Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Sahîfe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Eceztu Leke (Li Fulân) Mâ Sahha Ve Ma Yesihhu Min Mesmû'âtî
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Ed'afu'l-Esânîd
· Esbetu'n-Nâs
· Hâlu'r-Ruvât
· İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen
· Kalîlu'l-Hadîs
· Lâ Yuhteccu Bihî
· Lâ Yu’rafu Lehu Aslun
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Merdûdu'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Mu'cem
· Zındık
· Mutarrah
· Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî
· Ani's-Sîka
· Ashâbu'l-Mi’e
· İcâze Âmme Mutlaka
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Emânet
· Semâ'ul-Muzakere
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49    ileri »

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kazaya karşı tedbir almak
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : SİLÂHLA MESCİDE GİRMENİN NEHYİNE DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) biri Mescid(-i Nebevî)den geçti. Yanında (temrenleri meydanda) oklar vardı. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (ona): "Temrenlerinden tut (da kimseye dokunmasınlar)." buyurdu.
HadisNo : 281

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kazaya karşı tedbir almak
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : SİLÂHLA MESCİDE GİRMENİN NEHYİNE DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim mescidlerimizin, yâhud çarşılarımızın birinden (yanında) ok varken geçecek olursa eliyle temrenlerinden tut(up öyle geç)sin ki, bir Müslümanı yaralamasın."
HadisNo : 282

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Şiir söylemek
Ravi : Hassân b. Sâbit
Baslik : MESCİDDE ŞİİR SÖYLEMENİN CEVÂZI VE BU HUSUSTA MÜCTEHİDLERİN İHTİLÂFI
Hadis : (Mescitte şiir inşâdının cevâzı husûsunda) Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh`in şâhit tutarak: "Allâh aşkına söyle, Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: Hassân! Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den yana (küffâr-ı Kureyş`e) cevap ver. `İlâhî, onu (yâni Hassân`ı) Rûhü`l-Kuds (Cibrîl) ile te`yîd et!, buyurduğunu işittin mi? (İşitmedin mi?)" di(ye suâl et)diği, onun da: "Evet (işittim)." dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 283

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kahramanlık oyunları (spor)
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : SAVAŞ GÜCÜNÜ ARTTIRICI OYUN OYNAMANIN MUBÂH OLDUĞUNA DÂİR KÂ`B (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Kasem ederim ki, bir gün Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i hücremin kapısında (şu halde) gördüm: Habeşîler mescitte oyun oynuyor, Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de ben oyunlarını seyredebileyim diye kendi ridâsiyle beni setrediyordu. Bir rivâyette harbeleriyle oynuyorlardı (diye vârid olmuştur).
HadisNo : 284

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Borç ödemek;Fakirlerin borcunu bağışlamak
Ravi : Kâ`b b. Mâlik (-i Ensârî)
Baslik : SAVAŞ GÜCÜNÜ ARTTIRICI OYUN OYNAMANIN MUBÂH OLDUĞUNA DÂİR KÂ`B (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya`llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını Mescid (-i Şerîf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutâlebe etmiş (Her ikisinin de) Hâne-i Saâdette olan Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem işitecek derecede sesleri yükselmiş. (Resûl aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm) onlara doğru çıkıp ve Hücre (-i Şerîfenin) perdesini aralayıp "Yâ Kâ`b!" diye nidâ buyurmuş. (Kâ`b): "Lebbeyk yâ Resûlâ`llâh." deyince mübârek elleriyle işâret vererek: "Şu kadarını, yâni yarısını alacağından bağışla." buyurmuş. (Kâ`b hemen): "Vallâhi bağışladım yâ Resûlâ`llâh." demiş. (Bunun üzerine İbn-i Ebî Hadred`e): "(Şimdi) kalk, öde." diye emretmiş.
HadisNo : 285

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Cenâze namazı;Kabir ziyâreti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MESCİDİ TEMZİLEMENİN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Bir zencî adam yâhud kadın Mescid(-i Şerîf)i süpürürdü. (Günün birinde) vefât etti. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Ne oldu? diye) sual buluyordu. "Vefât etti." dediler. "Bana (vefâtını) haber vermeli değil miydiniz? (Haydin) kabrini bana gösteriniz." buyurdu. (Ondan sonra) kabrinin başına varıp üzerine namaz kıldı.
HadisNo : 286

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Fâiz;İçki ticâreti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RİBÂ VE HAMRİN TAHRÎMİNE DÂİR ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Sûre-i Bakare`nin (sonlarındaki) ribâ âyetleri nâzil olduğu vakit Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerîf)e çıktı. Ve bu âyetleri halka okuyup sonra hamr ticâretini (yâni almasını ve satmasını) tahrîm buyurdu.
HadisNo : 287

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Cinler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CİNN`DEN BİRİNİN PEYGAMBER (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) E, NAMAZ KILARKEN NAMAZINI BOZDURMAK İÇİN SALDIRMASI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) buyurdu ki: Cin (tâifesin)den bir ifrit dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın hücûm etti. (Lâkin) Allâhu Teâlâ (beni gâlip getirip) ona istediğimi yapmaya fırsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu gör (üp seyred) esiniz diye Mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. (Fakat) kardeşim Süleyman (b. Dâvûd aleyhime`s-salâtü ve`s-selâm)`ın: "Yâ Rab, bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmıyacak bir mülkü, bana bağışla." demiş olduğu hatırıma geldi (de ifriti köpek gibi koğdum).
HadisNo : 288

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HANDEK GÜNÜ YARALANAN SA`D İBN-İ MUÂZ (RADİYA`LLÂHU ANH) İN VEFÂTI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: Sa`d b. Muâz (radiya`llâhu anh) Handek gününde ekhalinden (ki, şiryân-ı adudîsinden demektir) yaralanmıştı. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem yakından ıyâdet buyurabilmek için (ona mahsus) bir çadır kurdurdu. Mescitte (ve hemen yanı başında) Benû Gıfâr`dan (bâzı kimselere âit) bir hayme daha vardı. (İşte bu Gıfârîler kendi hallerinde oturup dururken) bir de bakmışlar ki, kendilerine doğru kan akıp geliyor. "Sizin tarafınızdan bize doğru gelen bu (kan) nedir?" dediler. Meğer Sa`d`in yarası akıp dururmuş. İşte (Sa`d) ondan vefât etti.
HadisNo : 289

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Hastanın Kâ`be tavafı
Ravi : Ümmü`l-Mü`minîn Ümmü Seleme
Baslik : PEYGAMBER (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN HASTA OLAN ÜMMÜ SELEME (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) YA HALKIN ARKASINDAN RÂKİBEN BEYT`İ TAVÂF ETMESİNİ TAVSİYE BUYURMASI VE RESÛL-İ EKREM`İN MAKÂM-I İBRÂHÎM`DE NAMAZ
Hadis : Şöyle demiştir: (Esnâ-yı hacta) hasta olduğumu Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e arzettim. "Halkın arkasından (deveye) binerek tavâf et." buyurdu. (Öylece) tavâf ettim. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de Beyt (-i Muazzam)`ın tâ yanında namaza durmuş, ... sûresini okuyordu.
HadisNo : 290

« geri 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Tarahû Hadîsehû · Terceme · Huddistu An Fulân · Ashâb-ı Ahruf · Evsaku'n-Nâs · Muttefekun Aleyh · Muvâfakati Mukayyede · Tebliğ · Dâ'î · Da'afûhu · Leyse Bi-Zalik · Cevdet · Ensâb · Sadûkun Seyyi'u'l-Hıfz · İntikâ · İhtisâru'l-Hadîs · Lâ Yesıhhu · Âlî İsnad · Şekke Fulân · Ziyâde · Ta'rifu Ve Tunkiru · Takyîdu'l-İlm · Sünen Dârimî · Vaddâ'un Yeda'u · Leyse Bi's-Sika · Kitâbetu’l-Hadîs · Kâdiha · Sevk · Ahkâm Hadîsleri · Ale'l-Mesânîd · Mudevven · Kassâs · İlle Gâmıda · Metrûku'l-Hadîs · Mubhem · Mu'âsarat · Sahibu'l-Hadîs · Takyîdu'l-Kitâb · Muntezihu'l-İsnad · İleyhi’l-Munteha Fi'l-Vad' · Şurûtu’r-Rivâye · Tedvin · Yenmîhi · 1. Önsöz · Sahîh Li-Zâtihi · İnkıta · Cehâletu'l-Vasf · Etrâf · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Enşedenâ
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Verede Ani'n-Nebî · Garîbun Min Haze'l-Vechi · İbn Mâce · Ya'nî · Eceztuke Mucâzâtî · Leyse Bi-Kaviyy · Menşe' · Ta'dîl · Câmiu't-Tirmizî · Men Mislu Fulân · Tesmiyetu'r-Ruvât · Es-Sunnetu't-Takririyye · Telfîku'l-Hadîs · Tedlîsu's-Sukût · Evlâdu's-Sahâbe · Sebtun-Huccetun · Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Leyse Bi-Zalik · Metrûkun · Lem A'rifhu · Ka-Senî · Lâ Ahade Esbetu Minhu · Ma'kûs · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Akva'l-Esânîd · Vahin Bi-Merra · Tahdis Ücreti · Şeyhun · İbtidâ-yı Sened · Garâ'ib · Evvel · Müselsel Bi'l-Hilf · Ekzebu'n-Nâs · Muvâfakati Mukayyede · Garîbi'l- Mutlak · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber