Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Kuran ve Hadis
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İnteha'l-Lahak
· Rudde Hadîsuhû
· Sebebu Vurûdi'l-Hadîs
· Subâ'iyyât
· Esbâbu'l-Cerh
· Fe'ale Fulân
· Matrûhu'l-Hadîs
· Ricâluhu Sikât
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sadûkun Lehû Evhâm

Son Okunanlar
· İrsal
· Merdûd Şaz
· Mürsel
· Nebbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyh
· Uluvv
· Yerfa'uhû
· Ale'l-Ma'nâ Rivayet
· Delâ'ilu'n-Nubuvve
· Ferd-i Muhâlif
· MervîTüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

İrsal

:

“İf al” babından mastar olan irsal, sözlükte göndermek, haber yollamak, bir kimseyi kışkırtarak diğerinin üzerine saldırtmak, kendi başına ve kendi haline bırakmak, salıvermek manalarına gelir. 504

Hadis terimi olarak umumiyetle kibâr-ı tâbi'inden birinin isnadında sahabiyî atlayıp “Hz. Peygamber (s.a.s) buyurdu ki” veya “Hz. Peygamber (s.a.s) şunu yaptı” ve benzeri ifadelerle isnadını Hz. Peygamber (s.a.s)'e ulaştırarak ondan rivayette bulunmasın denir. İrsalin en yaygın tarifi budur. 505

Bununla birlikte irsal, daha umumi manada isnad karşılığı olarak da kullanılmıştır. Buna göre bir hadisi irsal etmek, onu arada bir vasıta ile alınmışken söyleyenine vasıtasız olarak bağlamak demektir. İsnadında irsal yapan raviye mursil denilmiştir.

Hadis âlimlerinin bir kısmı İrsali Kays b. Ebî Hâzim, Ebu Osman en-Nehdî, Ubeydullah b. Adî, Sa'id İbnu'l-Müseyyeb gibi sahabe devrinde yaşamış, rivayetleri daha çok sahabeden olan ve tabiilerin büyüklerinden sayılan muhaddislerin rivayetlerine hasretmişlerdir. Onlara göre Hz. Peygamber devrine uzak olan Tâbi'îlerin Hz. Peygamber'den rivayetleri irsal sayılmaz. Buna karşılık İbn Şihâb ez-Zuhrî, Ebu Hâzim Seleme b. Dînâr ve Yahya b. Sa'id el-Ensârî gibi Hz. Peygamber devrine daha uzak olduklarından tabiilerin küçüklerinden addedilenlerin Hz. Peygamber'den rivayetlerine irsal diyenler de vardır. Ne var ki alimlerin çoğu tabiîler arasında ayırım yapmaksızın hepsinin Hz. Peygamber (s.a.v.)'den rivayet etmelerini irsal saymışlardır. Bu görüş meşhurdur.

el-Irâkî'nin kaydettiğine göre hadis imamlarından Yahya b. Sa'id el-Kattân'a göre irsal, bir ravinin gerçekten hadis işitmediği bir raviden rivayette bulunmasıdır. 506Bu tarif umumidir. Şayet hususî olsa, bir başka deyişle işitmediği halde rivayette bulunan ravinin tabii, işitmeden rivayette bulunduğu kimsenin ise Hz. Peygamber olduğu belirtilse irsalin meşhur tarifinden farksız olurdu. Oysa bu husus belirtilmemiştir. Bu itibarla Yahya b. Sa'îd el-Kattân’ın tarifinde belirtilen ravi, isnadın herhangi bir yerinde bulunan ravidir. Dolayısiyle böyle bir ravinin bizzat işitmediği halde rivayette bulunması, hadisi aldığı aradaki vasıta olan şeyhini atlayıp şeyhinin şeyhinden rivayette bulunması demektir. Bu ise irsal değil, inkıtadır. Bazılarına göre ise tedlistir.

el-Hatîbu'1-Bağdâdî'nin irsal tarifi Yahya b. Sa'id el-Kattân'ın tarifine yakındır ve şöyledir

“Müdelles olmayan hadisin irsali, ravinin muasır olmadığı yahut karşılaşmadığı kimseden rivayetidir. İlim ehli arasında bu konuda ihtilaf yoktur. Sa'îd İbnu'l-Museyyeb, Ebu Seleme b. Abdirrahman, Urve fbnu'z-Zubeyr, Muhammed İbnu'l-Munkedir, el-Hasenu'l-Basrî, Muhammed b. Şîrîn, Katâde ve diğer tabiîlerin Hz. Peygamber (s.a.s)'den rivayetleri gibi. Tabiîlerin dışında mesela İbn Cureyc'in Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe'den; Malik b. Enes'in el-Kasım b. Muhammed b. Ebî Bekr'den; Hammad b. Ebi Süleyman'ın Alkame'den rivayetleri de aynı şekildedir. Bunların hepsinin rivayetleri, muasır olmadıkları kimselerdendir. Ravinin muasırı olduğu halde karşılaşmadığı kimseden rivayetine gelince, bunun misalini de el-Haccac b. Ertât, Sufyânu's-Sevrî ve Şu'be'nin ez-Zuhrî'den rivayetleri teşkil eder. Bunlar hakkında hüküm birdir. Mülaki olduğu ve hadis işittiği şeyhten işitmediği hadisi irsal ederek o şeyhten işitmişcesine rivayet eden kimse hakkındaki hükmümüz de aynıdır.” 507

Yahya b. Sa'îd el-Kattân ile el-Hatib'in tariflerinde esas itibariyle inkıta' ve tedlis de irsal hükmüne dahil edilmiştir. Aslında her ikisinin tarifinden tâbiî'nin isnadında sahabîyi atlaması ile birlikte daha so aki nesillerde ravinin muasır olmadığı yahut mülakatı bilinmeyen şeyhten rivayeti, dolayısiyle aradaki vasıtayı atlaması da anlaşılır. Halbuki bu meşhur tarifine nazaran inkıtadır. el-Hatîb'in baştan “müdelles olmayan” kaydını koyması dikkate alınırsa denilebilir ki o. irsali daha umumi mânâda almakta, isnadın neresinde olursa olsun, ravinin açıkça veya zımnen şeyhini atlaması olarak görmektedir. Tarifinin son fıkrasında ise tedlisi irsal hükmünde birleştirmektedir.

Umumî manada ravi ismini söylememek şeklinde görülen irsal, irsâl-i celî ve irsal-i hafi olmak üzere iki kısımdır. Bunlardan irsâl-ı zahir de denilen irsâl-ı celî (açık irsal), ravinin senedden kendi şeyhini veya herhangi bir raviyi hazfetmesine denir ki ravi isminin söylenmediği açıkça belli olur. Ta ki, hadis ilminde az-buçuk mesafe almış kimselerden çoğu bile bu irsali kolayca farkedebilirler. İrsâl-i hafi (gizli irsal) ise yalnızca hadislerin rivayet tariklarına, isnadlardaki illetlere hakkıyla vakıf olan ve hadis ilminde yüksek dereceler almış alimlerin farkedebilecekleri gizli irsaldir. Tedlîs hafiyyu'l-irsâl de denilen irsâl-i hafinin bir çeşididir.


13.02.2009 tarihinden beri 31384 defa okundu. Son takip: 06.04.2020 - 09:11


Kuran Kerim ve Hadis şerifler üzerinde bilgi ve yazılarınızı paylaşmak için yeni projemiz olan KuranveHadis.COM sitemize üye olunuz. Piyasadaki yerden bitme hadis düşmanlarına karşı siz de bu yeni sitemizin gelişiminde destek olunuz.· İsmâ · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Garâbet · Mutekaribu’l-Hadîs · Esahhu’l-Ahâdîs · Tedlîsu'l-Kat’ · İnteha'l-Lahak · Etrâf · Tasnîf · Leyse Bi-Merdiyy · Ferd-i Muhâlif · Zenadıka · Şâfehenî · Şehâdet · Vehen · Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî · Sahîh Li-Zâtihi · Musned · Uhtulife Fîhi · Cerh-i Mübhem · Ev Nahvehû · İsrailiyyât · Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ · Rivayet Bi'l-Lafz · Hâkim · Lehû Mâ Yunker · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Şâz Merdûd · Meğâzî · Haber-i Âhad · Fevâ'id · Muztarib · Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi · Esbâbu Vurûdil-Hadîs · Zabt · Kale Fulân · Mucâz · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · Sâhîb · Meratibu's-Sahîh · Fîhi Halfun · Zekera · Âlî İbdâl · Ashâbu'l-Bıd'a · Vakf · Ta'rifu Ve Tunkiru · Eceztuke İn Şi'te · Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî · Da'îfu’l-Hadis · Muhaddis
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Mine's-Sunne Kezâ · Müslim · Sebebu Vurûdi'l-Hadîs · Ekseru's-Sahâbe Hadisen · Garâ'ib · Mucâzât · Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara · Yervi'l-Menâkîr · Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî · Kavlî Sünnet · Leyse Bi'l-Metîn · İcâze Âmme Mukayyede · Vasatun · Ricâluhu Sikât · Mecâlis · İlm-i Nazarî · Kara'tu Alâ Fulân · Sâhîb · İcâzetu’l-Mucâz · Sadru’l-Hadîs · Hâlikun · İsnâd-ı Âli · Nebbe'enâ · Enkeru Mâ Ravâhu Fulân Keza · Ashabu's-Sunen · Mâ Alâ Şartihimâ · Mu’addil · Esmâ'u'l-Muhaddisîn · Yenmîhi · Sahibu'r-Resul · Ta'lîk Meczûm · Subâ'iyyât · Eceztu Li'l-Muslimîn · Lâ A'rifuhu Bi-Hâze'l-Lafz · Şâz Bi-Merra · Ve Hazâ Lafzu Fulân Kale · Merâtibu't-Ta'dîl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber