayır Ya Rabbî! Va`llahi görmediler. - Ya görselerdi nasıl olurlardı? - Ondan daha çok kaçınırlardı, korkuları daha çok olurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere: - Ey melekler! Sizi şâhid kılarım ki, ben bu zikreden kullarımı mağfiret ettim, buyurur. Meleklerden birisi: - O zikredenlerin arasında filân kişi vardı ki, o, zikredenlerden değildir; bir hâcet için oraya gelmiş oturmuştu, der. Cenâb-ı Hak: - O mecliste oturanlar öyle sâhib-i kemâl kimselerdir ki, onlarla birlik oturanlar şakî olamaz, cevâbını verir.
HadisNo : 2161

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEMENNÎ
Konu : Ölümü temenni etmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BU HUSUSTA EBÛ HÜREYRE`NİN BİR RİVÂYETİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Sizin ihç biriniz sakın ölüm temennî etmesin!. Eğer o, sâlih bir kimse ise (hayatta oldukça) salâh ve fazîletini arttırması umulur. Eğer fenâ bir kimse ise, onun da tevbekâr olup Allahu Teâlâ`nın rızâsını kazanması umulur.
HadisNo : 2170

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hz. Peygamber`den yüz çevirmek;Hz. Peygamber`e itâat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`E İTÂATİN VÜCÛBU;İSYÂNIN UKÛBETİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem: - Ümmetimin hepsi Cennet`e girecektir. Ancak imtinâ` edenler girmiyeceklerdir, buyurmuştur. Ashâb-ı Kirâm: - Yâ Resûla`llah, kimler imtinâ` edecekler? Diye sordular. Resûl-i Ekrem de: - Her kim bana itâ`at ederse Cennet`e girecektir. Her kim de bana `âsî olursa, o da (da`vetimi kabûlden ve emirlerime itâ`atten) imtinâ` etmiş olur (ve Cennet`e giremez) buyurdu.
HadisNo : 2171

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Taklit
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSLÂM`DA FARS VE RUM TAKLİDCİLİĞİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: "Kıyâmet kopmaz, tâ ki ümmetim, kendisinden evvelki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın tâkip etmedikçe" buyurmuştu. (Ashab tarafından): Yâ Resûla`llah! (Yollarından gidilen) Fars ve Rum gibi milletler midir? Diye soruldu. Resûl-i Ekrem de: Onlardan başka nâsdan kim var yâ? Diye cevap verdi.
HadisNo : 2175

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Ta'dîl Mertebeleri · Mürüvvet · Uluvv-u Ma'nevî · Ashâbu'l-Elfeyn · Tashîh · Nahvehû · Fiten · Meclis · Arz-ı Kırâ'at · Âlî Hadis · Beyân · Şâz Merdûd · Uşarî · Enşedenâ · Tesviye Tedlisi · Şeyhun Vasatun · Rivayet · Muhtelit · Mu'allil · Rece'a · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Esânid · Lâ A'rifu Lehu Aslen · Muşkilu'l-Hadis · Leyse Bi-Kaviyy · Teşdîd · An'ane Munkatı’a · Mûdih · Hazâ Semâ'î · İrsâl-i Zahir · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Mubtedi · Sünen Nese'î · Nâvelenî · Yuzkeru · Ev Karîben Minhu · Şâfehenî · Enbe'enâ Muzâkereten · Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara · Eşeddu'n-Nâsi Kizben · Tahdîs · Eceztuke İn Ahbabte · Hasen Ü-Gayrîhî · Mutâba' Aleyh · Cehâletu'l-Ayn · Lem Ecidhu · Mechûlu'l-Adâle · Lâ Yesbut Fıhı Şey · Telfîku'l-Hadîs · Ahberanî Racul
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber