Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Kuran ve Hadis
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Merdûd Âhad
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh
· Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
· Şâfehenî Bi'l-İcâze
· Şurûtu’r-Rivâye
· Takyîdu'l-Kitâb
· Ta'lîkât
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
· El-Etbâ
· Garîbu'l-İsnâd

Son Okunanlar
· İmlâ
· Gayru Dâbıt
· Eceztu Li'l-Muslimîn
· Kalîlu'l-Hadîs
· Mutkin
· Kutub-i Mevdu’at
· Uhdira
· Sahih Li-Aynihî
· Muntezihu'l-İsnad
· Telfîku'r-RivâyâTüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

İmlâ

Sözlükte doldurmak anlamına gelen bu kelime, daha çek imla etmek, yazdırmak, dikte etmek manasında kullanılır ve bu manada meşhurdur.

Hadis ıstılahı olarak aynı manada, bir hadis şeyhinin kendisine müracaat eden veya akdettiği hadis meclislerine katılanlara hadis yazdırmasına denir.

İmlâ sistemi İslâmiyet'in ilk yıllarında görülmeye başlamıştır. Hz. Peygamber (s.a.s)'in katiplerine Kur'ân-ı Kerim dışında diplomatik vesikalar ve diğer anlaşma, mektup ve yazılar yazdırdığı bilinmektedir. Bunlar imla metodunun ilk uygulamaları olarak kabul edilir. Aynı sistem sahabe tarafından da tatbik edilmiştir. Vasile İbnu'l-Eskâ’nın halka hadis imlâ ettiği onların da yazdıkları kaydedilir. Aynı yolla Nâfı de İbn Cureyc'e hadis yazdırmıştır.

Etbâ'u't-Tâbi'In ve onlardan so aki nesillerde imlâ meclisleri tertip edip hadis yazdıranlar arasında Şu'be İbnu'l-Haccâc, Vekî İbnu'l-Cerrâh, Yezîd b. Hârûn. Âsim b. Ali et-Teymî, Amr b. Merzûk el-Bâhilî, Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Ebu Müslim İbrahim b. Abdullah el-Keccî, Ca'fer b. Muhammed el-Fıryabî ve diğer muhaddisler yer almaktadır.

Daha so aki devirlerde bulunduğu yerde hadis meclisleri akdederek meclislerine katılanlarla hadis yazdıran âlimler arasında ise, Nisâbur'da el-Hakîm Ebu Abdillah Muhammed; Bağdad'a Ebu'l-Hasen İbn Rızkaveyh; İsfehan'da Ebu Abdillah Muhammed b. İshak b. Mende ve Ebu Nuaym Ahmed b. Abdillah'in-Nîsâbûri; Basra'da İsa b. Gassân; Hemedan'da Ebu Tahir b. Seleme; Merv'de Ebu Mansûr Muhammed b. Abdilcebbar es-Sem'âni ve Ebu Hafs Umer b. Muhammed es-Serahsî anmaya değer. 494

es-Suyûtî'nin kaydettiğine göre İbnu's-Salâh'tan so a Ebu'l-Fadli'l-Irâkî'nin son günlerine kadar hadis yazdırma işi ihmale uğramıştır. Ancak el-Iraki 796 yılında başlayıp 806'da ölünceye kadar 410’dan fazla meclis akdederek taliplerine hadis yazdırmasiyle imlâ sistemi yeniden canlanmıştır. el-Irâkî'den so a oğlu bir ara kaybolmaya yüz tutan ve babasının başlamasıyle devam eden imlâ usulünü sürdürmüş ve 826 da vefatına kadar 600'ün üzerinde meclis kurarak hadis yazdırmıştır. Daha so a da İbn Haceri'İ-Askalânî akdettiği binden fazla mecliste talebelerine hadis imlâ etmiştir.

İbn Hacer'den so a 19 sene imla meclisine ara verilmiş495; 872 de es-Suyûtî tarafından tekrar başlanarak devam ettirilmiştir.

Hadis İmlâ meclislerinin daha çok mescitte, bilhassa haftanın salı ve cuma günleri kurulması adetti. Meclise abdestli olarak gelip kıbleye karşı oturmak, imlâyı tercih edilen kitaptan yapmak, mecliste Kur'ân-ı Kerim’den bir miktar okumak, besmele çekip salavat getirmek, hamd ile şeyhe dua etmek, tek bir şeyhten değil, birçok şeyhlerden hadis yazmak, güvenilir şeyhlerden yazmak, dinleyip hadis yazanların seviyesini göz önünde bulundurmak, en faydalı hadisleri imla etmek, anlaşılmayan yerleri açıklamak, Hz. peygamberin ismi geçtikçe salat ve selamı; sahabe isimleri geçince tardiye'yi unutmamak, uzun imla ile talebeleri bıktırmamak, meclisi hikâye, şiir ve nüktelerle bitirmek gibi hususlar imla meclislerinde şeyhin ve talebelerin rivayet ettikleri kaidelerdendi.496

İmlâ meclislerinin büyük rağbet gördüğü devirlerde, bu meclîslere devam eden halkın 100 bini aştığı söylenir. Meselâ Âsim b. Ali el Vâsıtî'nin meclisinde 100 binden fazla kimse hazır bulunmuştur. Aynı hadisçi ile ilgili olarak gelen başka bir habere göre de Yahya b. Ma'în, kendisine “halkın efendisi oldu” diyen bir kimseye “sus, halkın efendisi Âsim İbn Ali'dir; zira meclisinde 30 bin kişi var” cevabını vermiştir. Bu rakam dahi kalabalığın azametini göstermeğe yeterlidir.

İmlâ meclisleri, bu meclislerde hazır bulunanların azlığına veya çokluğuna göre mescid veya cami gibi kapalı yerlerde yahut geniş meydanlarda akdediliyordu. Hazır olanların çokluğu ve hadis imlâ eden muhaddislerin seslerinin onlara uzak bulunan kimseler tarafından işitilmemesi halinde sahanın muhtelif yerlerinde mustemli denilen ve şeyhin sözlerini daha yüksek ve pürüzsüz sesle tekrarlayan yardımcılar kullanılması da adet olmuştu.497


12.02.2009 tarihinden beri 11180 defa okundu. Son takip: 26.09.2018 - 02:53


Kuran Kerim ve Hadis şerifler üzerinde bilgi ve yazılarınızı paylaşmak için yeni projemiz olan KuranveHadis.COM sitemize üye olunuz. Piyasadaki yerden bitme hadis düşmanlarına karşı siz de bu yeni sitemizin gelişiminde destek olunuz.· Enşedenâ · Mustahrec · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Men'ferede Bihi'l-Buhârî · El-Câmi'u's-Sahîh · Mâ Alâ Şarti Muslim · Ahberanâ Fî Kitâbihî · Atıf Tedlisi · Sakîm · Süneni Erba'a · Rivayet Bi'l-Lafz · Nakd-i Rical · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Musned · Vasalehu · Eceztuke İn Ahbabte · Kadh · Lem Ecid Lehu Aslen · Sahâbî Mürseli · La Tehillu'r-Rivâye Anhu · Lâ Yus'elu An Mislihî · Sahîhun Înşa'allah · Edeb · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Dayyiku'l-Mahrec · Alâ Yedey Adlin · Merdûd · Emsâlu'l-Hadîs · Şâz Bi-Merra · Rumiye Bi'l-Kader · Şuyuh Tedlîsi · Leyse Bihî Be'sun · Haber-i Âhad · Lâ Yusâvî Şey'en · Şekkun Mine'r-Râvî · Fısku’r-Râvî · Gaflet · Ashâbu'l-Elf · Ahfaz · Tahdîs · Sadûkun Lehû Evhâm · Min...İlâ · Fer · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Sıhah-ı Sitt · Âfetuhû Keza · Lâ Yu’rafu Lehu Aslun · Kassâs · Akvâl · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Nebbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyh · Evvel · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Muşeddid · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Mukaribu'l-Hadîs · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Muştebih Maklûb · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Muhtelifu'l-Hadîs · Haddesenâ Fulân Kıra'aten Aleyhi · Sıhâh-ı Selâse · Eceztu Leke (Li Fulân) Mâ Sahha Ve Ma Yesihhu Min Mesmû'âtî · Muttehem Bi'l-Vad’ · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · İcâze Mâ Lem Yetehammelhu'l-Mucîz · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mülakat · Eş-Şeyhân · Atıf Tedlisi · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Eceztu Li-Men Kale La İlahe İllallah · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Muharref

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber