Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Ta'lîkât
· Tecrîh
· Belağanâ Ani'n-Nebî
· Enne Fulânen Ahberahû
· Huddistu An Fulân
· İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân
· Kalîlu'l-Hadîs
· Mesânîd
· Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara
· Sevveğa Lî
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî

Son Okunanlar
· Metin
· Sünen İbni Mace
· Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi
· Tahrîc
· Kale
· Tahvîl
· Belağ Kaydı
· Eceztuke İn Eredte
· Ma'ruf
· Tevâtür-ü Manevî




SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in duâları
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN RAZZÂK, ZÜ`L-KUVVET, METÎN İSİMLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle du`â buyurdu: Allah`ım! Sen`in izzetine (kahir kudretine) sığınırım. Sen o kudret sâhibisin ki, Sen`den başka ibâdet olunacak ma`bûd yoktur, yalnız Sen varsın ve Sen ebedî hayat sâhibisin, halbuki Cin, İns (görülen, görülmiyen bütün mevcûdât) helâke mahkûmdur.
HadisNo : 2181

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Allâh`ın rahmeti;Kazâ-Kader
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN RAHMETİNİN GAZABINA GÂLİP OLDUĞU
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahu Teâlâ mahlûkatı yarattı (ve onların mukadderâtını ta`yîn buyurduğu) zaman kendi ulûhiyetine âit olmak üzere de bir kitâbını yazdı. (Zâtına ait ahd ü mîsâkı hâvî olan) bu mektûbu da kendi arşına koydu (ki, mazmûn-i şerîfi:) Benim rahmetim gazâbıma galebe eder.
HadisNo : 2182

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Allâh`ı zikretmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN KULLARININ NİYÂZINA SÜR`ATLE İCÂBETİ, EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Azîz ve Celîl olan Allah buyurur ki: Ben kulumun beni sanısı yanındayım (irâdem kulumun beni anlayışına göre, ta`allûk eder). Kulum beni andığı zaman muhakkak onunla berâber bulunurum. O beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu bu sûretle anarım. Eğer o beni bir cemâ`at içinde zikrederse ben de onu cemâ`at efrâdından daha hayırlı bir cemiyet içinde yâd ederim. O kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.
HadisNo : 2183

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : İyiliğin mükâfâtı;Kötülükten vazgeçmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR HASENEYE YEDİ YÜZ MİSLİ MÜKÂFAT DAİR EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Azîz ve Celîl olan Allah, (kullarının hasenât ve seyyiâtını yazmağa me`mûr olan meleklerine) her zaman şöyle emreder: Kulum fenâ bir iş yapmak istediğinde hemen bu irâdesini defterine kaydetmeyiniz; tâ ki, bu irâdesini tahakkuk ettirmedikçe. Eğer o fenâlığı yaparsa, o yaptığı fenâlığın bir mislini yazınız! Eğer benden çekinerek yapmaz bırakırsa, bu def`a onun hesâbına bir sevap yazınız! Bir de kulum bir iyilik yapmak isterse de (her hangi bir mâni` ile) yapamazsa ona da güzel niyetine mükâfât olarak bir sevap yazınız. Eğer yaparsa, yaptığı o işin mükâfâtını on mislinden yedi yüz katına kadar yazınız!.
HadisNo : 2184

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Tevbe-İstiğfar
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ`NIN MAĞFİRETİNİN GENİŞLİĞİ`NE DAİR EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Bir kula (bilmiyerek) bir günâh isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: - Yâ Rab! Ben (bilerek) bir günâh işledim, yâhut (bilmiyerek) ben bir günâhla musâb oldum, kusûrumu afv ü mağfiret eyle! Diye (günâhını i`tirâf ve) niyâz ederse, o kulun Rabbi: - Demek ki, kulum, (dilerse) günâhımı afvedecek, (dilerse) cezâlandıracak muhakkak bir Rabbi olduğunu bildi. Şu halde ben de kulumu mağfiret ettim, buyurur. Sonra bu kul Allah`ın dilediği kadar bir zaman (günâhsız) yaşar. Sonra bir günâh daha isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: - Yâ Rabbî! Ben (bilerek) bir günâh işledim, yâhut (bilmiyerek) bir günâhla musâb oldum. Kusûrumu afv ü mağfiret eyle, diye niyâz ederse, o kulun Rabbi: - Demek ki, kulum, günâhını affedecek veyâ cezâlandıracak bir Rabbi bulunduğunu gereği gibi bildi, şu halde ben de bu kulumu mağfiret ettim, buyurur. Sonra bu kul Allah`ın dilediği kadar bir zaman günâhsız yaşar. Sonra bir günâh isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: - Yâ Rab! Ben bir günâh işledim veyâ bir günâhla musâb oldum, kusûrumu afv ü mağfiret eyle, diye Allah`a yalvarırsa, o kulun Rabbi: - Demek ki, kulum, günâhımı affedecek veyâ cezâlandıracak bir Rabbi olduğunu bildi, ben de üç def`a kendisini afv ü mağfiret ettim. Artık (günâh işlediğinde tevbe etmesini bilen) bu kulum dilediği işi işlesin, buyurur.
HadisNo : 2185

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in şefâati
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HARDAL DÂNESİ KADAR ÎMÂNI OLAN CENNET`E GİRECEK DAİR ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Kıyâmet günü hulûl ettiğinde (Umûmî sûrette) ben şefâ`at ederim. Bunun üzerine ben: Yâ Rabbî! Gönlünde hardal dânesi kadar îmânı olanları Cennet`e koy, diye niyâz ederim, bunlar Cennet`e girerler. Sonra ben: Yâ Rabbî! Hardal dânesinden az îmânı olanları da koy, diye şefâ`at ederim. Enes İbn-i Mâlik der ki: (Az bir îmânı) dediği sırada ben Resûlu`llah`ın parmaklarına bakar gibi idim. O parmaklarını biribirine zam ederek işâret ediyordu.
HadisNo : 2186

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in şefâati;Mü`min Cennete girer
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ŞEFÂAT-İ KÜBRÂ HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Ma`bed İbn-i Hilâl ma`rifetiyle şefâ`at hadîsi rivâyet olundu, Ebû Hüreyre`den uzun bir metin ile rivâyet olunan şefâ`at hadîsi yukarıda geçti. Buradaki rivâyetin sonuna Enes İbn-i Mâlik şu ma`lûmâtı ziyâde etmiştir. Mahşer halkı `Îsâ`ya gelirler (şefâ`at dilerler). Hazret-i `Îsâ da onlara: - İstediğiniz umûmî şefâ`atci ben değilim. Lâkin siz, Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`e gidip mürâcaat ediniz, diyecek. Bunun üzerine ehl-i mahşer bana gelecekler. Ben de onlara: - Umum beşeriyete şefâ`at bana ihsân olunmuştur. Rabbimden müsâ`ade istiyeyim, diyeceğim. Rabbimden istediğim de müsâ`ade olunacak, ve bana Allahu Teâlâ`ya arz-ı Mahmedet için şimdi hâfızamda bulunmıyan birtakım hamd ü senâlar ilhâm olunacak. Bu mehâmid-i seniyye ile Allahu Teâlâ`ya hamdü senâ edip Cenâb-ı Hakk`a secdeye kapanacağım. Sonra bana Allahu Teâlâ: - Yâ Muhammed! Başını secdeden kaldır, hem (ne istersen) söyle, sözün dinlenecek, (ne dilersen) iste verilecektir, şefâ`at et, şefâ`atin de kabûl olunacaktır, buyuracak ben de artık: - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: - Haydi git, gönlünde arpa dânesi kadar îmânı olan müslümanları Cehennem`den çıkar, denilecek. Resûl-i Ekrem der ki: Ben de gidip vazîfemi îfâ edeceğim. Sonra dönüp geleceğim. Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk`a o birtakım hamdü senâlarla hamd edip sonra Cenâb-ı Hakk`a secdeye kapanacağım. Bunun üzerine bana taraf-ı ilâhîden: - Yâ Muhammed! Başını secdeden kaldır, ve (ne dilersen) söyle, sözün dinlenecek, ve iste; istediğin verilecektir. Şefâ`at de et, şefâ`atin kabûl olunacaktır, buyurulacak. Ben de hemen: - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: - Haydi git, gönlünde zerre veyâ hardal dânesi kadar îmânı olan müslümanları Cehennem`den çıkar, denilecek. Ben de gidip onları çıkaracağım. Sonra dönüp geleceğim. Bu def`a da Cenâb-ı Hakk`a evvelki hamd ü senâlarla hamd edip sonra Cenâb-ı Hakk`a secdeye kapanacağım. Bunun üzerine taraf-ı ilâhîden bana: - Yâ Muhammed! Başını kaldır ve ne dilersen söyle, sözün dilenecek, ve iste, dileğin verilecek, şefâ`at de et, şefâ`atin kabûl olunacaktır, buyurulacak. Ben de: - Yâ Rab! Ümmetimi ümmetimi, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine bana: - Haydi git, hardal dânesine yakın mikdarda, azın azı îmânı olan kimseleri Cehennem`den çıkar, denilir. Ben de gidip onları çıkarırım.
HadisNo : 2187

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Hz. Peygamber`in şefâati
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : TESBÎH VE TAHMÎD HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK VE EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Gelen bir rivâyet tarîkında deniliyor ki: Ben dördüncü def`a dönüp geleceğim. Ve Allahu Teâlâ`ya o mehâmid-i mübâreke ile hamd ü senâ edip sonra secdeye kapanacağım. Bunun üzerine bana: - Yâ Muhammed! Başını kaldır ve söyle; sözün dinlenecek, iste, dileğin verilecek. Şefâ`at et, şefâ`atin de kabûl olunacaktır, denilecek. Ben de: - Yâ Rab! Bana müsâ`ade buyur da Lâ ilâhe illa`llah, diyen bütün ehl-i tevhîd hakkında şefâat edeyim, diye niyâz edeceğim. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak: - İzzetim ve celâlim, kibriyâ ve azametim hakkı için Lâ ilâhe illa`llah, diyen ehl-i tevhîd`in hepsini muhakkak sûrette Cehennem`den çıkaracağım, buyuracaktır.
HadisNo : 2188

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TEVHÎD
Konu : Tesbihin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : TESBÎH VE TAHMÎD HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK VE EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur. İki kelime (iki cümle) vardır ki, onlar Rahmân (olan Allah)a sevgili, dile hafîf, mîzanda da ağırdır. (Bu mübârek cümleler): "Sübhâna`llah ve bi-hamdihî sübhâna`llahi`l-azîm" dir ki, Allah`ı tesbîh ve Allah`a hamd ederim. Yine büyük olan Allah`ı tekrar tesbîh ederim" demektir.
HadisNo : 2189

« geri 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219    ileri »




Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z




· Ta'dîl · Erselehû Fulân · Sâlih Li'l-İhticâc · Min...İlâ · Mutâba'at-ı Kasıra · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · Mu’addil · Mustahrec · Dabtu'l-Kitâb · Mucâlese · Mesânîd · Mu'ennen · Hâzihî Rivayeti · Tercih · Tedlîsu'l-Kat’ · Mechûlu'z-Zât · İsnad · Efrâd · Akıl · Garîbun Metnen Ve İsnâden · Mutarrahu'l-Hadîs · Adalet · Se-Nâ · Yukalu · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Mürsel-i Hafî · Cehâlet · Adâletu's-Sahâbe · Şekku’r-Râvî · İbdâl-i Âlî · Mahrecuhu Ma'rûf · Rivayet Şartları · Hakk · Uşâriyyât · Fî Hadîsihî Da'fun · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Nâsih · Ekseru's-Sahâbe Fetven · Tabi'ûn · Haber-i Vâhid · Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Garibeyn · İstidrak · Rakş · Tedlîsu's-Sukût · Muştebih · İrsâl-i Celi · Muhâlefetu's-Sikât · Bid'atu'r-Râvî
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Hadîsi Mütevâtir · Leyyinu'l-Hadîs · Enne · Rabbani Hadis · Mustalahu'l-Hadîs · Sahîfe Semure · Muharref · Vada'a Hadisen · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Î'tidâd · Mesmû'ât · Bedel-i Âlî · Elfâz-ı Câzime · Maklûbu'l-Metn · Hadîsi İlâhî · Esahhu'l-Esânîd · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Şuzûz · Cehâlet-i Ayniyye · Da'îfun Cidden · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Sahîh-Garib-Hasen · Edeb · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Ketebe Ileyye Fulân · Men Mislu Fulân · Haber-i Vâhid · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Müselsel Bi'l-Hilf · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Vakf · Bid'at · Da'îf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber