Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Kuran ve Hadis
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Sahîfe
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Merdûd Âhad
· Belağahû
· Terekûhu
· De-Se-Nâ
· Hadîsi İlâhî
· Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze
· Nushatu'l-Asl
· Uhtulife Fîhi
· Vasiyye Bi'l-Kitâb
· Buldâniyye
· Cehaletu't-Ta'yîn
· Haddesenî's-Sika

Son Okunanlar
· Adâletu's-Sahâbe
· Sıhah-ı Sitt
· Asar
· İle's-Sıdkı Ma Huve
· Lehû Ahâdîs Menâkîr
· Mukillîn-i Sahabe
· Ma'ruf
· Hasen-Garîb
· Mudevvenât
· Cezm SîğasıTüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Adâletu's-Sahâbe

Hz. Peygamber (s.a.s)'le Mü’min olarak görüşme şerefine nail olan, ebedî hayata Mü’min olarak göçen kimselerin gerek hadîs rivayetinde, gerekse öteki hususlarda tam manasıyla adaletli ve güvenilir kimseler olmaları demektir. İslâm Tarihinde önemli bir konudur. Ehl-i Sünnet alimlerine göre, Hz. Peygamber'in ölümünden kısa bir süre so a çıkan olaylara karışmış olsun veya olmasın, sahabîlerin hepsi adaletlidir. Sahabilerin adalet sahibi olduklarına Kur'ân-ı Kerim ve hadislerde hayli deliller vardır. En önemli bir kaçı şunlardır:

a) Ayetinde 37 bulunan “vasatan” kelimesi “adûlen” yani adaletli manasınadır. Bu duruma göre bu ayetin manası “sizi böylece en adaletli ümmet kıldık” demektir.

b) Ayetinin 38muhatabı, bu ayet indiği sıralarda Hz. Peygamberin çevresinde bulunan sahabîlerdir. Dikkat edilirse “insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet” olarak övülmüşlerdir. Aynı ayette sahabîlerin iyiliği emrettiklerine, kötülükten men ettiklerine ve Allah'a iman ettiklerine işaret edilmiştir. Böyle üstün vasıflara sahip olmakla nitelenen insanların adaletli olduklarına şüphe yoktur. Kaldı ki, Enfal: 8/64; Tevbe: 9/100; Fetih: 48/18 ve 29 ayetleri, Haşr: 59/8 ayeti de sahabîlerin faziletlerine delâlet etmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde

“İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayan insanlardır. So a, onları takip edenler gelir. So a da onlardan so akiler...” buyurarak39 sahabîlerin hayırlı insanlar olduklarına işaret etmiştir.

Sahabenin adaletine aklî deliller de getirilir. Bir defa bu nesil, Hz. Peygamber'in sohbetinde bulunmak, onun terbiyesi altında yetişmek gibi sair müslümanların erişemeyecekleri ulvî bir şerefe kavuşmuşlardır. Bunun yanı sıra İslâmiyet ve Hz. Peygamber uğruna insan gücünün gösterebileceği fedakârlığı en üst seviyede göstermişlerdir. Hepsi de iman sahibi, Hz. Peygamber'i seven, yoluna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gerektiğinde canlarını feda etmekte tereddüt göstermemiş kimselerdir. Dinleri uğruna mallarından, mülklerinden, işlerinden güçlerinden, yurtlarından ayrılmaktan; gerektiği zaman en yakın akrabalarına bile karşı koymaktan çekinmemişlerdir. Bunca fedakârlık ancak onların imanlarının ve Hz. Peygamber'e bağlılıklarının, bir de ihlas ve samimiyetlerinin açık belgesini teşkil eder. Çoğunun olağanüstü fedakârlığı ancak imanı ile açıklanabilir. Bir kısmı insanlık gereği bazı hatalar yapmışlarsa da affedildikleri bir gerçektir. İçlerinde daha sağ iken bir Mü’minin alabileceği en güzel müjde ile Cennet'le müjdelenenler olmuştur.

Hz. Peygamber'in ebedî hayata göç etmesinden so a sahabe arasında çıkan bazı anlaşmazlıklar hiçbir şekilde mevki, şan-şeref, dünya menfaati gibi sebeplere bağlanamaz; zira onlar, eğer bunları isteselerdi, dinleri uğruna bunca sıkıntıya göğüs germelerine lüzum kalmadan kolayca elde edebilirlerdi. Kaldı ki, uğruna ölümü bile göze aldıkları Peygamberleri, kendisine vadedilen dünya menfaatlerine bir an bile olsun kulak asmamıştı. O böyle yapınca ona gönülden bağlı sahabîlerin de yapması tabiî idi. Dahası bir kısım sahabîler, fetihler sonucu İslâm ülkesine katılan yerlere gitmişler; orada itibarın her türlüsünü görmüşlerdi. Bu durumda Hz. Peygamber'i görmüş olma, onunla bir arada bulunma, sözlerini duyma şerefini her şeyin üstünde tutmuşlar; başka bir şeye ihtiyaç hissetmemişlerdi.

Bu ve öteki naklî ve aklî deliller göz önünde tutan Ehli Sünnet âlimleri sahabenin tümünün adaletli olduklarına hükmederek onları cerh dışında tutarak adaletlerini araştırma yönüne gitmemişlerdir. İmâmu'l-Haremeyn el-Cuveyni'ye göre sahabenin adalet yönünden araştırmaya tabi tutulmayışının sebebi, onların İslâm şeriatının ilk hamilleri oluşlarıdır. Eğer onlar Hz. peygamber'den görüp işittiklerini, öğrendiklerini rivayet etmeselerdi İslâm Dinî o devre mahsus bir din olarak kalır; so aki devirlere intikal etmezdi.

Bununla birlikte bazı İslâm âlimleri sahabîlerin mutlak olarak adaletli olup olmadıklarının araştırılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bir kısım alimler ise sahabenin adaletinin araştırılmasının fitneden so a gerekli hale geldiği görüşündedirler. Mu'tezile'ye göre Hz. Ali ile savaşanlar hariç bütün sahabe adaletlidir. Mu'tezile'nin bu görüşünü pek çok İslâm âlimi doğru bulmamıştır.

el-Mâzirî ise sahabenin adaletli oldukları hükmüne bütün Hz. Peygamber'i görenlerin, yahut ziyaretine gelenlerin, yahut da bir maksatla onunla bir an için bir araya gelip so a ayrılanların dahil edilemeyeceği, bu hükmün sadece devamlı bir arada bulunan, ona destek olup yardımına koşanlar için geçerli olacağı görüşündedir. Ne var ki, el-Alâ'i bu görüşü garip bulur. Ona göre bu görüş kabul edildiği takdirde Vâ'il b. Hucr, Mâlik b. Huveyris, Osman b. Ebî'l-As gibi Hz. Peygamberle sohbetiyle ve ondan hadis rivayet etmekle tanınmış ancak huzuruna gelip görüştüğü halde yanında çok az kalıp geri gitmiş; ondan yalnızca tek bir hadis rivayet etmiş, bir de Hz. Peygamber'in yanında ne kadar kaldığı bilinmeyen çeşitli Arap kabilelerinden yüzlerce sahabînin adalet hükmünden hariç kalması gerekir. O halde sahabenin adaleti konusundaki doğru hüküm cumhurun açıkladığı umumi adalet hükmüdür. Geçerli olan da budur. 40

Öte yandan başta Şi'a ve Râfiziler olmak üzere kimi mezhep mensupları ile onların tesirinde kalanlar sahabîlerin adil olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Ancak bu iddia indî bir görüş olmaktan öte gitmemiştir. Şu da var ki. bu görüşün, müslümanların büyük çoğunluğunun sahabîlerin adaletli oldukları görüşü karşısında ilmî, aklî ve mantıkî bir tarafı da yoktur.


11.02.2009 tarihinden beri 7900 defa okundu. Son takip: 04.12.2022 - 03:45


Kuran Kerim ve Hadis şerifler üzerinde bilgi ve yazılarınızı paylaşmak için yeni projemiz olan KuranveHadis.COM sitemize üye olunuz. Piyasadaki yerden bitme hadis düşmanlarına karşı siz de bu yeni sitemizin gelişiminde destek olunuz.· Mebde'u's-Sened · Garibeyn · Mâ Akrabe Hadîsehu · Muhtelit · Matrûh · Tahvîk · Cerh Ve Tadil Lafızları · Sadûkun Seyyi'u'l-Hıfz · Adlun Hâfizun · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Süneni Erba'a · Lâ A'rifu Lehu Aslen · Sîğatu'l-Cezm · Sû'u’l-Hıfz · Mecâlis · Fısk Bi'l-Bid'a · Âfet · Vasıyye · Eceztu Li-Men Yeşâ'u Fulân · Sâlih Li'l-İhticâc · Kara’tu Bi-Hatti Fulân · Ale'l-Ahruf · Tasnîf · Râfi · Mustahrec · Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî · Eş-Şeyhân · Meğâzî · Haber-i Hâssa · Teğayyera Bi-Âhirih · Alâ Yedey Adlin · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Mukabele · Sadûkun Lâkınnehû Mubtedi' · Kâdih · Ehlu'l-Hadîs · Fîhi Halfun · Es-Sahîhân · Tedlîsu's-Şuyûh · Eceztuke İn Şi'te · Cerh · Sükût Tedlîsi · Evha'l-Esânîd · İlm-i Zarurî · Buldânu'r-Ruvât · Esbâbu'l-Cerh · Evsaku'n-Nâs · Zayıf · Mütevatir-i Ma'nevî · Evvel
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Rava'n-Nâs Anhu · İcâzetu'l-Mu'ayyen Li'l-Muayyen Fî'l-Mu'ayyen · Erselehû Fulân · Haddesenâ Mukâtebeten · Rivâyetu'l-Akrân · Men'ferede Bihi'l-Buhârî · Sohbet · El-Hadîse · İstinbâtu'l-Ahkâm · Mu’an'in · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · İndenâ · Şâz Bi-Merra · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Sad-Ha · Lem Ecid Lehu Aslen · Garîbun Min Haze'l-Vechi · İbhâm · Sünen Ebî Dâvud · Emânet · Tasliye · Kâdih · Lem Ecidhu · Sünnet · Kale Lenâ Fulân · Ma'kûs · Telkîb · Ta'lîk Meczûm · Ta'lîku'l-İcâze · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sahîh-Garib-Hasen · Mutâba · Mucâz · Garâbet · Muhbir · Hıfzı Kezâ · Ev Karîben Minhu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber