Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sikatun-Mutkinun
· Şartu Müslim
· Zabt-ı Sadr
· Da'îf
· Eceztu Li-Men Yûledu Lı-Fulân
· Eczâ-Yı Hadîsiye
· Ehlu'l-Eser
· Haber-i Aziz
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele
· Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u

Son Okunanlar
· Ed'afu'l-Esânîd
· Kesretu'l-Galat
· Ensâb
· Esbâbu'l-Vaz’
· Tahrîc
· Da'îfun Bi-Hâze'l-İsnad
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Tebe'u't-Tâbi'în
· İcâze Âmme Mukayyede
· Nâzil
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48    ileri »

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Medîne Mescidinin inşâsı (Mescid-i Nebî)
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : NAMAZDA, HAYVANIN SÜTRE İTTİHÂZINA DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, devesini kıblesine alarak namaz kılıp: "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in böyle yaptığını gördüm." demiştir.
HadisNo : 271

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : PEYGAMBER (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) E NAMAZDA İKEN CEHENNEM`İN ARZEDİLDİĞİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Ben namaz kılarken nâr(-ı Cahîm) bana arzolundu." buyurduklarını rivâyet ediyor.
HadisNo : 272

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Evlerde kılınan nâfile namazın fazîleti
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN "NAMAZINIZIN BİR KISMINI EVLERİNİZDE KILINIZ. (EVLERİNİZİ) KABİRLERE ÇEVİRMEYİNİZ" HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. (Evlerenizi) kabirlere çevirmeyiniz." buyurduklarını (merfûan) rivâyet etmiştir.
HadisNo : 273

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Yahûdi ve hıristiyanların kabirleri mescit edinme âdeti
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : PEYGAMBERLERİN KABİRLERİNİ MESCİD İTTİHÂZ ETMENİN HÜRMETİNE DÂİR HADÎS
Hadis : İkisi şöyle demişlerdir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem son hastalığında (çektiği zahmetten dolayı) nezdinde olan bir hamîsayı (ikide bir) vech-i mübârekine örter dururdu. (Hamîsa) kendisine sıkıntı verdikce yine atıp yüzünü açardı. İşte o halde iken: "Yehûd ve Nasârâ`ya Allâh lâ`net etsin. Peygamberlerinin kabirlerini (kendilerine) mescit ittihâz ettiler." buyururdu (ki,) maksadı, onların yaptıklarından ümmeti tahzîr buyurmak idi.
HadisNo : 274

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Hırsızlıkla itam olunan bir câriye kıssası
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : MESCİDDE YATIP KALKMANIN MUBÂH OLDUĞUNA DÂİR RİVÂYETLER.
Hadis : Şöyle demiştir: Arap kabîlelerinden birinde bir siyah câriye vardı ki, âzâd edildiği halde (yine) o kabîle ile berâber (ikâmet ediyor)du. Dedi ki: Onların arasından -üzerinde kırmızı tirşelerden (yapılmış) vişâh bulunan- bir kız (gelin) gitti. Vişâhı üzerinden çıkardı, yâhud (vişâh) üzerinden düştü. Bulunduğu yere bir çaylak geldi. Onu atılmış bulup (semiz) bir et parçası diye kaptı. (Câriye) der ki: Beni (hırsızlıkla) ittihâm ettiler. Âişe radiya`llâhu anhâ der ki: Her tarafını aramışlar, hattâ ön tarafını bile aramışlar. (Câriye) der ki: Va`llâhi ben onlarla berâber ayakta durup dururken çaylak (tekrar) gelip vişâhı attı. O da (tam) ortalarına düştü. "İşte aklınız sıra beni ittihâm ettiğiniz şey! (Siz beni hırsız zannetiniz.) Halbuki ben berîyim. İşte vişâh!" dedim. Âişe radiya`llâhu anhâ der ki: (O siyâh câriye) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e gelip kabûl-i İslâm eyledi. Mescid(-i Şerîfin bir kenarın) da ona mahsûs bir çerge, yâhud bir kıl çadır vardı. (Her vakit) bana gelir, yanımda konuşurdu. Ne zaman da yanıma otursa: "Vişâh işinin olduğu gün Rabbimizin yarattığı acâyipdendir. Şüphesiz ki O, bana küfür diyârından necat verdi." demeden edemezdi. (Bir gün) ona: "Ne oluyorsun? Her ne vakit benimle birlikte oturursan behemehâl bunu söylüyorsun." dedim. Bunun üzerine (demin anlattığım) kıssayı anlattı.
HadisNo : 275

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Hz. Peygamber`in Hz. Ali`ye Ebû Turâb hitâbı
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : MESCİDDE YATIP KALKMANIN MUBÂH OLDUĞUNA DÂİR RİVÂYETLER.
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir gün ciğer pâresi) Fâtıma (tü`z-Zehrâ radiya`llâhu anhâ)nın hânesini teşrîf etti. Alî radiya`llâhu anh`in (orada) bulamadı. "Amcamın oğlu nerede?" diye sordu. (Fâtıma radiya`llâhu anhâ): "Aramızdan bir şey geçti. Darılışdık. O da gündüz uykusunu benim yanımda uyumadı." cevâbını verdi. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem, birine: "Bak, nerede?" buyurdu. (O adam gidip) geldi ve: "Yâ Resûlâ`llâh, Mescitte uyuyor." di(ye haber getir)di. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Mescidi) teşrîf etti. (Baktı) ki, yan tarafına yatmış, ridâsı bir yanından sıyrılmış, vücûdü toprağa bulanmış. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Ebû Türâb, kalk. Ebû Türâb, kalk." diye diye toprağı bedeninden silkmeğe başladı.
HadisNo : 276

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Tahiyyetu`l-Mescid namazı
Ravi : Ebû Katâde Hâris b. Rıb`ıyy
Baslik : TAHİYYETÜ`L-MESCİD HAKKINDA KATÂDE HADÎSİ
Hadis : Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Bir kimse mescide girdiği vakitte oturmadan evvel iki rek`at kılsın." buyurdukları (merfûan) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 277

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Medîne Mescidinin inşâsı (Mescid-i Nebî)
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : MESCİD-İ NEBEVÎ`NİN İLK ŞEKLİ VE HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN ZAMÂNINDA TESVÎ` VE TEZYÎNİNE DÂİN İBN-İ ÖMER RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: Mescid(-i Şerîf-i Nebevî) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem zamânında ham kerpiç ile binâ olunmuş olup sakfı hurma dallarından, direkleri de hurma gövdeleri ağacından idi. Ebû Bekr radiya`llâhu anh (tevsîan ve tezyînen) hiçbir şey ziyâde etmedi. Ömer radiya`llûha anh (yalnız enini, boyunu) artırıp Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in ahd(-i saâdet)indeki (tarz-ı) binâya göre kerpiç ve hurma dallariyle binâ etti. Sonra Osmân radiya`llâhu anh (binâ-yı) Mescidi (tevsîan ve tezyînen) tağyîr edip (hem) çok genişletti, (hem de) duvarını (kerpice bedel) nakılşı taşlarla ve kireçle binâ etti. Ve direklerini nakışlı taşlardan, sakfını da sac ağacından yaptı.
HadisNo : 278

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Medîne Mescidinin inşâsı (Mescid-i Nebî)
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : AMMÂR (RADİYA`LLÂHU ANH) HAKKINDA PEYGAMBERİMİZİN BİR MU`CİZESİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur ki, (bir gün) ahâdîs(-i Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i) söylemekle meşgûl idi. Derken Mescid(-i Şerîfin) binâsı bahsine geçip dedi ki: Biz, birer kerpiç taşıyorduk. Ammâr ise kerpiçleri ikişer ikişer taşırdı. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem onu (öyle) görünce üzerindeki toprağı silkerek: "Vah Ammâr! Vah Ammâr! Kendisini fie-i bâğiye katledecektir. (Ammâr) onları Cennet`e, onlar ise onu Cehennem`e da`vet ederler." buyurmağa başladı. Ebû Saîd radiya`llâhu anh der ki, Ammâr (bunu işidince): "Fitnelerden Allâh`a sığınırım." derdi.
HadisNo : 279

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Câmi yaptırmak;Medîne Mescidinin inşâsı (Mescid-i Nebî)
Ravi : Osmân b. Affân
Baslik : HAZRET-İ OSMAN`IN MESCİD-İ NEBEVÎ`Yİ TA`MÎRİ SIRASINDA HALKIN İ`TİRÂZI VE HALÎFE`NİN BUNLARA CEVÂBI
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (Emîrü`l-Mü`minîn) Osmân b. Affân radiya`llâhu anh, Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in Mescid(-i Şerîf)ini (yeniden) binâ ettiği zaman halkın (i`tirâz ve inkâr kabîlinden) dedikoduları üzerine: "Siz çok söylemeğe başladınız. Her kim Rızâullâhı kasdederek (büyük, küçük) bir mescid binâ ederse, Allâhu Teâlâ da ona Cennet`te onun gibi bir ev binâ eder, buyurduğunu, ben Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim." demiştir.
HadisNo : 280

« geri 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Tahammulu'l-Hadîs · Şartu'ş-Şeyhayn · Lem Ekıf Aleyhi · Kesret-i Galat · Ashâbu'l-Mi'în · Sebtun · Sahîh-Garib-Hasen · Lehû Mâ Yunker · Ta'lîkât · Ma'ruf · Kavlu Abâdile · Hadîs-i Nebevî · İcâze Âmme Mukayyede · Munkatı’ · Lem Yerid Fîhi Şey · Mustahrec · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Emsâlu'l-Hadîs · Ev Nahvehû · Ma'nen Mütevâtir · Ravâ Ba'duhum · Merviyyat · Ahberanâ Kitâbeten · İlhâm · Sadûkun Lâkınnehû Mubtedi' · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · An'ane · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Esbetu'l-Esânîd · Kalîlu't-Tahdîs · Mu'ennen · Ed'afu'l-Esânîd · İcazet · Ta'dîl Mertebeleri · Tebliğ · Sadûkun Yuhti'u · Lâ Yus'elu An Mislihî · Semâ'ul-Muzakere · Mudevven · Nâsih · Mutâba'at-ı Kasıra · Merdûd Âhad · Talebul-İlm · Bilâd Tedlîsi · Lâ Asle Lehu · Fi's-Sahîh · El-Aşera · Haddesenâ İcazeten · Âdâbu't-Tâlib · Ashâbu'l-Elf
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Umirnâ Bi-Kezâ · Dâ'î · Sâlih Li'l-İhticâc · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Bâtıl · Nebevî Hadis · Kesret-i Galat · Tarih · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Sâhîb · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Uhdira · Kas · Haddesenî Gayru Vâhid Min Ashâbinâ · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Sû'u’l-Hıfz · Sikatun-Mutkinun · Yukalu · Ev Kemâ Kale · Du'afâ · Keşt · Ekzebu'n-Nâs · Eczâ-Yı Hadîsiye · Mukaribu'l-Hadîs · Me'sûr · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Seketû Anhu · Uluvv-u Nisbî · Ashâbu'l-Ulûf · Mutâba'at-ı Kasıra · Mevdu’u’l-Metn · Da'îfun · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Emîru'l-Mu’ınınîn · İ'râbu'l-Hadîs · Mütevatir-i Lafzî

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber